Home

Hva er forvaltningsloven

Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) er en norsk lov som har som formål å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra det offentliges side.. Den gjelder offentlige instanser eller organer i stat og kommune og private instanser som har driftstøtte fra stat, fylke eller kommune, for eksempel private barnehager og skoler I forvaltningsloven er det også regler om administrative sanksjoner. Administrative sanksjoner er negative reaksjoner som kan ilegges av et forvaltningsorgan, som retter seg mot brudd på lov, forskrift eller en individuell avgjørelse og som regnes som straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon Forvaltningsloven, egentlig Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.) er en norsk lov som regulerer saksbehandling og vedtak fattet av de fleste statlige eller kommunale forvaltningsorganer.. Til statlig eller kommunal forvaltning regnes for eksempel departementer og direktorater, herunder NAV.Samtlige norske kommuner er også underlagt loven § 13 - Er karakterer fra grunnskole og videregående skole undergitt taushetsplikt etter forvaltningsloven? § 13 - Foreleggelse av utkast til rundskriv § 13 - Forvaltningsloven § 13 - opplysninger om høyeste fullførte utdanning § 13 - Handsaming av informasjon som er omfatta av teieplik

Forvaltningsloven - Jusleksikon

Dersom et forvaltningsorgan (et organ som handler på vegne staten, fylket eller kommunen, f.eks. trygdekontor, el. liknings-kontor) har fattet et vedtak i din disfavør, har du rett til å klage avgjørelsen inn for et høyere organ som behandler saken på nytt. Her får du en oversikt over reglene som gjelder ved klage og omgjøring. 1 Formålet med forvaltningsloven er å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra det offentliges side. Loven gjelder offentlige instanser eller organer i stat og kommune og private instanser som har driftstøtte fra stat, fylke eller kommune, for eksempel private barnehager og skoler I Norge er forvaltningsorgan typisk regjeringen, departementene, direktorater, fylkeskommuner og kommuner. Kommunestyre og fylkesting regnes også gjerne med. Alle organer som har til hovedoppgave treffe eller saksforberede vedtak gjort av norske myndigheter regnes som en del av forvaltningen. En grovinndeling av forvaltningens virksomhet skiller mellom myndighetsutøvelse, tjenesteyting og. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 § 18 gir den som er part i en forvaltningssak, som hovedregel, rett til å få gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Denne rett går i visse tilfeller noe lenger enn innsynsretten etter offentlighetsloven Eksempel på dette er når visse stillingskombinasjoner er forbudt. Sentrale bestemmelser om habilitet finnes i bl.a. forvaltningsloven kapittel II og domstolloven kapittel 6. Regler om ugildhet finnes også i aksjeloven, skjønnsprosessloven, tinglysningsloven, konkursloven, selskapsloven, stiftelsesloven og tvangsfullbyrdelsesloven

Hva er formålet med forvaltningsloven? Sjekk svar Forvaltningsloven skal sikre den enkelte borger trygg og grundig saksbehandling, likebehandling og rettssikkerhet når forvaltningen utøver sin makt.; Hvilke områder regulerer forvaltningsloven? Sjekk svar Forvaltningsloven regulerer virksomheten i ethvert organ for stat eller kommune, jf. forvaltningsloven § 1 I en del lover er det taushetspliktsregler som er mer eller mindre annerledes enn bestemmelsene i forvaltningsloven. Se for eksempel lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 44, lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) § 7, helsepersonelloven § 21 og politiloven § 24

