Home

Hovedavtalen § 39

Hovedavtalen i staten - regjeringen

Hovedavtalen er første del av de overenskomster eller andre tariffavtaler som blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i § 1 og deres medlemmer. Med virksomhet forstås i denne hovedavtalen enhver juridisk person som et aksjeselskap, en stiftelse, et statsforetak, et helseforetak eller et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, eller lignende enheter Hovedavtalen omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte. Hovedavtalen sikrer retten til å ha tillitsvalgte som opptrer på arbeidstakernes vegne, og kan for eksempel gi de ansatte rett til informasjon og innsyn

KS - K Hovedavtalen for KAs tariffområde 01.01.2014 til 31.12.2021 - med veiledning AVTALEN ER PROLONGERT UT 202 Hovedavtalen gjelder fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021 og videre 2 år av gangen hvis ikke en av partene skriftlig sier den opp med 6 - seks - måneders varsel. Hvis avtalen ikke skulle bli fornyet vil den likevel gjelde som første del av de enkelte tariffavtaler til deres ordinære utløpstid, normalt 1.4. eller 1.5. Til kapittel I

Hovedavtalen er inngått mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne. Avtalen gjelder fram til 31. desember 2019. I hovedavtalen har partene blitt enige om hvordan arbeidstakernes rett til medbestemmelse skal utøves i saker som berører arbeidstakernes arbeidssituasjon HOVEDAVTALEN LO-HK-FLT - NHO 2018/2021 - 5 - Hovedavtalen av 2018 Del A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet § 1-1 PARTSFORHOLD Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige lands Hovedavtalen gjelder i alle bedrifter som omfattes av avtaleforholdet mellom Finans Norge og Finansforbundet eller Finans Norge og Handel og Kontor og Fagforbundet (tidl. Postkom). I praksis betyr dette alle bedrifter som er medlem av arbeidsgiversamarbeidet i Finans Norge Begrepet «tvingende grunn» i hovedavtalen § 39 nr. 2 henspeiler på organisasjonsmessige oppdrag, ikke på utøvelsen av et offentlig verv. Arbeidsgiver kan mao ikke nekte tjenestefri for utøvelse av offentlige verv, under henvisning til at det foreligger «tvingende grunn». Her vil bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 12-13 komme til.

8 Medbestemmelse - Hovedavtalen i staten - Lovdat

Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) blir ofte omtalt som «arbeidslivets grunnlov». Den første hovedavtalen ble inngått i 1935 mellom daværende Arbeidernes faglige landsorganisasjon og Norsk Arbeidsgiverforening.. Hovedavtalen av 1935 ble avløst av ny hovedavtale av 1947 Denne hovedavtalen skal sammen med reglene i arbeidstvistloven danne grunnlaget og gi regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler. Den inneholder dessuten bestemmelser om forholdet mellom partene og tillitsvalgtes rettigheter og plikter, og danner grunnlaget for samarbeidet i den enkelte virksomhet

Hovedavtalen LO - NH

 1. Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen
 2. Hovedavtalen revideres i motsetning til denne, normalt hvert fjerde år. Den er dermed ikke del av tariffoppgjørene. Her finner du hovedavtalene innenfor HKs områder. Handel og Kontor i Norge. Adresse: Torggata 12, 6 etasje, 0181 Oslo. Telefon: 23 06 11 80. Faks: 23 06 12 06
 3. Hovedavtalen i Danmark er en avtale som er inngått mellom Dansk Arbejdsgiverforening og LO.. Hovedavtalens historie går tilbake til det såkalte Septemberforliket i 1899, og kalles «arbeidsmarkedets grunnlov», idet den legger rammene for samarbeidet mellom arbeidsmarkedets parter. Avtalen fastslår kollektive overenskomster som det ønskelige samt det grunnleggende arbeidsrettslige.
 4. Kort oppsummert kan vi si at Hovedavtalen av 1935 var viktig da den kom, men det er først når vi ser nærmere på den utviklingen avtalen har gjennomgått, og vurderer de langsiktige virkningene den har hatt, at dens betydning virkelig kommer til syne Arbark har samlet diverse digitaliserte versjoner av Hovedavtalen her. Tor Are Johanse
 5. Fra Hovedavtalen unntas bedriftens øverste ledelse og ledere som deltar ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår. Kravet om avtaleopprettelse fremsettes overfor vedkommende organisasjon (NHO/ Tekna). Hvis kravet kommer fra Tekna, skal det opplyses hvorvidt det er dannet bedriftsgruppe (jf. §
 6. PBL Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. For å søke i avtalen, trykk tastene Ctrl + F. For å lukke alle paragrafer for en mer oversiktlig fremstilling, med at det som oppdragstaker har lovfestet taushetsplikt i medhold av lov om forsikringsvirksomhet av 10. juni 1988 nr. 39, § 1-3

