Home

Wcag universell utforming

The Best Price · Compare Simply · Cheap Prices · Always Sal

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter. I likestillings- og diskrimineringsloven handler universell utforming om hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utearealer som er utformet slik at de kan brukes av flest mulig, bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet o

Universell utforming av ikt - hva er status

Universell Utforming AS tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, transport og infrastruktur, tjenester, relevant lovgivning og IKT knyttet til ovennevnte områder. Vi er faglig engasjert, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring. For å skape de beste universelt utformede løsningene, er det en fordel at vi kommer tidlig inn i prosjektene Loven. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.Forskriften gjelder alle nettjenester og apper som er rettet mot allmennheten, både i privat og offentlig sektor Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne WCAG 2.0. WCAG 2.0 er standarden som er utgangspunkt for Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.. Oversikt over minimumskrav omfattet av forskriften; Tips og råd. Med universell utforming når vi alle målgrupper gjennom én og samme løsning

Universell utforming Det er vel ingen virksomheter som, med viten og vilje, vil legge hindringer i veien for sine eksisterende og potensielle kunder. En nettside med et rammeverk og webdesign som ikke er i henhold til ISO 40500/WCAG 2.0 hinder tilgangen til svært mange eksisterende og potensielle kunder Nettverksmøte 12. februar i Oslo Test og kvalitetssikring av universell utforming EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) vil bli en del av norsk rett i 2020. Samtidig lanseres WCAG 2.1 slik at universell utforming og god brukeropplevelse blir viktigere enn noensinne

Stor guide: «Alle har glede av universell utforming!» Snart noe alle tar for gitt. onsdag 17. oktober 2018 WCAG 2.1. Inneholder 17 nye retningslinjer, hvorav 12 stykker er nivå A eller AA: Orientering, portrett eller landskap, skal ikke skjule viktig innhold eller funksjonalitet. Universell utforming. Diskrimerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav om universell utforming til alle offentlige og private virksomheter. Prinsipp. (WCAG) 2.0 er bygd opp av fire prinsipper, som understøttes av 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterier WCAG 2.0 ble vedtatt i 2008. Arbeidet med en norsk oversettelse av WCAG 2.0 startet i 2010, og en offisiell versjon ble godkjent av World Wide Web Consortium (W3C) i 2011. I 2013 ble forskrift om universell utforming av IKT-løsninger vedtatt i Norge. For nettløsninger gjelder 35 av suksesskriteriene i WCAG 2.0

WCAG 2.0-standarden Digitaliseringsdirektorate

Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, applikasjoner og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket Med universell utforming menes at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. (WCAG 2.0)/NS/ISO/IEC 40500:2012, på nivå A og AA med unntak for suksesskriteriene 1.2.3,. Noen enkle råd for utforming av nettsider. Bruk standard teknologi og WAI - retningslinjene inkludert WCAG 2.0. Bruk riktig og gyldig HTML og CSS. Skill mellom innhold og struktur, Sidene skal være ryddige og oversiktlige. Ikke lagre tekstbilder som bilder. Bilder skal ha bildebeskrivelser. Bruk tekst som alternativ til bilder, video, tale Universell utforming betyr at brukarane - uavhengig av sine føresetnader - på ein god og enkel måte kan ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Dette er pålagt gjennom forskrift om universell utforming av ikt-løysingar

WCAG 2.1-standarden Digitaliseringsdirektorate

 1. g er gitt i WCAG 2.0 I Norge: • Del av likestillings- og diskri
 2. g av PDF-dokumenter. Bjørnar Kvernevik Publisert: 31.mar 2020 Endret: 02.apr 2020. Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan sikre at PDF-filene du legger ut oppfyller
 3. g og tips for bedre tilgjengelighet. Veilederen har fått navnet Universell utfor
 4. g hvor vi går gjennom alle de 78 tørre suksesskriteriene i WCAG 2.1 på 26 ikke-fullt-så-tørre episoder . Vertene i denne podcast-serien er UU-ekspert Anders Ekkje Slettebø fra Webstep og UX-designer Erling Håmsø fra Okse.. Tildelt Tilgjengelighetsprisen 2019!
Universell utforming FTW! Redesign av blindeforbundet

Wcag 2.0-standarden. CoreTrek har lang erfaring med utvikling av nettsider for offentlige instanser, og vi kjenner dermed kravene til universell utforming godt. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har satt opp en standard som kalles Wcag 2.0-standarden Kravene til universell utforming av IKT i lovens paragraf 18 med forskrift gjelder nå også universiteter, høgskoler og fagskoler. Utdanning og opplæring har vært unntatt fra de eksplisitte kravene til universell utforming av IKT i gjeldende lovverk, og istedenfor vist til tilretteleggingsplikten og til krav i sektorlovgivningen