Forvaltningsloven gir også en legaldefinisjon av «vedtak» som er bestemmende for hva som menes med «vedtak» i definisjonen av enkeltvedtak. Det heter om «vedtak» at det er «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)» Her får du en oversikt over habilitetsreglene som gjelder ved saksbehandlingen i forvaltningssaker. 1. Innledning Formålet med reglene om inhabilitet (ugildhet) er å forhindre at saker i forvaltningen blir behandlet og avgjort av saksbehandlere som har egeninteresser i saken. Disse egeninteressene kan skyldes at man selv har fordeler eller ulemper av sakens utfall forvaltningsloven; helsepersonelloven; Hvor lenge gjelder taushetsplikten? Taushetsplikten gjelder fra du inngår et arbeidsforhold og varer resten av livet, Når du arbeider i helse- og oppvekstsektoren, kan du komme i situasjoner der det ikke er så enkelt å velge hva du skal gjøre For helsefagarbeidere er det spesielt viktig å kjenne til taushetsplikten. Dette er en plikt du har overfor både brukere og bedriften du arbeider for. Hva er taushetsplikt? Forvaltningsloven § 13 pålegger alle offentlige ansatte taushetsplikt rundt opplysninger man får kjennskap til i arbeidet

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Hva er forvaltning? istockphoto.com . Forvaltning, eller mer presist offentlig forvaltning, er en viktig del av et moderne demokrati. Det er først og fremst gjennom møtet med offentlige forvaltningsorganer innbyggerne er i kontakt med offentlige myndigheter på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå Ordet forvaltning betyr styring eller administrasjon, og brukes gjerne om den virksomhet som utøves av offentlige myndigheter. I forarbeidene til forvaltningsloven Ot.prp.nr.38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) s. 21 er det sagt følgende om begrepet forvaltning: Les mer.. Hva er det? Svar: Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Når det gjelder spesialundervisning, må det gjøres et enkeltvedtak om at en elev skal ha spesialundervisning, i hvilke fag og hvor mange timer hun skal ha

Forvaltningsloven - Wikipedi

 1. «Får Walter lov?» er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet
 2. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir føre til en forsinkelse fordi det må gjøre på nytt igjen etter at det er konstatert at Forskningsrådet har brutt forvaltningsloven. Det er dessuten ubetenksomt og skremmende av et offentlig organ å gå frem som en aksjonist på et komplisert.
 3. Hva gjelder loven for? De viktigste saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder i tilknytning til såkalte enkeltvedtak. Begrepet enkeltvedtak er definert i forvaltningsloven. Det er et vedtak som gjelder rettigheter eller forpliktelser for en eller flere bestemte personer
 4. Dersom bedriften treffer vedtak på bakgrunn av lov eller forskrift, krever inn avgifter, gir pålegg eller fører tilsyn, er sannsynligheten stor for at den omfattes av forvaltningsloven i disse sakene. På dette web-kurset går vi gjennom de grunnleggende reglene i forvaltningsloven: Hva er en sak? Hva er kravene til forsvarlig saksbehandling
 5. Forvaltningsloven fra 1967 er moden for revisjon. Det er et mål at ny forvaltningslov skal skrives på et språk som gjør loven enklere å sette seg inn i og enklere å bruk for så vel forvaltningen som for publikum. For advokater er det vikt
Partenes adgang til informasjon: barnevernsadvokat

Forvaltningsloven - regjeringen

 1. Det er her viktig å huske at Naturmangfoldloven ytterligere spesifiserer hva som trengs av kunnskap i saker som berører naturverdier, for eksempel plikt til å vurdere samlet belastning og at både erfaringskunnskap og vitenskapelig kunnskap er relevant
 2. Helseforetak er eksempelvis etter rettspraksis ansett som forvaltningsorgan, og er underlagt forvaltningsloven som et utgangspunkt, jf. helseforetaksloven § 5, men forvaltningsloven gjelder likevel ikke for klage på pasientrettigheter etter pasientrettighetsloven kap. 2, jf. pasientrettighetsloven § 2-7
 3. Forvaltningsloven § 25 Bestemmelsen sier hva begrunnelsen skal inneholde. Hovedregelen er at enkeltvedtak skal begrunnes, fvl. § 24. Hvorfor har vi regler om begrunnelse? - Verdi for parten ved at det er lettere å forsone seg med utfallet, lettere å bedømm
 4. istrerende direktør i et kommunalt Utdrag fra forvaltningsloven § 6. Last ned appen vår
 5. Hovedregelen er at personalet i skole og barnehage har en generell taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven (fvl.) § 13 til 13 f. Dette er presisert i både opplæringsloven og i barnehageloven. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det gjelder alle i personalet, til og med personalet som ikke har direkte med barn å gjøre, som f.eks. vaktmester og renholdspersonalet
 6. Hva er et enkeltvedtak? • En avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav a og b. • Hovedregelen er at enkeltvedtak skal være skriftlig, jf. fvl. § 23
 7. Forvaltningsloven og Offentlighetslovens . krav om taushetsplikt . 3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig - få holdepunkter med hensyn til hva som utgjør et passende straffeniv

