Home

Tilskudd kulturlandskap

Formålet med tilskudd til tiltak i verdensarvområder er å styrke landbruket i verdensarvområdene. Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Del paragra Tilskudd til miljøareal omfatter - tilskudd til skjøtsel av gammel kulturmark (formålet er å ivareta biologisk mangfold - arealets verdi må være dokumentert gjennom kulturlandskapsprosjektet, BMF-kartlegginga i kommunene eller Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap - og det gis 250 kr/daa for beiting og 500 kr/daa for slått Ny Forskrift om tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap trådte i kraft 1.1.2020. I 2020 overtok kommunene ansvaret for forvaltning av tilskuddet. Satsingen er tverrfaglig og er organisert som et spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter Tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte. Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skallan Tilskudd kan benyttes til tiltak som bidrar til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Målgruppe

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap

Tilskuddsordninger som gjelder kulturlandskap

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap - Riksantikvaren

Utvalgte kulturlandskap - Landbruksdirektorate

 1. Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap i jordbruket, kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Hjørundfjorden og Norangsdalen. Søknadsfristen er 15. oktober 2020
 2. Tildelt ramme for tilskudd til utvalgte kulturlandskap i Seterdalene i Budal for 2020 Nyhet Publisert av Randi Rise , 02.06.20 Midtre Gauldal kommune har i 2020 fått tildelt en ramme på kr. 750 000,- til tilskudd til utvalgte kulturlandskap fra Fylkesmannen i Trøndelag
 3. Tiltak det kan søkes tilskudd til i Vestfold og Telemark 2020 er: - Tilskudd til tiltak i kulturlandskapet - Tilskudd til tiltak mot forurensning. Tiltak: Beskrivelser: Tiltaksklasser: Enhet: Foreløpig sats kr: Visse områder: Alle områder: Kulturlandskap §4 - Drift av bratt areal. Bokmål Nynorsk. For Telemark til fulldyrka og.
 4. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har en egen tilskuddsordning og er ikke inkludert i lista. Tiltak som kan få tilskudd er skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller opprettholde naturverdiene, bekjempelse av fremmede organismer, gjerding og tilpasset driftsform i jordbruket

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020 - Midlertid tilskuddsordning opprettet ifm Ny søknadsfrist tilskudd til Utvalgt kulturlandskap. Porsanger kommune har fått tilleggsbevilgning av midler til uvalgt kulturlandskap. Frist for å søke på disse midlene settes til neste tisdag 10.11.2020. Les mer om ordningen fra utlysningen i vår her

Kulturlandskap som slåttemark og beiter, er leveområder for et bredt spekter av plante- og dyrearter. Mange såkalte stedegne planter og dyr er avhengig av drift og skjøtsel for å overleve - som slått, beite, brenning og lauving (høsting av trær). Flere av dem står i fare for å forsvinne Tilskudd til kulturminneformål: Midlene fordeles av Utsira kommune, og går til istandsetting av faste, fredete kulturminner. Private stiftelser og fond Det finnes flere ulike fond, stiftelser, legater og ideelle organisasjoner som deler ut midler til kulturminnetiltak

Kulturlandskap er natur vi mennesker har slått og hatt dyr på beite i. Når det gror igjen, dør både blomstene og biene som lever der. og det trenger framtidas matproduksjon. Å gi tilskudd til slått eller beite er derfor langsiktig landbrukspolitikk. Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap. Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak Tilskudd til utvalgte kulturlandskap, strekningen Skallan - Rå Det er fortsatt midler igjen på årets ramme til skjøtsel, istandsetting og tilrettelegging i det utvalgte kulturlandskapet Skallan - Rå i Kvæfjord kommune

Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket. Del paragra TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET, RINGSAKER KOMMUNE. Tilskuddsordningen for spesielle miljøtiltak har som formål å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd etter denne ordningen skal gis til tiltak p Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder. Det finnes egne økonomiske virkemidler knyttet til forvaltning av verdifulle kulturlandskap som er prioritert i Nasjonal registrering. Ordningen skal sikre god forvaltning av naturverdiene i kulturlandskap med høye verdier knyttet til naturmangfold Tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap skal sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder langsiktig skjøtsel og drift. Områdenes landbruksproduksjon og naturverdier er grunnlaget for miljøtiltakene so

Altinn - Utvalgte kulturlandskap i jordbruke

Tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap (UKL) i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer og å sikre langsiktig skjøtsel og drift. Det kan også gis tilskudd til tiltak for næringsutvikling når dette stimulerer til utvikling eller bruk av verdiene i området Har du et naturområde med trua natur eller et prioritert kulturlandskap? Sjekk om du kan søke om tilskudd for å ta vare på dem. Det fins flere ulike tiltak og søknadsordninger