Zoom er en etablert tjeneste for videomøter, og firmaet har hatt fokus på universell utforming fra starten. Det finnes en utvidelse for webinarer inkludert funksjonalitet for betaling og administrasjon. Vi har testet påmeldingsløsningen og den følger WCAG-standarden Begrepet universell utforming kan være krevende å forstå fordi det ofte brukes synonymt med tilgjengelighet (eng. accessibility). Tilgjengelighet betyr strengt talt at «ingen blir ekskludert», altså at programvare og tjenester lar seg bruke av alle. Universell utforming innebærer i større grad at teknologien er brukervennlig for alle

Universell utforming - K1 prosjektet | Aust-Agder fylke

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle

Lag og test universell utforming med WCAG 2

Universell utforming har med andre ord fokus på hele brukergruppen, uavhengig av funksjonshemminger, mens tilgjengelig design er tilrettelagt for enkelte brukere i en brukergruppe. Kravet er at teksten og bakgrunnen minimum skal oppnå en kontrast på nivå AA i henhold til WCAG 2.0-standarden. Verktøy Universell utforming handler om å utforme digitale løsninger slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne som finnes i befolkningen. Vår kompetanse. Vi har full oversikt over WCAG-kravene som må oppfylles, og en grunnforståelse for kravene og hvorfor universell utforming er så viktig I Norge har vi allerede Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger, som stiller strenge krav til universell utforming av nettsider som henvender seg til et eksternt publikum.Denne gjelder uavhengig av om virksomheten bak nettsiden er i offentlig eller privat sektor WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) gir retningslinjer for hvordan nettsider skal utformes slik at du får tilgang til innholdet selv om du ikke bruker mus eller skjerm. Også likestillings- og diskrimineringsloven omhandler plikt til universell utforming. Loven har som formål å. fremme likestilling og likever Kravene til universell utforming er beskrevet i WCAG-standarden. For eksempel legger disse kravene til grunn prinsipper om at nettsiden skal være mulig å betjene. Det betyr at brukergrensesnittet skal være tilgjengelig for flest mulig, og at innholdet skal være mulig å oppfatte - som betyr at informasjonen i selve boka må presenteres for brukere på måter som flest mulig kan oppfatte

Universell utforming av nettsider Blink Marked, digitalbyr

Den nye standarden får navnet WCAG 2.1. Retningslinjer og suksesskriterier fra WCAG2.0 er de samme, det vil si at standarden er bakover-kompatibel. Les artikkelen. This entry was posted in MTBlogg WCAG. Difi har publisert måleindikatorer for universell utforming av nettløsninger Dette innebærer at alle nye nettløsninger (med få unntak) må møte kravene om universell utforming. Disse kravene skal forenkle netthverdagen for svaksynte, hørselshemmede og personer med funksjonsnedsettelser. 35 av 61 suksesskriteriene i WCAG 2.0 må oppfylles for at nettløsningen skal være godkjent og etter forskriftene Lovgrunnlag og prinsipper for universell utforming. Formålsparagrafen i den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sier: Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av funksjonevne Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller faktisk krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 retningslinjer i WCAG 2.0-standarden. Universell utforming i en Business Intelligence kontekst. De fleste BI-verktøy har egne veiledninger og måter for å tilrettelegge for universell utforming på Universell utforming av forhåndsinnspilt multimediainnhold (synstolkning) -WCAG suksesskriterium 1.2.3 og 1.2.5. Oppdatering av teknisk standard fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1, som viderefører alle eksisterende krav og innfører 12 nye krav. Krav om en tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon

Universell utforming på timeplanen | Visma Blogg

Universell utforming Vi er opptatt av å tilgjengeliggjøre innholdet for så mange som mulig. Viktige hensyn er økt lesbarhet, god kontrast og konsekvent utforming. * Kontrastkravene er definert av WCAG 2.0-standarden (Web Content Accessibility Guidelines),. Forskriften for § 14, som handler om universell utforming av IKT-løsninger, ble omsider aktiv 1. juli 2013. Forskriften baserer seg på de internasjonale retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), nivå AA Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Universell Utforming AS har medstøtte fra Bufdir utarbeidet en veileder hvor målsettingen har vært åtydeliggjøre i hvilke uteområder byggteknisk forskrift stiller krav tilutforming. Veilederen «Universell utforming av uteområder» viser til relevantehåndbøker fra Statens vegvesen og foreslår aktuelle publikasjoner med utdypendeinnhold Universell utforming er ikke et lovpålagt skrivebordskrav som vi ønsker å få huket av ved leveranse. Det handler om reelle brukerbehov som vi har et bevisst forhold til og legger til rette for. Ved å være oppmerksomme på hele spekteret av brukernes evner, muligheter, situasjoner, utstyr og dagsform klarer vi å lage løsninger som fungerer best mulig for flest mulig