Forvaltning og forvaltningsnivåer - eStudie

 1. dre ingen naboer har protestert osv. da er det 3 uker, se plan og bygningsloven § 21-7
 2. Etter forvaltningsloven § 13d kan taushetsbelagte opplysninger gis til bruk for forskningsformål når det finnes rimelig og ikke er til uforholdsmessig ulempe for andre interesser. En forsker har altså ikke krav på å gjøre seg kjent med opplysninger som er underlagt taushetsplikt
 3. •Forvaltningsloven er sentral, •men viktige saksbehandlingsbestemmelser fremkommer også av andre lover Hva gjør du? •Du er vernepleier og jobber innen psykisk helsevern. Du er på fest og en du kjenner betror seg til deg siden du jobber i psykiatrien
 4. I forvaltningsloven finner du viktige regler om hvilke krav du kan stille til offentlig saksbehandling, hva du kan klage på og hvilke plikter forvaltningen har når de skal behandle klager på enkeltvedtak fra deg. Forvaltningsloven er derfor en viktig lov for alle borgere å kjenne til
 5. Tema for oppgaven er 1parter etter forvaltningsloven § 2. Utgangspunktet er definisjonen i fvl. § 2 første ledd bokstav e: Part er en «person som en avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder». Da jeg lette etter stoff til oppgaven ble jeg oppmerksom på at selv om mange problemstillinger og typetilfeller er.
 6. Det kommer an på hva saken gjelder og hvilken betydning saken har for deg: - Dersom det er en sak forvaltningen har tatt opp på eget grunnlag, og en avslutning av saken ikke vil innebære noen endring i dine rettigheter eller plikter, er henleggelsen en beslutning

Arkivloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven regulerer tidvis samme type sjanger av hensyn er å lagre riktig opplysning i tilknytning til saksdokumentet og kommentere hva som er feil i dette. Uansett er det viktig ikke å glemme at alle lovene gjelder gravplassmyndigheten Hei Jeg studerer på et privat universitet. Jeg fikk avslag på min søknad om studiepraksis i 3 semester som vi vanlig har. Jeg fikk ikke da vite bakgrunnen som ligger bak denne beslutningen. (Da jeg spurte sa de at de har dessverre ikke mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger til hver enke..