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen. § 1-2 Virkeområd

§ 39 Andre regler for tjenestefri Hovedavtalen 2017 - 2019, er en ny og revidert utgave av hovedavtalen. Partene har gjort strukturelle endringer og hovedavtalen har fått en språklig form som skal gjøre bruken av avtalen enklere. Målsettingen har vært å g HOVEDAVTALEN 1. januar 2018 - 31. desember 2021 mellom Landsorganisasjonen i Norge og arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO UTGITT AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE. Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD DEL A 39 KAP. XIV. Hovedavtalen 2018 - 2021 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS og Virke. Hovedavtalen . 1. januar 2018 - 31. desember 2021 . mellom . Yrkesorganisasjonenes . Sentralforbund . på den ene side . og . Hovedorganisasjonen VIRKE . 39 § 5-2 Særavtaler med bestemt løpetid.

Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-202

 1. § 39 Eierskifte i aksjeselskap..... 33 § 40 Allmøter og oppslag Hovedavtalen er første del av de overenskomster eller andre tariffavtaler som blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i § 1 og deres medlemmer
 2. Hovedavtalen er første del av de overenskomster eller andre tariffavtaler som blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i § 1 og deres medlemmer. Med virksomhet forstås i denne hovedavtalen enhver juridisk person som et aksjeselskap, en stiftelse, et statsforetak eller et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, eller lignende enheter
 3. Hovedavtalen for arbeidstakere i staten: Tilpasningsavtalen ved UiO § 1 Formål og intensjoner: Hovedformål Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått denne hoved­avtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.. Hovedavtalen for arbeidstakere i staten skal i tillegg ha som formål å
 4. Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak).
 5. § 5 Hovedavtalen 1. Det er ikke anledning til å benytte kampmidler i forbindelse med ordinær oppsigelse av og forhandlinger om endringer i Hovedavtalen. 2. Dette er dog ikke til hinder for at det - etter at Hovedavtalen er sagt opp og forhandlinger ikke har ført frem - kan fremmes krav om endringer
 6. 39 3.0 Bruttolønn..... 39 3.1 Endret innplassering i lønnskapittel og Hovedavtalen del B § 1-4-1 og del C § 3-1. Undervisningspersonale med særskilt stillingsvern fra før 1.8.1999 iht. grunn
 7. 39 376 100 192,70 81 826 000 423,40 40 381 100 195,30 82 848 800 435,10 41 386 100 197,80 83 871 300 446,70 42 391 800 200,80 84 893 900 458,30 43 397 200 203,50 85 922 300 472,80 44 403 200 206,60 86 950 400 487,20 45 409 100 209,60 87 979 000.

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen. § 1-2 Virkeområd SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE for enkelthets skyld Permisjonsrettighetene til deltagelse på kurs for statstilsatte er regulert gjennom Hovedavtalen i Staten, § 39 / § 40, eller tilsvarende bestemmelser innen Virke, Spekter og andre avtaleområder. NTL er medlem av studieforbundet AOF Norge. Kontakt oss Norsk Tjenestemannslag

Hovedavtalen er første del av de overenskomster eller andre tariffavtaler som blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i § 1 og deres medlemmer. Med virksomhet forstås i denne hovedavtalen enhver juridisk person som et aksjeselskap, en stiftelse, et statsforetak eller et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter eller lignende enheter Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Publikasjoner> Hovedavtalen og den norske modellen Hovedavtalen og den norske modellen. For å gi en praktisk oversikt over viktige sider ved hovedavtalen og den norske modellen, har Spekter og arbeidstakerorganisasjonene i Spekterområdet gått sammen om å utarbeide et hefte til bruk i opplæring Hovedavtalen gjelder fra 01.01.2016 til 31.12.2017. Hvis Hovedavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med 3 - tre- måneders skriftlig varsel, er den fremdeles gjeldende 1 - ett - år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist. Hovedtariffavtalen_2016_core.indd 10 18.01.2016 14:4 Hovedavtalen YS-NHO 2018-2021 8 Del A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet § 1-1 Partsforhold Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Yrkes-organisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund og klubber/ avdelinger Hovedavtalen er første del av alle tariffavtaler for ansatte som er eller blir opp-rettet mellom de organisasjoner som er nevnt i § 1-1 og/eller deres medlemmer, og som ikke omfattes av andre Hovedavtaler. § 1-3 Varighet Denne avtale, som trer i kraft 1. juli 2015, gjelder til 1. juli 2019 og videre 2 å