EUs webdirektiv (WAD) Digitaliseringsdirektorate

Hva er universell utforming? Her kan beskrivende tekst om publikasjonen stå. Har dessverre ikke denne teksten tilgjengelig nå så fylle rut med noe eksempeltekst også. Pellentesque facilisis cursus turpis. Maecenas facilisis vehicula ipsum, et euismod justo hendrerit sit amet. Nullam mollis aliquam cursus. Interdum et malesuada fames Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig. Hva er WCAG 2.0? Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dekker et bredt spekter av anbefalinger for å gjøre webinnhold mer tilgjengelig Kommunenettverk universell utforming. Kommunenettverk universell utforming vil i 2019 fokusere på universell utforming av eksisterende bygg, eksisterende uteområder og sosiale møteplasser. KS har de siste fem årene drevet et nettverk om universell utforming for kommuner og fylkeskommuner. Her fra Midgardsormen i Time kommune

Mens universell utforming stiller krav om generell tilrettelegging for enhver, gjelder kravene til tilgjengelig boenhet hovedsakelig tilkomst for bevegelseshemmede. Rehabilitering Ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg, kan det i noen tilfeller godtas avvik fra reglene om universell utforming og tilgjengelig boenhet i tråd med pbl. § 31-2 fjerde ledd Løsninger vi lager, skal oppfylle minimum Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0-retningslinjer på nivå AA. Til tross for en del iverksatte tiltak, har vi fortsatt mer å gå på, og vi fokuserer på å bli enda bedre på universell utforming av alle våre nettsider Norge har siden 01.07.2013 hatt regelverk om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av ikt-løsninger. Det håndheves av Difi ved tilsyn for universell utforming av ikt. Reglene gjelder for virksomheter i privat og offentlig sektor, samt lag og organisasjoner Universell utforming er et av målene i Nasjonal Transportplan 2018-29 (Samferdselsdepartementet 2017) og gjelder alle transportformer. Formålet med universell utforming er å bidra til god kvalitet på transportsystemet der flest mulig kan nå sine daglige gjøremål og delta på ulike samfunnsarenaer på en miljøvennlig måte Nettkurs i universell utforming av websider er et 1-dags kurs som tar for seg reglene for krav til universell utforming av nettsider. Disse reglene gjelder for alle nye nettsider fra 1. juli 2014 og innen 2021 må alle eksisterende nettsider være oppdatert og følge WCAG-standarden (WCAG 2.0)

De var på rundreise i Norge for å se hva vi; foregangsland på lovgiving av universell utforming (UU) forsket og underviste på emnet. De ville, kort sagt, se, lære og la seg inspirere. Dagen ble startet med en presentasjon av laben, så fulgte en full omvisning, lunsj og tilslutt en gjennomgang på hvordan det undervises i UU her ved NTNU i Gjøvik Elementer som du bør ta med for å kunne evaluere på universell utforming: Vurdering av hvordan løsningen blir oppdatert, testet og dokumentert for å sikre at suksesskriteriene i WCAG 2.0 er oppfylt etter at løsningen er levert og tatt i bruk (eksempelvis under tildelingskriteriet «kvalitet» eller lignende Hvis det hadde vært helt fri flyt på nettet hadde vi nok sett langt flere nettsteder som både er usikre og vanskelige å bruke. Derfor har vi en standard. Den kalles for WCAG, er internasjonal, og gir oss retningslinjer som blant annet passer på at vi leverer tilstrekkelig godservice til kunder og besøkende. Det er Din guide til universell utforming -slik jobber du deg gjennom WCAG. ‎En podcast om universell utforming hvor vi går gjennom alle de 78 tørre suksesskriteriene i WCAG 2.1 på 26 ikke-fullt-så-tørre episoder

Universell utforming (uu) handler om å lage gode, digitale løsninger som er tilpasset alle i samfunnet, uavhengig om en har nedsatte kognitive ferdigheter. Det er viktig at både kildekode og design ivaretar retningslinjene for WCAG 2.0. Retningslinjene er lovpålagte krav fra og med 1.juli 2014 universell utforming av digitale læremidler, mener vi det er liten tvil om at tiltaket vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Bakgrunn I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er det krav om universell utforming av IKT-løsninger rettet mot allmennheten. Loven gjelder ikke for opplærings- og undervisningssektoren