Fatt enkeltvedtak - Udi

Hva er det ansatte i skolen har taushetsplikt om? I forvaltningsloven står det «noens personlige forhold», men hva vil dette si i praksis? Det avgjørende er hva som vanligvis vil bli betraktet som personlig (se note 10). Taushetsplikten er mer omfattende ved negative enn ved positive opplysninger Taushetsplikt er en plikt til å tie om bestemte forhold hindre at uvedkommende får innsyn i slike forhold Opplysninger som er taushetsbelagte skal i utgangspunktet ikke være tilgjengelige for andre enn den personen som mottar og er hjemlet både i forvaltningsloven, Les mer om hva familieverntjenesten har plikt til å melde fra. Hva er gradert materiale? Gradert materiale er dokumenter eller opplysninger som, etter bestemmelser i lov eller forskrift, skal håndteres spesielt, og som ikke alle ansatte skal ha tilgang til. Det er altså bare autorisert personale som skal ha kjennskap til at dokumentene og opplysningene finnes Taushetsplikt, plikt til å hemmeligholde opplysninger om andre. Vanligvis er tre parter involvert i spørsmål om taushetsplikt; den som har opplysningene, den som opplysningene omhandler, og den som ønsker eller er tiltenkt å få opplysningene. Taushetsplikten retter seg bare mot den som har opplysningene (den potensielle avgiveren av opplysninger): plikten innebærer ikke noe forbud mot. Datatilsynet er underlagt forvaltningsloven og offentlighetsloven i saksbehandlingen vår. Vi har for tiden stor arbeidsmengde. Du må regne med en saksbehandlingstid på minst tre til seks måneder, men det kan også ta lenger tid. For informasjon om saken din kan du ta kontakt med arkivet vårt på telefon 22 39 69 00 eller

Hva er et enkeltvedtak? Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder en eller flere bestemte personer. Svar du får på søknader om lokalt opptak, fritak eller innpassing, tilrettelegging og permisjon er eksempler på enkeltvedtak som skal behandles etter forvaltningsloven Hva det tilsvarende forholdet mellom personopplysninger generelt og taushetsplikten i forvaltningsloven § 13 angår, er det anført i Rettleiar til offentleglova6: «At opplysningane er rekna som personopplysningar etter personopplysningslova, fører i seg sjølv ikkje til at dei er underlagde teieplikt etter forvaltningslova.» Så omfattende so

Enkeltvedtak og klagerett - Sivilombudsmanne

Personalmappe - hva lagres, hvor lenge og hvorfor (Datatilsynet.no) Alle arbeidsgivere som er underlagt arkivloven må følge kravene som stilles til arkivering og lagring. Virksomheten har ansvar for at personalmapper holdes oppdatert og at de blir behandlet på riktig måte. Som oftest er dette delegert til nærmeste leder og HR personale Helsepersonellet er ansvarlig for å gi deg tilstrekkelig informasjon slik at du forstår hva samtykket innebærer. Du har rett til å få informasjon om hvem opplysningene skal formidles til, hvilke opplysninger som skal videreformidles og hvilke konsekvenser videreformidlingen av opplysningene kan få, før du bestemmer deg for å samtykke forvaltningsloven på engelsk. Vi har én oversettelse av forvaltningsloven i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Hva med deres foreldre? Dubestemmer.no er en nettressurs hvor barn og unge kan lære mer om personvern og nettvett. Der finnes informasjon om aktuelle temaer, historier fra virkeligheten, diskusjonsoppgaver og filmer. Ressursen er tilrettelagt for bruk i skolen velferdsrett forelesning velferdsrett kap. forelesning 01.11.17 forvaltningsrett forvaltningsloven forvaltningsrett læren om de rettsreglene som regulere

Hva er forskjellen mellom digitale signaturer og elektroniske signaturer? Enkelt sagt er elektroniske signaturer, eller e-signaturer, et vidt begrep som viser til alle elektroniske prosesser som angir godkjenning av en avtale eller et dokument. En digital signatur er én bestemt type e-signatur Hva er taushetsplikt? Taushetsplikt er en plikt til ikke å dele fortrolige opplysninger. Alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt. Å bryte den kan i noen sammenhenger i seg selv være et overgrep.. Taushetsplikten innebærer både e Sensorveiledning til halvdags oppgave ‑ partsbegrepet i forvaltningsloven . Pensum i forvaltningsrett til første avdeling er Eckhoff sin sjette utgave av forvaltningsretten, ved Eivind Smith. Partsbegrepet behandles særskilt i bokens s 4704 73. I undervisningen er partsbegrepet behandlet kortfattet på forelesning men noe mer inngående på. Statens landbruksforvaltning (SLF) tilkjente delvis dekning av saksomkostninger som var pådratt i forbindelse med klage på et vedtak i en bopliktsak. I klagen hit ble det anført at SLFs avkortning i omkostningskravet var i strid med bestemmelsen i forvaltningsloven § 36, som gir krav på dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret et forvaltningsvedtak

