Home

Bærekraftig havbruksnæring

 1. konkurransedyktig norsk havbruksnæring, som ble lagt fram i august 2007. Der skrev vi om miljøhensyn at regjeringa vil sikre at norsk havbruksnæring drives på en bærekraftig måte. Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring er en oppfølging og utdyping av konkurransestrategien når det gjelder bærekraft
 2. For å legge til rette for en bærekraftig havbruksnæring og leve opp til vårt ansvar og ambisjon, følger Skretting visjonen og handlingene som er definert i vårt globale bærekraftprogram Nuterra. Nuterra har blitt tilpasset FNs bærekraftmål (SDGs) ,.
 3. En bærekraftig havbruksnæring. Integrert havbruk (Multitrofisk Akvakultur, IMTA) er en strategi for å utnytte næringsoverskuddet i oppdrett mer effektivt. Både et avfallsprodukt som avføring fra fisken og rester av fiskefôr som synker ned mot bunnen, kan være en enorm ressurs for oppdrett av andre arter som alger og blåskjell
 4. Tema En allsidig og bærekraftig havbruksnæring. Oppdrettsnæringen er en av framtidas næringer i Norge. Venstre vil gjøre oppdrettsnæringen mer konkurransedyktig og allsidig gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak

Er havbruksnæringen bærekraftig? - Skretting Norg

I bunn ligger Teknas fokus på fiskens velferd og en mer bærekraftig havbruksnæring. Den norske havbruksnæringen er ledende i sitt arbeid for å utvikle bærekraftige oppdrettssystemer. Anvendelse av CRISPR teknologien kan vise seg å resultere i et gjennombrudd i løsning av spesielle utfordringer i havbruket I regjeringas Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring, presenteres utfordringer, mål og 32 tiltak som skal sikre at oppdrett drives uten uakseptable miljøvirkninger, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i en pressemelding I 2009 lanserte regjeringen en strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Den trekker frem fem områder der oppdrett påvirker miljøet. Disse er: Genetisk påvirkning og rømming, forurensning og utslipp, sykdom, arealbruk og fôrressurser. I 2015 la regjeringen frem en stortingsmelding om vekst i oppdrettsnæringen Bredt flertall for en mer bærekraftig havbruksnæring - Jeg har mer tro på positive tiltak i form av gulrøtter for folk og matbransjen som når vi fjernet moms på mat som gis bort, understreker Farstad., Foto: Venstre

«Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring» gir kortfattet informasjon om norsk havbruksnæring. Inneholder informasjon om antall tillatelser, sysselsetting, salg, beholdning, tap i produksjonen, eksport med mer. Vær oppmerksom på at publikasjonene inneholder foreløpige tall. Endelige tall blir publisert på denne siden. 2019. 2018. 2017. 2016 Risikovurderingen som tar utgangspunkt i bærekraftsmålene som ble lagt frem i regjeringens Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring (2009) er ment å gi en regionspesifikk vurdering av omfang og konsekvenser av smittespredning, genetisk påvirkning av rømt oppdrettsfisk på villfisk, og utslipp av næringssalter, organisk materiale, og legemidler FHF forvalter sjømatnæringens felles investering i FoU som skal bidra til bærekraftig verdiskaping og vekst i næringen. Her finner du bl.a. informasjon om hvordan FHF arbeider, om pågående FoU-prosjekter og resultater fra avsluttede prosjekter FN-sambandet / Tema / Fattigdom / Bærekraftig utvikling Sist oppdatert: 15.01.2019 Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov Ansvarlige faglige avveininger vil måtte gjøres, og kryssende interesser er en del av landskapet, men det er uansett vårt ansvar å sørge for en fremtidsrettet og bærekraftig havbruksnæring, som kan fortsette å gi norske arbeidsplasser, næringsmuligheter i kystsamfunna våre, mat på norske bord og «norsk laks» som en av landets fremste eksportartikler