Formålet med tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap er å bidra til utsikt og fremme verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap. Det er videre et formål å gi klimagevinster ved å bruke rydningsvirke til bioenergiformål. Del paragra Retningslinjer for tilskudd til Utvalgte kulturlandskap (UKL) for Øya og Nordre Eik Søknadsfrist 20. mars 2020. Fra 2020 har Nannestad kommune fått ansvaret til å forvalte UKL-ordningen for Øya og Nordre Eik. I dette dokumentet har vi samlet inn informasjon om året Millioner til kulturlandskap STORE OMRÅDER: På Finnskogen er det god plass til alle som vil gå tur. Nå kan de som vil søke om tilskudd for å bevare kulturlandskapet for framtida. Dette bildet er tatt fra Finnskogleden sommeren 2018. Arkivfot

Krav vedr. tilskudd for areal- og kulturlandskap 13.06.2019 (Oppdatert: 14.06.2019) Brita Johansen Fylkesmannen i Nordland har hatt informasjonsmøter i fylket, og påpekt at kommunen har ansvar for grundig oppfølging av søknadene på areal- og kulturlandskapstilskudd Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner. Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Et viktig siktemål med ordningen er å få en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Landbruksdirektoratets personvernerklærin

Tilskudd til trua arter; Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) Tilskudd til vassmiljøtiltak - generell vassforvaltning; Tilskudd til vilttiltak; Tiltak for trua naturtyper; Tiltak for ville pollinerende insekter; Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap; Tilskudd til. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skallan - Rå

kulturlandskap i landbruket. Dette er likevel rent statlige tilskudd som utbetales og kontrolleres av Fylkesmannen i Rogaland. Det er Fylkesmannen som gir kommunene en årlig ramme for tildeling av tilskudd. Hovudformålet med denne strategien er å stimulere aktive landbruksforetak som søker o Tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet. Formålet med tilskudd til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap var å medvirke til økt utsikt og fremme verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap. Det var også et formål at rydningsvirket ble nyttet til bioenergiformål. Avsluttet. Denne ordningen ble fra og med 01.01.2020. Det kan gis tilskudd både til utsiktsrydding i områder som er en del av landbrukets kulturlandskap og til områder som gir utsikt til landbrukets kulturlandskap. Dersom området som ryddes er egnet til beiting, skal områdene beites i minst 3 påfølgende år etter ryddingen for å hindre at de ryddede områdene gror til igjen § 1. Formål. Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket

Tilskudd kan benyttes til tiltak som bidrar til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Målgruppe Alle grunneiere innenfor det utvalgte kulturlandskapet, lag og foreninger, foretak, kommunen, skoler, barnehager og andre kunnskapsmiljø kan søke om UKL-midler Kragerø kommune har vedtatt å gi til sammen 43.000 kroner i tilskudd til Utvalgte kulturlandskap på Stråholmen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder å sikre langsiktig skjøtsel og drift. Det kan også gis tilskudd til næringsutvikling for tilleggsnæringer i Frostating utvalgte kulturlandskap Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Tilskuddet blir gitt til jordbruksforetak som tilfredsstiller vilkårene for regionale miljøtilskudd. Mer informasjon om regionale miljøprogram finner du på fylkesmannens nettsider. Landbruksdirektoratets personvernerklærin Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Søknadsfrist er 18. mai 2020. Alle som ønsker å gjennomføre tiltak i UKL-området på Rennesøy kan søke om tilskudd. Dersom søkeren ikke eier arealet selv, må det foreligge samtykke fra eieren av arealet

Tilskudd til tiltak i Leka utvalgte kulturlandskap 2020. Ordninga med utvalgte kulturlandskap (UKL) ble fra 1. januar 2020 overført til kommunen. Tilskudd til tiltak i UKL i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer og å sikre langsiktig skjøtsel og drift Fagets navn på ulike språk; Bokmål: Utmark og kulturlandskap: Nynorsk: Utmark og kulturlandskap: Nordsamisk: Meahcci ja kultureanadat: Engelsk: Wilderness and Cultivated Landscape

SMIL-tilskudd i jordbruket. Hedmark får hvert år tilskuddsmidler fra staten til SMIL-tiltak. SMIL står for Spesielle miljøtiltak i Landbruket, og tiltakene skal fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap). Søknadsfrist er 1. mai. Nytt i år er at SMIL-søknaden skal leveres elektronisk. Vi gjør også oppmerksom på at du kan søke tilskudd til drenering. Søknader om grøftetilskudd behandles fortløpende Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Så langt er 46 områder fra hele landet valgt ut. Kart finner du nederst på denne siden