Hvordan teste universell utforming av ditt nettsted

Universell utforming - Norges Handikapforbun

Kompetansesenter for universell utforming Universell

Universell utforming Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsat Universell utforming i alle ledd. Statens vegvesen skal ivareta universell utforming i alle ledd når vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder. Vi innarbeider temaet i nye og reviderte normaler og håndbøker. Vi jobber også med ulike FoU-prosjekter for å utvikle ny kunnskap, heve kompetansen og evaluere valgte løsninger Universell utforming stiller krav til atkomst, plassering av bygg og uteoppholdsareal. Bruk og utnyttelse av tomt blir dermed et viktig poeng. Kapittel 8 Uteareal og plassering av byggverk - angir krav til plassering av byggverk, uteoppholdsareal og kriterier for brukbar gangatkomst Universell utforming er et viktig mål i dette arbeidet, fordi det handler om at samfunnet tilpasses den som har demens, slik at muligheten for deltakelse er tilstede. Det er viktig å være klar over at demens er en sykdom som utvikler seg forskjellig fra person til person Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. Tabell- og figurvedlegg til befolkningsundersøkelse om universell utforming. (2018

Universell utforming - design

Item tilbyr en gjennomgang og analyse av nettstedet ditt for å se om kravene i henhold til WCAG-standarden er oppfylt og hva som skal til for å oppfylle disse. Norge har siden 01.07.2013 hatt regelverk om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av ikt-løsninger Universell utforming i bygg. Universell utforming i bygg betyr i korte trekk at at alle bygg som er ment for offentligheten skal være tilgjengelig for flest mulig mennesker, uansett funksjonsnedsettelse. Bygget skal være både trygt og effektivt å bruke for blinde og svaksynte, noe som gjør at man må tenke inkluderende helt fra start

Universell Utforming Likestillings- og diskrimineringsloven er for tiden under oppdatering slik at EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner innlemmes i norsk lov med planlagt oppstart 1. juli 2019 UNIVERSELL UTFORMING . VELKOMMEN TIL UNIVERSELL UTFORMING. Vi markerer oss som en av de største leverandørene i Norge av blant annet taktile indikatorer i vinyl/sink/rustfritt og syrefaste stålplater til bruk som farefelt øverst i trapper. Trappemarkering i aluminium,. Målgrupper for ordningen er statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som ønsker å gjennomføre prosjekter innen kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon på området universell utforming Som prosjekterende av bygg er det viktig å kjenne til krav til universell utforming og hvordan du kan etterkomme kravene på en fornuftig og estetisk god måte. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler Det er ikke dyrere å utvikle for universell utforming som mange tror, så lenge en har dette i bakhodet allerede under planleggingen av en ny nettside. Nå det lovpålagt å ta hensyn til bestemte krav i retningslinjene for tilgjengelighet, altså WCAG 2.0

Universell utforming av IKT reguleres av Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger, og handler om universell utforming av IKT-løsninger. ble omsider aktiv 1. juli 2013. Forskriften baserer seg på de internasjonale retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), nivå AA. WCAG Web Content Accessibility Guidelines . 4 Sammendrag og konklusjoner Resymé universell utforming både for personer med nedsatt funksjonsevne og andre. Det finnes flere studier av kostnadene, men de dekker ikke alle områder og resultatene spriker ganske mye Universell utforming er et lovfestet tema i byggeprosjekter og planprosesser. Det er et ungt fagfelt under utvikling, der forskning og praksis kontinuerlig tilfører ny kunnskap som gir endring i både faglig fokus og i byggereglene

Prosjektet skal styrke arbeidet med universell utforming av ­utearealer. Det skal også bygge opp under mål i regjeringens ­handlingsplan for universell ­utforming og økt tilgjengelighet, og den nasjonale ­gåstrategien. Fylket har laget en eksempel­samling med utvalgte turveger fra samtlige 18 kommuner i Telemark Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold: Mennesket som barn, ung, voksen, eldre. Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til framkommelighet, håndkraft, orientering og veifinning, hørsel og taleforståelse, overfølsomhet for luftforurensninger og materialer Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol Universell utforming for nettredaktører Kurset er for deg som ønsker å komme i gang med eller lære mer om universell utforming. Vi forklarer hvorfor og viser hvordan. Ta hele kurset, eller bruk det som oppslagsverk. Start kurset ME