Myndighetenes strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring (FKD, 2009) tar utgangspunkt i fem hovedområder. Disse fem hovedområdene er genetisk påvirkning og rømming, forurensning og utslipp, sykdom (medregnet parasitter), arealbruk og fôrressurser Fiskeri - og kystdepartementet lanserer sin strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. De er enige om at det skal legges til rette for en videre vekst i norsk havbruksnæring, forutsatt at det skjer på en bærekraftig måte. SUSHIMARKEDET VOKSER. 2008 Bærekraftig havbruk Av Halfdan Mellbye I dag er situasjonen at krefter som av ulike grunner ønsker en redusert havbruksnæring prøver å gi inntrykk av at dette er nødvendig ut fra hensynet til miljømessig bærekraft. Det klareste eksempelet er de. Ansvarlig redaktør. Øystein Hage En bærekraftig havbruksnæring. Ocean Forest vil løse havbruksnæringens miljøutfordringer, bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren og samtidig være økonomisk bærekraftig. Ocean Forest bruker saltvann, alger og CO2, til å produsere ren mat, fôr, energi og drivstoff. Bellona er en av stifterne og medeier i Ocean Forest Bærekraftig havbruksnæring - er oppdrettslaksen blitt havets superkylling By Ole Torrissen. Get PDF (10 MB) Topics: mariculture, havbruk, sustainable fisheries.

En bærekraftig havbruksnæring - Bellona

 1. Definisjon: Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda.Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring.. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine.
 2. For at en hel næring i fellesskap skal lykkes med bærekraftig vekst på fiskens premisser, er det nødvendig å styrke smittekontrollen som grunnleggende forutsetning for forsvarlig drift. Skal dette være mulig, er det nødvendig å ha et felles målbilde som næringa stiller seg bak, og forplikter seg til å jobbe mot. Ifølge Veterinærinstituttet er virussykdommer [
 3. HAVBRUK-programmet finansierer prosjekter som bidrar til en bærekraftig, markedsrettet og lønnsom havbruksnæring. HAVBRUK skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norsk havbruksnæring, og sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskning
 4. En bærekraftig havbruksnæring er konkurransekraftig, markedsrettet, miljø- og ressursvennlig og leverer trygg sjømat av god kvalitet. Videre skal en bærekraftig norsk havbruksnæring kunne vokse. Regjeringen legger derfor opp til å tildele nye oppdrettskonsesjoner for laks og ørret i 2009

I dette bildet kan vi ikke si at norsk oppdrett er bærekraftig, sier han. - Kommer godt ut. Øyvind A. Haram er kommunikasjonssjef i havbruksorganisasjonen Sjømat Norge. Han skriver i en epost at «Norsk havbruksnæring er svært anerkjent i hele verden om en sterk, bærekraftig næring og fortsatt nyskaping i sektoren. Samtidig har næringen utfordringer med blant annet rømming og lakselus. Drift i tråd med regjeringens kriterier for en bærekraftig havbruksnæring vil kreve at driftsforbedrende og biologiske tiltak kombineres med teknologiut-vikling Krever en bærekraftig havbruksnæring med høy kvalitet på fisken. juni 10, 2013 av larsegeland. I dag lyste førstesida i VG mot oss med overskriften om at barn ikke bør spise oppdrettsfisk. Det tok ikke lange tida før hele bransjen sammen med fiskeriministeren var på banen for å garantere at norsk oppdrettsfisk er sunn Det var flere talere under konferansen i Santiago som sa: «Look to Norway» da de store linjene for en bærekraftig og fremtidsrettet havbruksnæring skulle diskuteres. Mon tro om de hadde sagt det samme hadde de lest Mattilsynets årsrapport for 2019, skriver kronikkforfatteren. Foto: Carina Johansen. Mattilsynet kan ikke fortsette som i da