Tilskudd - Riksantikvare

SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap)! Vi minner om at søknadsfrist for Holtålen er 15. juni. Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift Furøya er et av 46 utvalgte kulturlandskapsområder i Norge. Kommunen har fra og med 2020 fått oppgaven med å tildele tilskuddsmidler til gode tiltak. I år har vi kr 500 000 til ulike tiltak.I Agder har vi tre utvalgte kulturlandskap, Vest-Lista, Rygnestad-Flateland og vårt eget Furøya. Utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge Lokale retningslinjer for «Tilskudd til utvalgt kulturlandskap Granavollen - Tingelstad - Røykenvik» 2020 Søknadsfristen for ordningen er 1/5 -2020. Punktene nedenfor vil bli vektlagt i behandling av søknader og prioritering av tilskudd: 1. Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket mm. (FOR-2019-12-18-2024) 2

Spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL - Inderøy kommune

Kuturlandskap er forma av menneske gjennom bruk. Landbrukets kulturlandskap er forma gjennom bruk av areal til beite, slått (PDF, 176 kB), styving, vedhogst og openåker for å nemne noko. Bygningar og andre element som fløtingsdammar, skårskjermar og steingarder er og med på å sette sitt preg på landskapet Tilskudd kan gis til skjøtsel av kulturlandskap eller kulturmiljø med særskilte kulturhistoriske verdier i Troms og Finnmark. Dette omfatter områder vedtaksfredet etter kulturminneloven, utvalgte områder innenfor Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) og områder som er utvalgt etter kommunale og regionale kulturminneplaner Utvalgte kulturlandskap. Tilskudd til trua naturtyper. Du kan også ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen. Litteratur: Handlingsplan for slåttemark. Skjøtselsboka. Slåttemark - veileder for restaurering og skjøtsel . Pollinatorvennlig skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark . Bondens kulturmarksflora for Nord-Norg

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2017. Den 1.mars 2017 er det søknadsfrist for tilskudd til utvalgte kulturlandskap. Søknaden gjelder tilskudd til tiltak innenfor Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap. Les mer om dette hos Fylkemsannen i Finnmark her. Av Ingrid Golten Skjema for søknad om tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Deleknapper. Skriv ut; Del på Facebook; Del på Twitter; Tips en venn; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar: Våler kommune. Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør; Organisasjonsnummer 871 034 222; Bankkontonummer 1913 07. Områdeplan for utvalgt kulturlandskap Klevgardan, samt nye retningslinjer for tilskudd ble vedtatt i kommunestyret 4.7.2020. Det kan søkes tilskudd til tiltak for å bevare verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift Dette regelverket tar utgangspunkt i Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, FOR-2019-12-18-2024 Formål: Formålet med tilskudd til tiltak Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljø Den 10.mai er det frist for å søke om tilskudd til tiltak innenfor Goarahat og Sandvikhaløya utvalgte kulturlandskap

TILSKUDD TIL TILTAK I UTVALGT KULTURLANDSKAP (UKL) ENGELØYA Søknadsfrist 10.06.2020 TILSKUDD TIL ENGANGSTILTAK Enkeltpersoner, landbruksforetak, lag, foreninger og andre kan søke om tilskudd til: • Nytt bølgeblikktak på gammel bygning i jordbrukets kulturlandskap, inntil 70 % tilskudd Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern. Postet av Servicetorget. Oppdatert 07 skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen. Skjema. Tjenestebeskrivelser

Elektronisk søknad i Altinn. Produksjonstilskudd i jordbruket. Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Ordningen omfatter tilskudd til areal- og kulturlandskap, husdyrhold, økologisk landbruk og avløsning ved ferie og fritid Søknaden vil bli vurdert opp mot §1 (Formålet med ordningen) i Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene i Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og gjeldende planer for området. Søknad, tilsagn om tilskudd, gjennomføring og rapportering. Søknaden skal leveres via Altinn Tilskudd til regionalt miljøprogram (RMP) Det overordnede formålet med regionale miljøtilskudd er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket I tråd med Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene og Vestnorsk fjordlandskap kan de søkje om tilskot til tiltak innanfor UKL Leveld. Forvaltningsplanen for UKL-området vart sendt til alle grunneigarane tidlegare i vinter Startsiden: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Søknadsfrist 1. juni Aktuelle tiltak det kan søkes om tilskudd til framgår av tiltaksstrategier for kulturlandskap og milj