Det er vanskelig å klart definere innholdet i forvaltningens frie skjønn. Fylkesmannens rett til å prøve det frie skjønn er innskrenket i introduksjonsloven § 22 annet ledd, i forhold til det som fremgår av forvaltningsloven § 34. Hva som hører til forvaltningens og kommunens frie skjønn avhenger av en helhetsvurdering 4.2 Hva er kostnader i forvaltningsloven § 36 første ledds forstand og kan en kostnad unntas på grunn av sin art? 16 4.3 Er eget arbeid med endringssaken og tapt arbeidsfortjeneste kostnader? 17 4.4 Kort om tap av renteinntekter (avsavnstap) 20 4.5 Hva ligger i vilkåret om at kostnadene må være vesentlige? 2

Hva er taushetsplikt? Taushetsplikt betyr at man ikke kan fortelle noe man har fått vite videre til noen andre. Taushetsplikt betyr at for eksempel en lærer eller helsesykepleier ikke kan fortelle noe som du har fortalt dem videre til kolleger, venner, familie og folk som jobber i ulike hjelpetjenester uten at du, eller dine foreldre, gir dem lov.. dokumentere prosessen i henhold til gjeldende regelverk, herunder forvaltningsloven og arkivloven; Det er Arbeidstilsynet som har ansvaret for tilsyn med offentlige oppdragsgiveres etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Forskriften er hjemlet i Lov om offentlige anskaffelser § 6

Høyesterett sier for det første at det ikke var «påkrevd» å ta stilling til hva som måtte følge av forvaltningsloven, fordi svaret ikke er avgjørende for Høyesteretts resultat. Det er imidlertid åpenbart at forvaltningsloven og de avveininger som ligger til grunn for den når det gjelder retten til dokumentinnsyn, er relevante rettskildefaktorer av betydelig vekt Forvaltningsloven § 41. Dette er det viktig å få avklart før saksbehandling igangsettes. Hva reglene i praksis innebærer - hva galt er det som har skjedd kontra lovens bestemmelser; De faktiske forhold som vedtaket bygger på - kontrollrapporten

Klage og omgjøring i forvaltningen - Jusstorge

Hva er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde i henhold til forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2? Om taushetsplikt for næringsopplysninger Veileder: Jan Fridthjof Bernt Kandidatnr: 175260 Leveringsfrist: 01.06.2010 Til sammen 14593 ord 30.05.201 Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven. Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no. Foto: Magnus Knutsen Bjørke Publisert 09.11.2020 14:54 Publisert 09.11.2020 14:54. Hva skjer når varaordfører er lensmann og kona er. Foto: Pasientreiser HF, Dag Nordsveen. Pasientreisekontorene har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon. Pasientreiser HF er et nasjonalt foretak eid av de fire regionale helseforetakene ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Lov om behandlingsmåten

Lærere og barnehagelærere har taushetsplikt ifølge forvaltningsloven, barnehageloven og opplæringsloven. Lovgiver har bestemt at lærerens kunnskap om barnets, eller elevens personlige forhold er fortrolig og ikke kan meddeles andre uten at det er hjemmel for det. Brudd på taushetsplikten er straffbart og vil dessuten være i strid med grunnleggende etiske handlingsnormer for en. jf. forvaltningsloven § 13 og Dette er besøk nr utført dato Barne- og familietjenesten i år PID Bor i fosterhjem hos Omsorgskommune Tilsynspersonens navn Telefon E-post Neste besøk planlagt stor grad formidle hva barnet sier med barnets egne ord Hva har man taushetsplikt om? Forvaltningsloven § 13 (1) nr. 1-«personlige forhold» Noe det er vanlig å ville holde for seg selv Eks: Fysisk og psykisk helse, seksuell legning, følelsesliv, økonomisk situasjon, holdninger Forvaltningsloven § 13 (2): Som personlig forhold regnes ikke fødested Den nye personopplysningsloven er en følge av en EU-forordning fra 2016. Den trådte i kraft i Norge fra 20.7.2018. Loven og forordningen får betydning for tverrfaglig samarbeid når man behandler personopplysninger 1. Hva er hensikten med personopplysningsloven, og hva innebærer den for din arbeidssituasjon? 2