Jernbane – Norsk Jernbaneforbund | NJF

I Hovedavtalen har Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge utformet bestemmelser som tar sikte på å legge forholdene best mulig til rette for samarbeid mellom bedriften, tillitsmennene og de ansatte. Hovedorganisasjonene understreker betydningen av at partene i praksis følger disse bestemmelser § 39 Andre regler for tjenestefri 31 § 40 Tjenestefri for arbeidstakere 33 Hovedavtalen for arbeidstakere i staten skal i tillegg ha som formål å: være grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse ved siden av bl.a. tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven Hovedavtalen for arbeidstakere i staten 2017 - 2020. Hovedavtale i staten inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne, LO Stat, YS Stat og Unio. NITO har et forhandlingssamarbeid med Akademikerne i staten, og avtalen gjelder også NITOs medlemmer. Avtalen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2017

Hovedavtalen KS 2020-2021_blank.indd 39 18.02.2020 11:23:26. 40 Hovedavtalen § 3-4 Rett til permisjon Tillitsvalgte innvilges permisjon med lønn ved deltakelse i og nødvendig for beredelse til lokale forhandlinger. Tillitsvalgte innvilges permisjon med lønn ved deltakelse i sentrale forhand Hovedavtalen i staten Gjelder fra 6. november 2019 til og med 31. desember 2020 Avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og § 39 Andre regler for tjenestefri..20 § 40 Tjenestefri for arbeidstakere.

Vakttelefoner. Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Lensmann: 02800 Legekontor: 78 45 25 00 Legevakt utenom kontortid: 116 117, alternativt 78 97 00 90 Akuttberedskap barnevern: 45 39 69 08 Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 Kommunebrøyting Hasvik, Hasfjord: 90 91 18 94 Kommunebrøyting Breivikbotn: 97 57 80 96 Kommunebrøyting Sørvær: 97 09 98 45 Fylkesvei Hasvik-Breivikbotn. Hovedavtale og Hovedtariffavtalemellom PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på den ene side og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta på den annen side for perioden 1. mai 2018 - 30. april 202

Vis til hovedavtalen i staten, § 39 (tillitvalgte) eller § 40 (vanlige medlemmer), eller tilsvarende bestemmelser innen andre avtaleområder. Mer om praktiseringen av §39 og 40 i hovedavtalen i staten. Dekning av utgifter NTL-kursene er gratis. Reiseutgifter refunderes etter billigste reisemåte 17 sep - Brudd på Hovedavtalen mellom SAFE og NR. Ny sak for Arbeidsretten: to år etter streiken på Flyterigg avtalen kommer endelig saken vedrørende lønnsforhold under arbeidsstans opp i arbeidsretten. Uenighetene går på trekk i lønn i forbindelse med arbeidsstansen og når den ansatte skal tilbake på lønn. Dom faller den 7. oktober Hovedavtalen YS og Hovedorganisasjonen Virke 2014 - 2017. HOVEDAVTALEN . 1. januar 2014 - 31. desember 2017 . mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund . 39 Tilleggsavtale IV - Avtale om opplæring i arbeidsmiljø i virksomhetene for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU.

Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene: Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) Staten: Hovedavtalen § 39 KS: Hovedavtalen del B § 3-6 NHO: Hovedavtalen § 4 Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset Hovedavtalen YS-MEF er i hovedtrekk bygget på hovedavtalen YS-NHO, men er forenklet og utarbeidet med tanke på små og mellomstore bedrifter og de forhold som er hensikts-messige for denne type bedrifter. 39 Kap. XIV Felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg. Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter A: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Tariffperioden 01.05.2018 - 30.04.2020 T: 24 13 27 00 E: ksbedrift@ksbedrift.no W: www.ksbedrift.n Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme Del C § 3 Selvstendige rettssubjekter med medlemskap 37. Tillitsvalgtes og bedriftens rettigheter og plikter Arbeidsgiver og de tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i.

Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og Spekter, og gjelder fra 1. januar 2013 til 31. desember 2015. Hovedavtalen er i all hovedsak en videreføring av § 39 Eierskifte i aksjeselskap.. 24 § 40 Allmøter og oppslag. Staten: Hovedavtalen § 39 (fri med lønn) Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand Staten: Hovedavtalen § 39 - rett til fri med lønn; KS: Hovedavtalen del B § 3-6 - rett til fri med lønn; NHO: Hovedavtalen § 4 - rett til fri; Hovedavtalen mellom Farmaceutene og Virke, og avtalen mellom Farmaceutene og NHO gir rett til fri for å delta på kurs. Dersom fri til kurs medfører trekk i lønn, dekker Farmaceutene lønnstrekket Hovedavtalen for arbeidstakere i staten Gjeldende i perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2019 med Tilpasningsavtale for UiB Inngått 23. august 2017. Avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet Arbeidstakere som ikke går inn under reglene i § 39 nr. 1,. Skal kutte 39 millioner i helse og omsorg: - Vi bryter ikke Hovedavtalen Av Morten I. Jensen 11.06.2020 17:17 Få full tilgang til Harstads mest hardtsatsende nettavis for nyheter, reportasjer, videoer og meninger. Vårt mål er å gi deg de beste historiene om Harstad og harstadværinger

http://burns.idium.net/akademikerne.no/filestore/File_library/Lnn_og_tariff/KS/HovedavtaleKS2010-2013.pd Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord. Tlf.: 75 07 40 00. Org.nr.: 94503457 Hovedavtalen er felles for KS og KS Bedrift. § 2 Virkeområde Hovedavtalen er første del av de hovedtariffavtaler som er eller blir opprettet. Hovedavtalen består av tre deler: Del A regulerer forhandlingsordningen. Del B gjelder kommuner/fylkeskommuner, herunder kommunale og fylkeskommunale foretak, jf. kommuneloven kap. 11 Avtalenr. 79 Riksavtalen 2018 - 2020 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norg

HOVEDTARIFF-AVTALEN i KS-området TARIFFPERIODEN 1. mai 2016 - 30. april 2018 9 0 0 1 2 / a n d v o r d g r a f i s k. no NITO Postboks 9100 Grønland 0133 Oslo 90012_KS_NITO_omslag_Hovedtariffavtalen i staten.qxp 10.08.16 12:57 Side hovedavtalen-01.01.2016-31.12.201 Hovedavtalen admin 2020-04-17T08:39:16+02:00. Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for kriminalomsorgen > Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for kriminalomsorgen. Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått hovedavtalen (HA). § 39 Eierskifte i aksjeselskap Hovedavtalen er første del av de overenskomster eller andre tariffavtaler som blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i § 1 og deres medlemmer. Med virksomhet forstås i denne hovedavtalen enhver juridisk person som et aksjeselskap, e

Hovedavtalen - K

HA § 39 pkt. 4. Omfanget av ressurs til tillitsvalgte på driftsenhetsnivå drøftes på dette nivået. Det er viktig at man i denne sammenheng skiller mellom verv som tillitsvalgt etter hovedavtalen og vervet som leder av en fagforening § 39 Arbeidsgiver. 1. Hvis arbeidsgivers representant gjør seg skyldig i beviselig grovt brudd på sine plikter etter Hovedavtalen, kan berørte hovedsammenslutninger, dersom saken ikke har funnet sin løsning på lavere nivå, ta opp med Departementet kravet om at vedkommende fratrer som arbeidsgivers representant § 39 Eierskifte i aksjeselskap. Ved eierskifte i aksjeselskap skal ledelsen straks den får sikker kunnskap om det, informere de tillitsvalgte såfremt erververen:- Partene ser viktigheten av felles opplæringstiltak knyttet til Hovedavtalen