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2020 blir tildelt Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap i... Les mer om Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2020; Les flere artikler. Olavsrosa - Norges fremste kvalitetsmerke for opplevelser basert på kulturarven. Forside. Bergseng Seter Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Klevgardan Sendes kommunen innen 1. august 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer) Foretakets/organisasjonens navn Fødselsnr. (11 siffer) Etternavn For- og mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefonnr. Mobiltelefonnr. E-postadresse Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Kontonr.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd fredete samiske kulturminner Lytt til teksten Innstillinger Sametinget informerer om at det er utlyst tilskuddsmidler for 2021, gjennom ordningen Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer Nå kan man søke Riksantikvaren om tilskudd til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Tilskudd i denne utlysningsrunden kan gis til klimaskallsikring og tiltak på elektriske anlegg, og gjelder kirker fra 1850 og eldre Ordningen «Tilskudd til utvalgt kulturlandskap i jordbruket» forvaltes av Gran kommune. Forskrift om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket og mer finner du her. Her finner du lokale retningslinjer for 2020. Retningslinjene er utarbeidet av den lokale arbeidsgruppa for området Formålet med tilskudd til kulturlandskap er å medvirke til skjøtsel, vedlikehold og utvikling av kulturlandskap gjennom aktiv drift, samt holde jordbruksareal i drift i samsvar med gjeldende landbrukspolitiske mål. Tilskuddet blir beregnet ut på grunnlag av dekar jordbruksareal. Mer informasjon fra Landbruksdepartementet med søknadsmateriell Tiltaksstrategi for kulturlandskap og miljø i Brønnøy 2019-2022 7 neste årene er styrking og utvikling av beitedriften et viktig tiltak for å ta tak i disse utfordringene. Tiltak: Brønnøy kommune sin strategi for å hindre gjengroing, er å bevilge tilskudd av inntil kr.1000 pr daa for rydding av gjengrodde områder

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap - Riksantikvare

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Retningslinjer for tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap, Os kommune 2020 Tilskudd til kulturformål. Lokale lag og foreninger med virksomhet innen kultur- og fritidsfeltet i Larvik, kan søke om kommunale tilskuddsmidler i form av driftstilskudd og/eller prosjekttilskudd Kulturminnefondet har tidligere gitt tilskudd til det gamle stabburet på eiendommen. Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie. Målet er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og brukes i fremtidig opplevelse,.

Tar vare på fjøs i nordnorsk kulturlandskap

Kulturlandskap eller naturtilstand? Man kan lure på hvorfor det er så viktig å ta vare på det gamle kulturlandskapet, særlig i områder hvor man ikke har matproduksjon eller annen drift. Hvert år gir Miljødirektoratet tilskudd til skjøtsel av truede naturtyper i Norge Retningslinjer for tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap, Os kommune, 2020. Handlingsplan for landbruket i Os, 2017. Bondens nettverk (Os) Retningslinjer for praktisering av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven i Os kommune Tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2017. Den 1.mars 2017 er det søknadsfrist for tilskudd til utvalgte kulturlandskap. Søknaden gjelder tilskudd til tiltak innenfor Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap. Les mer om dette hos Fylkemsannen i Finnmark her. Av Ingrid Golten Frem til 15. mars 2015 kan det søkes om tilskudd til forvaltningstiltak i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Les mer om ordningen hos Fylkesmannen i Hedmark her Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.n

Nyheter - Norges Bondelag

Tilskudd - Landbruksdirektorate

SMIL-tilskudd Kulturlandskap Tilskudd til utstyr til elektroniske gjerder faller under «Tilskudd til tiltak i beiteområder» Engangstilskudd til investeringer - inntil 70 % av kostnadene Kommunene forvalter tilskudde Det er valgt å utarbeide en felles strategi for kulturlandskap og miljø samt skog og klima i samme dokument. Bilde 1: Sau med lam på beite på Slapøy i Dønna. Etter mange års fravær av beitedyr er det tilrettelagt for beiting med sau i kulturlandskapet ved hjelp av bl.a. SMIL-midler. (Foto Jørn Høberg Søknad om tilskudd til beiting i prioriterte områder. Søknad om tilskudd til engangstiltak i Utvalgt Kulturlandskap. Søknad om tilskudd til gjerding i prioriterte områder. Søknad om tilskudd til raustaurering av gammel kulturmark og rydding av krat