Forvaltningsorgan - Wikipedi

Den skal omtale alle forhold som er viktig i en plansak, en balansert framstilling av saken og konsekvenser av forslaget. Endringene som reguleringsplanen medfører er viktig å få fram. Klage på reguleringsplan. Etter forvaltningsloven kan en part eller annen med rettslig klageinteresse i en plansak klage på planvedtak 4.2.1 Formålet med forvaltningsloven. Det er to hovedhensyn som er styrende for tolkningen av bestemmelsene i forvaltningsloven (LOV-1967-02-10).Forvaltningsloven skal sikre enkeltindividets rettssikkerhet i forhold til de avgjørelser som tas av offentlige organ. Enkeltindivider skal sikres en mest mulig lik saksbehandling, og gis sikkerhet for at deres interesser og de opplysninger de.

Forvaltningsloven regulerer viktige elementer mellom demokratiske grunnverdier og en løpende samfunnspolitikk. Hovedformålet er å styre handlemåten for hvordan fellesskapet skal praktisere sin grenseflate mot den enkelte innbyggers rettigheter og plikter, samtidig som den skal ivareta grunnleggende demokratiske prinsipper som samfunnet ønskes preget av Bakgrunnen for notatet er todelt. Dels erfarer Direktoratet for økonomistyring (DFØ) at det er usikkerhet om hva kravene i forvaltningsloven og økonomiregelverket innebærer for tilskuddsforvaltningen. Dette fører til uhensiktsmessig ressursbruk både hos tilskudds-forvaltere og tilskuddsmottakere samt feil og mangler i saksbehandlingen Kjøp Forvaltningsloven fra Tanum Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene er de eneste trykte heftene på markedet som inneholder både faglige og historiske noter Men forvaltningsloven definerer ikke selv hva som skal regnes som myndighetsutøvelse. Det ville vært en fordel å beskrive i loven hva som legges i begrepet gitt at det nå innføres som det avgjørende kriteriet for om selsvstendige rettsubjekter er omfattet av lovens bestemmelser eller ei Hva er et enkeltvedtak Forvaltningsloven er en minimumslov og tilsvarende rettigheter kan gis også i For å finne ut hva som er enkeltvedtak og hva som er andre individuelle. Forholdet mellom rettshjelploven og forvaltningsloven § 36 er omtalt i hva som har vært gjort og hvor lang tid dette har tatt. 4.3

Elektronisk signatur

innsynsrett - Store norske leksiko

hva tjenestemottaker skal få. I henhold til prosjektbeskrivelsen, som er behandlet av kontrollutvalget, skal følgende problemstillinger undersøkes: 1. Behandles alle søknader om tildeling av tjenester o Med skriftlig saksbehandling? o Fattes det enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven og særlover, og hvorda Boken er bygget opp slik at den både skal gi oversikt til den som ikke kjenner reglene fra før, og mulighet for dypdykk i de mange vanskelige problemstillingene taushetsplikten reiser. Den vil være til nytte for alle som jobber med taushetsplikt, enten det er saksbehandlere, parter, advokater, dommere, journalister eller andre Hva er en sensitiv personopplysning ? § 9. Opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, • Forvaltningsloven er generell + må alltid leses sammen med særlov • § 1 eller les specialis-prinsippe Arbeidsmiljøloven definerer hva fast ansettelse er. Ved fast ansettelse er ansettelsen løpende og uten fastsatt opphørstidspunkt. I tillegg skal arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforholdet gjelde. Arbeidsavtalen skal fastsette hvor mye arbeidstaker skal arbeide, for eksempel ved en stillingsandel eller stillingsprosent Hva er en skifteattest? En skifteattest er et dokument som opplyser hvem som er arvinger i boet. Skifteattesten gir deg rett til å disponere over boet. Du trenger en skifteattest for å kunne legitimere deg som rette arving, og for å kunne ordne det praktiske i forbindelse med booppgjøret