Universell utforming - Wikipedi

Universell utforming. Skrift og lesbarhet. Skrift og lesbarhet kan også gjøres tilgjengelig slik at blinde og svaksynte også får nyttiggjort seg av informasjonen som blir gitt. Rådgivning om skrift og lesbarhet tlf 23 21 50 00 Kravene om universell utforming gjelder for private og offentlige virksomheter, lag ogorganisasjoner som bruker nettsteder eller automater som hovedløsning for å henvende seg til allmenheten. Kravene om universell utforming gjelder hvis IKT-løsningen underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner og er en hovedløsning for virksomheten Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle. Hvem gjelder Universell utforming for? Forskriften om universell utforming på internett kom i 2013, og gjelder for alle nettsider som er hovedkanalen og retter seg mot allmennheten. Her snakker vi om nettsider, nettbutikker, nettaviser, banker og søkemotorer WCAG 2.0, nivå AA, er mest referert til av DIFI og andre kilder i forhold til universell utforming. c. Utvikling og videreutvikling av IKT-systemer på NTNU må eksplisitt kravstilles om universell utforming i forhold til målsetning og strategi

Universell utforming — SpareBank 1 Designsyste

I Difi sin statusmåling for 2018 ble status for universell utforming målt av 278 nettsteder i privat og offentlig sektor. Målingen gjøres på bakgrunn av norske krav til nettløsninger, som er utledet av standarden WCAG 2.0 (retningslinjer for tilgjengelig webinnhold) et inkluderende samfunn. og Ravneberg, 1991, s. 321-322). I dag er universell utforming blitt et sentralt begrep i arbeidet for å oppnå økt tilgjengelighet og like muligheter (Tøssebro, 2010) Om midlene. Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg Universell utforming i maritim passasjertransport - passasjerskip, ferger og hurtigbåter Veileder for universell utforming av skip, kaier, bygninger, informasjon, tjenester, prosesser og anskaffelser. Veilederen blir løpende oppdatert. 1. Innledning. 2. Erfaringer i maritim passasjertransport. 3 Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg etter TEK17. Vi er gjort oppmerksomme på at enkelte formuleringer i prosjekteringsverktøyet kan bli misforstått. Prosjekteringsverktøyet er derfor fjernet fra våre nettsider inntil forholdet er avklart

KS nettverket for universell utforming: Nettverket har fokus på enkle tiltak, og kommuner/fylkeskommuner vil i nettverket dele erfaringer om kostnadseffektive og hensiktsmessige fremgangsmåter for å fjerne enkle barrierer. Det er blitt laget flere hefter og videoer med gode eksempler på universell utforming Tilsynet for universell utforming av ikt gjennomførte tilsyn mot 13 kommuner i 2017. Tilsynet testet temaene koding, navigasjon, presentasjon, skjema, tastaturnavigasjon og tekstalternativ. Figuren oppsummerer antall brudd på regelverket som ble avdekket gjennom tilsynene mot 13 kommuner i 2017, oppsummert per suksesskriterium i WCAG 2.0. 14 av de 35 lovpålagte suksesskriteriene i WCAG 2.0. Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikke alltid være hensiktsmessig nivå når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg (eks. dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt)

 • Hytter herøy.
 • Thalidomid kosten.
 • Nate silver twitter.
 • Blå ringer under øynene kosthold.
 • Eule shop.
 • Kuven farm camping.
 • Tanzschule hoffmann oberndorf.
 • Pretty woman movie.
 • Møy kryssord.
 • Eldste trærne på jorda.
 • Kinder bowling berlin marzahn.
 • Poco domäne berlin.
 • Candy cloud trondheim.
 • Holocaust mahnmal bedeutung.
 • Glutenfri daddelkake.
 • Gågate dublin.
 • Büroausstattung frankfurt.
 • Gode selvhjelpsbøker.
 • Asp net core module download.
 • Feriecenter badeland.
 • Edgar mitchell aliens.
 • Soho satellite live.
 • Sponsing av privatpersoner.
 • Grevling hastighet.
 • Popsenteret utleie.
 • Formel for motstand.
 • San gottardo tunnel traffico twitter.
 • Bild de fußball.
 • Hvordan få en bra blogg.
 • Das lied von der glocke interpretation.
 • Hytte for 20 personer.
 • Refusjonsplikt til kommunen.
 • Minigris till salu 2018.
 • Hofbräuhaus berlin veranstaltungen.
 • Hovne hender.
 • Rtl2 bewerben berlin tag nacht.
 • Jobbörse nordhausen arbeitsagentur.
 • Augmented reality app.
 • Drew barrymore.
 • Bilder mit sprüchen schwarz weiß.
 • Vestmarka skien.