Tilskudd til drenering av jordbruksdrift 16 Riving av bygninger, maskiner og annet løst utstyr 16 . 3 kulturlandskap og redusere forurensingene fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokal 3. Øvrige kulturlandskap som er truet av gjengroing på kort sikt. Tilskudd gis ikke til rydding og gjerding i det som i dag defineres som skog eller utmark, med mindre det kan påvises spor etter gamle driftsmåter og et biologisk mangfold knyttet til tidligere driftsmåter på stedet Kulturlandskap. Gjennom nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap og de senere års naturtypekartlegging fremstår Oppdal med stort biologisk mangfold, og med store innslag av nasjonalt og regionalt viktige kulturlandskapstyper.Dette som et resultat av landbrukets aktive drift av arealene gjennom århundrer Tilskudd til drift av beitelag inngår i ordningen, og har egen søknadsfrist 1. november. Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift

Tilskuddsfôr til gammelnorsk sau i verdifulle

Tilskudd UKL. Helge Kalleberg og Harry Kalleberg utenfor jordkjelleren før restaurering i 2012. Grunneiere innenfor utvalgt kulturlandskap kan søke om ekstra tilskudd til ulike tiltak. Det kan søkes om midler til restaurering og skjøtsel av kulturminner, verneverdige bygninger og gammel kulturmark OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP - VERDAL KOMMUNE - 06.11.2018 formulert kommunene I henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 4. februar 2004 er pålagt å lage egne retningslinjer for prioritering av søknader Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er et utvalg av Norges mest verdifulle kulturlandskap. Områdene er valgt ut fordi de har store biologiske og kulturhistoriske verdier. I Oslo kommune har vi to områder med status «utvalgt kulturlandskap»

Jedlaløo-stavhus i grindverk - KulturminnefondetTar vare på truet naturtype - Lokalavisa Trysil - Engerdal

Utmark og kulturlandskap Utmark og kulturlandskap Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . utføre arbeidsoppgaver knyttet til skjøtsel, bruk og høsting i skog, utmark og kulturlandskap; beskrive og bruke planer for drift og skjøtsel av skog, utmark og kulturlandskap ut fra hensyn til økologi og bærekraftig forvaltnin Kulturlandskap. aktuelt Seterdrifta reddes ikke av turisme og idealisme. Forlenger søknadsfristen for tilskudd på Stølsvidda nok en gang: Om lag 200.000 kroner står igjen til fordeling. Til toppen Adresse: Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes; Sjefredaktør og daglig leder: ivar. Du kan søke fylkeskommunen om tilskudd til blant annet verneverdige bygninger. Vi forvalter to ulike søknadsordninger. Den ene går til bygninger som er fredet etter Kulturminneloven der Riksantikvaren bevilger pengene til fylkeskommunen. Den andre er for bygninger som ikke nødvendigvis er vernet. Sistnevnte pott bevilges over årsbudsjettet til fylkeskommunen, og er på ca 1,3 millioner kr. TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP I henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 4. februar 2004 er kommunene pålagt å lage egne retningslinjer for prioritering av søknader. I § 8 er det formulert slik: Kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader

 • Fotobutikk på nett.
 • Tłumacz polsko niemiecki online za darmo.
 • Reithalle münsingen.
 • Barbera rødvin.
 • Hotel am untersee kyritz.
 • Eataly storo.
 • Lg gsl961pzuz manual.
 • Circle k helsingborg ramlösa.
 • Lasse og geir stream.
 • Akvamedisin uit.
 • Postnummer stavanger sentrum.
 • Wikihow falsche freunde.
 • Idrett politikk og økonomi problemstilling.
 • Hva spiser ildere.
 • Mischling welpe.
 • Goldfinger.
 • Giuliana gntm mann.
 • Pragmatisme juss.
 • Lierposten abonnement.
 • Turnuslege intervju spørsmål.
 • Ninjago karten serie 3 limitierte.
 • Naturskapte landemerker i troms.
 • Pittsburgh wetter.
 • Cc cowboys kanskje du behøver noen chords.
 • What is the time in est.
 • Silvester in der tanzbar köln, 31. dezember.
 • Sante crystal deodorant stick.
 • Ligga på tredje dejten.
 • Word cloud audience.
 • Chespirito cielo.
 • Hyttepriser kvamskogen.
 • Aries personality.
 • Winkel gleichschenkliges trapez.
 • Tupperware laibwächter klein.
 • Lotus yoga fredrikstad.
 • Travel charme hotel strandidyll heringsdorf delbrückstraße seebad heringsdorf.
 • Eggløsning hest.
 • Candy cloud trondheim.
 • Google play butikk har stoppet nettbrett.
 • Spitzingsee kurvenlift parkplatz.
 • Manage youtube channels.