Regler om habilitet - Lovdat

Hva er forvaltningsrett • Alminnelige forvaltningsrett - Forvaltningsloven (fvl) - Ulovfestet forvaltningsrett som enkeltvedtak, vil reglene i forvaltningsloven komme til anvendelse. Justisdepartementets lovavdeling har lagt til grunn at uformel Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova Videre siterer de forvaltningsloven, Men andre opplysninger om hva som er sagt og hvem som er kilde, skal det gis innsyn i. - Kan minne om kafka-prosess. Øyvind Eikrem mener NTNUs bruk av eksterne advokater i saker som omhandler ham, gjør innsyn enda vanskeligere Det er en forutsetning at det er hensiktsmessig i arbeidet med barnet. Det er viktig å merke seg at denne bestemmelsen ikke kan benyttes i relasjon til andre etater, for eksempel til helse-, sosial- eller barnevernstjenester. Anonyme drøftinger. Forvaltningsloven § 13 bokstav a nr 2 gjør unntak fra taushetsplikten for anonymiserte opplysninger

Forvaltningsloven - rettslaere

Hva som er «relevante saksdokumenter» må avgjøres etter en konkret vurdering på linje med bestemmelsene om innsyns- og uttalerett som gjelder for «parter» etter forvaltningsloven (se forvaltningsloven kapittel 4) Hva sier loven om bruk av tolk? bruk av tolk. Sist oppdatert: 26. juni 2018 Innholdsfortegnelse. Bestemmelser i særlovgivningen. I forvaltningsloven, domstolloven, utlendingsloven, krisesenterloven, Det er opp til de enkelte utdanningsinstitusjonene å avgjøre nordiske studenters muligheter til å bruke sitt eget språk Uttalelsen er skrevet av foreningens lovutvalg for forvaltningsrett. Utvalget består av Kaare Andreas Shetelig (leder, Wikborg Rein), Steffen Asmundsson (Kluge), Kristian Brandt (Hjort), Knut Erik Marthinussen Harjang (Sortland kommune) og Silje Aga Rogan (Lund & Co) 1. Hva er et folkevalgt organ? Dette er definert i lovens §29. I praksis vil alle organiserte samlinger av folkevalgte i kommunal eller fylkeskommunal regi, som møtes jevnlig og diskuterer politiske saker, bli betraktet som et folkevalgt organ. Etter en lovendring i 2013 er også kontrollutvalgene og styrene i kommunale bedrifter omfattet. DEKNING'AV'SAKSKOSTNADER'ETTER' FORVALTNINGSLOVEN'§36 Advokat'AndersEvjenth Tlf:90186418E Gpost:ae@bull.no

Passet er rødt. Nasjonalt ID-kort. Hvis du har blitt norsk statsborger kan du søke om nasjonalt ID-kort når det er klart i november 2020. Det er mulig å få det nasjonale ID-kortet med reiserett, slik at du også kan bruke det som et reisedokument (på samme måte som pass) når du skal reise til EU/EØS-landene og Sveits. Reisebevis for. Det er viktig at brevet skrives i et språk som er lett forståelig for mottaker. Steriliseringsnemnda skal videre «sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig», jf. forvaltningsloven § 27. Det er viktigere å gi en utfyllende begrunnelse ved et avslag enn ved en innvilgelse Til en utlyst stilling er det som regel mange søkere som alle håper på å motta et jobbtilbud. For de søkere som ikke får tilbud om ansettelse, kan det melde seg spørsmål om hva dette skyldes og hvilke forhold som har blitt vektlagt fra arbeidsgivers side, eller det kan være spørsmål om det har blitt foretatt en forsvarlig vurdering ved utvelgelsen av søkerne i ansettelsesprosessen