Hovedavtalen i Spekter 2018 - 2021 - LO Sta

Hovedavtalen i staten 1. januar 2013 § 39 Arbeidsgiver 39 Kap. 12 Diverse § 40 Definisjoner 40 § 41 Frittstående organisasjoner 40 § 42 Overenskomstlønte m.m. 41 DEL 3 REGLER SOM SUPPLERER TJENESTETVISTLOVEN Kap. 13 Regler i forbindelse med forhandlinger om hovedtariffavtal Hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mel-lom partene på alle nivåer. Hovedavtalen for arbeidstakere i staten skal i tillegg ha som formål å: • være grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse ved siden av bl.a. tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljølove I hovedavtalen finner du bestemmelsene som ivaretar de tillitsvalgtes rettigheter, plikter og muligheter for medbestemmelse. Tillitsvalgtes medbestemmelse utøves blant annet ved representasjon i partsammensatte utvalg, for eksempel arbeidsmiljøutvalg, medbestemmelsesutvalg, administrasjonsutvalg og lignende. Ordlyden og graden a Ved uenighet gjelder Hovedavtalen § 4-3. Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte forhandlinger. Denne bestemmelsen om anke gjelder ikke avgjørelser når lønnsreguleringen etter avtale fordeles av arbeidsgiver, jf. pkt. 5.2, tredje ledd Hovedavtalen kap.4 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom SAFE og NR og IE/LO og NR, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften

Hva er Hovedavtalen? - Fagforbundet Nyhete

HOVEDAVTALEN 2017 HOVEDAVTALEN 2016 3 § 37 Utøvelse av vervet som tillitsvalgt § 32 Kapittel 8 REGLER FOR TJENESTEFRI § 38 Regler for tjenestefri på arbeidsstedet § 33 § 39 Andre regler for tjenestefri § 34 nr. 1- 4 § 40 Tjenestefri for arbeidstakere § 34 nr. 5 § 41 Permisjon for tillitsvalgte § 35 nr. 1 § 42 Permisjon for. NTL avholder mange spennende kurs gjennom hele året. Gjennom kontigenten du betaler får du muligheten til å dra på disse kursene uten ekstra kostnad. I tillegg gir de rett til permisjon med lønn etter hovedavtalen §39 og §40

Halden Arbeiderblad - - Skulle stått hardere på paroleneEØS-avtalen er svaret

HOVEDAVTALEN AAF OG HK 2019/2021 - 6 - DEL A KAP.I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET § 1-1 PARTSFORHOLD Hovedavtalen gjelder mellom Handel og Kontor i Norge (HK) og forbundets avdelinger og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) med tilsluttende foretak Creo inviterer tillitsvalgte til kurs i hovedavtalen og arbeidsrett. § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punkt e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs. Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 2018-2020 - 6 - DEL I HOVEDAVTALEN DEL II LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER KAP. 1 SENTRALE BESTEMMELSER 1.1 INNLEDNING 1.1.1 Parter Landsoverenskomsten er inngått mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. 1.1.2 Omfangsbestemmelse 1. Denne landsoverenskomst gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold me Hovedavtalen fragjelder fra 01.01.2006 til 31.12.2009 § 4 ForhandlingsrettZ-plikt Partene har gjensidig rett og plikt til å forhandle om opprettelse og fornyelse eller reguleringer i avtaler som nevnt under § 1-1 til § 1-4. § 4-1 Forhandlinger Vedom Hovedavtalen Forhandlinger skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen. § 1-2 Virkeområd

DEL I: HOVEDAVTALEN MELLOM LO OG NHO DEL II: FELLESBESTEMMELSER 2.1 VIRKEOMRÅDE 2.1.1 Avtalen får anvendelse for ansatte i bedrifter som driver virksomhet på eller mot norsk kontinentalsokkel innen eller i tilknytning til undervannsaktiviteter, bore- og brønnaktiviteter, geologiske undersøkelser og tjenester, samt for annet arbeid inne Ved uenighet om behovet gjelder Hovedavtalen del A § 4-5, jf. § 6-2. I de tilfeller det er behov for arbeidstøy, jf. ovenfor, men partene er enige om at det er mest hensiktsmessig at arbeidstaker selv skaffer arbeidstøy, skal det gis refusjon for de faktiske utgiftene. 11/28/2016 7:39:50 AM. §39. layers. Dør kongen og tronfølgeren ennå er umyndig, skal statsrådet straks innkalle Stortinget. Endret ved vedtak 18 nov 1905, grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613. Historiske versjoner: 1814-11-04, 1905-11-18, 2014-05-06. §40. layers. Side 2 Dokument nr. 25 2018-2020 FORORD Dokument nr. 25 inneholder overenskomster for tariffperioden 1.5.2018 - 30.4.2020. Endringer i fellesbestemmelsene samt de endringer som er foretatt i særbestemmelsene gjelder fr

Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter Journalistavtalen for avis mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene siden og Norsk Journalistlag på den annen side. 1.4.2018-31.3.2020. NHO-avtale nr. 275 Arbeidsmiljøloven definerer hva fast ansettelse er. Ved fast ansettelse er ansettelsen løpende og uten fastsatt opphørstidspunkt. I tillegg skal arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforholdet gjelde

Video: Hovedavtalen for KAs tariffområde 01

Sammen gir vi trygghet til hverandre | Landsorganisasjonen

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, lokale foreninger og en-keltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samt-lige forbund og foreninger (avdelinger) . Partsforholdet i de en-kelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen . § 1-2 Virkeområd Torsdag, 21. februar 2019 - 6:39. Facebook Twitter Linkedin Mens debatten pågår i media om fordeling av foreldrepermisjon, har Juristforbundet fått henvendelser om retten til ammefri. Det kan være hensiktsmessig å se reglene om ammefri og fordeling av permisjon i sammenheng. Det må antas at behovet for ammefri kan. Dette kan være et brudd på hovedavtalen, sier Åsa Hellem, hovedtillitsvalgt i YS hos kl. 11.33 Oppdatert 30.06.2004, kl. 13.39 Artikkelen er flere år gammel. Del. Del på Facebook. Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 15-3: Oppsigelsesfrister . Første ledd - 1 måneds oppsigelsesfrist som hovedregel. Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 1 er at den gjensidige oppsigelsesfrist er 1 måned

Hovedavtalen (HA) Arbeidsgiverportalen - Dif

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013 -6 - DEL A KAP.I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET § 1-1 PARTSFORHOLD Hovedavtalen gjelder mellom Handel og Kontor i Norge (HK) og forbundets avdelinger og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) med tilsluttende foretak HOVEDAVTALEN FOR ARBEIDSTAKERE I STATEN. AVTALENS FORMÅL OG PARTENES INTENSJONER § 1 Formål og intensjoner. Hovedformål. Staten og hovedsammenslutningene for de statstilsatte har inngått denne Hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer Hovedavtalen er reforhandlet for fire år og med relativt få endringer. Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønns-forhandlinger, bestemmelser om tvisteløsninger, konflikter og annet 30. HOVEDAVTALEN FOR. ARBEIDSTAKERE I STATEN MED. TILPASNINGSAVTALE FOR. FORSVARET. 1. februar 2009 - 31. desember 2012. Arbeidsgiverpart i avtalen er det departement so

LO og NHO med forlik om ansiennitetsprinsippet - Rett24Aker Solutions-klubbleder advarer om regelbrudd ved| PBLPolitiets Fellesforbund

Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde Håndbok for tillitsvalgte 2011 April 2 Innledning Velkommen som tillitsvalgt i Fagforbundet! Dette er en håndbok for tillitsvalgte som er valgt etter Hovedavtalen Fagforeninger i Oslo kommune. Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen

 • Feuerwehr dreieich.
 • Fransk matsedel.
 • Harga distributor k ion nano.
 • Kondensatormikrofon eller dynamisk.
 • Schwimmkurs kinder uhingen.
 • Wohnungen 8020 graz.
 • Gravid kvalme positivt.
 • Lachmans test knä.
 • Børge støylen kommer fra.
 • Godisfabriken skåre.
 • Moderne samfunn.
 • Valpegrind inne.
 • Friseur wuppertal preise.
 • Sportverein wuppertal.
 • Baden online kehl.
 • Transfermarkt rumours.
 • Unfall b29 heute aktuell.
 • Theseus vater.
 • Meec gressklipper test.
 • 1 franc to nok.
 • Bons plans casablanca.
 • Tohatsu påhengsmotor.
 • Tanzschule traut erfurt.
 • Svie i bihuler.
 • Alena fritz tochter.
 • Vandsøyvågen.
 • Fremleiekontrakt pdf.
 • Unfall b29 heute aktuell.
 • Klinisk depresjon test.
 • Stortinget vedtak.
 • Lois lane actress.
 • Vin til biff med bearnaise.
 • Space needle seattle.
 • Fra tekst til likning oppgaver.
 • Candy cloud trondheim.
 • Akademikliniken göteborg kyrkogatan.
 • Teoritentamen npo.
 • Boondocks stream online.
 • Ildfast stein byggmakker.
 • Spastisk torticollis.
 • Frühstückspension stocker bad aussee.