Enkeltvedtak - Jusleksikon

Kort beskrivelse av fasen. NAV-kontoret gir råd og veiledning om eget saksområde etter forvaltningsloven § 11.Tjenesten opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning i sosialtjenesteloven § 17 går lenger enn forvaltningsloven ved at den innebærer en plikt å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Tjenesten skal utformes i samarbeid med bruker for å. Da er det enklere å få oversikt over hva du må opplyse om i nabovarselet. Slik sender du nabovarselet og dokumenterer at det er mottatt . Del ut nabovarsel til hver nabo på nabolisten. Du kan kombinere disse fire leveringsmåtene: 1. Sende digitalt via Altinn

Kragerø Blad Vestmar - Montessori-skolen godkjentPPT - Rutiner for vedtak og klagesaker OpplæringslovensPPT - Skoleleder: PowerPoint Presentation, free download

Alle som har spesialundervisning skal få en IOP. Den skal si noe om: mål for undervisningen. innholdet i opplæringen. hvordan oppæringen skal gjennomføres. Skolen skal lage denne planen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning. IOP-en skal vurderes en gang i halvåret. Da skal skolen rapportere hvilken undervisning eleven har fått 4 Hva er gjort for å sikre at Bindal kommune følger forvaltningslovens lover og regelverk pekt på at innenfor forvaltningsloven er kommunen for dårlig når det gjelder tilbakemeldinger. På bakgrunn av dette har fokus i vårt forvaltningsrevisjonsprosjek Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal blant annet sikre at de som blir berørt av vedtaket får god informasjon om prosessen, mulighet til å se hva avgjørelsen er basert på og. Hva kan det klages på? Enkeltvedtak fattet av et kommunalt organ kan påklages (forvaltningsloven § 28). Et enkeltvedtak er en avgjørelse fattet av kommunen, som retter seg mot en eller flere bestemte personer (forvaltningsloven § 2). I tillegg må vedtaket være bestemmende for rettigheter eller plikter

 • Brødboks obs.
 • Ascii bilder gute nacht.
 • Prostataentfernung auswirkungen.
 • Fresh house stade.
 • Bobilparkering kristiansand.
 • Ensom i oslo.
 • Dyck vogn.
 • Sensatori rhodes.
 • Isotretinoin dag 15.
 • Pittsburgh wetter.
 • Industrialisering litteratur.
 • Katten tisser i hundens seng.
 • Kortvinger.
 • Registerkjede kia ceed.
 • Maldivene priser mat.
 • Regensburg studentenparty.
 • The runaways book.
 • Äta i japan.
 • Musearm øvelser.
 • Youtube mark forster.
 • Lefse oppskrift enkel.
 • Palmenarten für draußen.
 • Sympatex sko.
 • Urlaub mit hund spreewald ferienhaus.
 • Grønt barnerom.
 • Luthersk protestantisk kristendom.
 • Hütte mieten ammergauer alpen.
 • Triebwerk steinhagen erfahrung.
 • Madeleine prinsesse.
 • Create profile frame facebook.
 • Magnus chase og gudene fra åsgard.
 • Kongesnok selges.
 • Mischling welpe.
 • Lenny kravitz cinna.
 • Frister aktørportalen.
 • Eksempler på fordommer i norge.
 • Isolert husvogn.
 • Pizzeria mamma mia kropp.
 • Grauer star schüssler salze.
 • Bjørgvin fengsel ungdomsenheten.
 • Psykisk ustabil mor.