En allsidig og bærekraftig havbruksnæring - Venstr

Selskapet. Ledende produsent av fôringredienser fra bærekraftig hav- og havbruksnæring. Scanbio Marine Group er etablert i Trondheim, Norge, med produksjonsanlegg i Bjugn og Lysøysund og transportfartøy langs norskekysten En bærekraftig havbruksnæring. Ifølge rapporten vil bærekraft være ledestjernen for det meste som gjøres i havbruksnæringen framover. Den kanskje største bærekraftsutfordringen i dag er knyttet til det å finne erstatning på marine fôrstoff, som blir en mangelvare framover En fortsatt innovativ og konkurransedyktig havbruksnæring vil skape attraktive arbeidsplasser og samtidig sikre verden tilgang på framtidig bærekraftig matproduksjon. Nå er tiden inne for en strategisk satsing på å bringe fram nye norske ideer og løsninger, og deretter ta disse ut i verden. Les flere gjestekommentarer fra Tekfisk Det er både gjennom eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av næringen forutsatt at havbruksnæringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (Meld. St. 16 (2014-2015)). Bærekraft skal i henhold til internasjonale og nasjonale føringer baseres på tre pilarer: Økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft

Presenterer spennende resultater på fagdag om lakselus

En havbruksnæring som får gode rammebetingelser for bærekraftig vekst vil da både bidra med kunnskap og innovasjoner til andre havnæringer, og samtidig nyte godt av ny kunnskap og innovasjoner i andre havnæringer. Med andre ord så kan Norge bevege seg mot en stadi Det er spesielt viktig å teste ut nye teknologikonsept for havbruk i mer vær- og bølgeeksponerte lokaliteter for å kunne utvikle en bærekraftig havbruksnæring i nye områder utenfor kysten av Norge. Godkjenning av flere utviklingstillatelser vil skape sysselsetting og nye arbeidsplasser over hele landet Kunnskap for bærekraftig sjømatproduksjon Bærekraft og miljø står i fokus i den reviderte programplanen for Forskningsrådets Havbruksprogram. Offentlige forskningsmidler skal konsentreres mot å øke kunnskapen om de samfunnsmessige sidene ved en voksende havbruksnæring, melder Norges forskningsråd

Kan CRISPR gi oss en mer bærekraftig havbruksnæring

Ambisjoner om videre vekst i norsk havbruksnæring har vært hyppig uttalt, både av næringen selv, og av skiftende regjeringer. Sist i Stortingsmelding nr. 16 for perioden 2014 2015, Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, hvor Nærings- og fiskeri Lukkede flytende RAS-anlegg i sjø, som reguleres etter grad av utslipp, fremfor volum biomasse, mener han er veien og gå for å få en bærekraftig havbruksnæring. Selskapet har derfor søkt 12 utviklingstillatelser for å utvikle dette. Se også hva som peker seg ut som fremtidens havbruksteknologi he Vi utvikler morgendagens havbruksnæring Vi er en totalleverandør av kontrollerte forsøk og prosjekt, med infrastruktur fra små kar til fullskala merder. Vi har et næringsrettet utgangspunkt og legger til rette for lønnsom og bærekraftig produksjon, bedre fiskehelse og redusert miljøavtrykk - SalMar er stolt av at vi på denne måten har fullført et prosjekt som vi mener er banebrytende i arbeidet med å utvikle en stadig mer bærekraftig havbruksnæring, sier Witzøe i pressemeldingen fra trønderselskapet

Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) og flytende semi-lukkede anlegg i sjø (S-CCS)som skal bidra til en konkurransedyktig og bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring. Prosjektet skal videreutvikle, og styrke, samspillet i det regionale havbrukslandskapet ved å forene, og styrke, følgende kompetanser og tilbud i omstillingsprosessene næringen nå gjennomgår, herunder Oppdrett av laks og ørret er blitt en viktig næring for mangt et kystsamfunn, og sjømatproduksjonen har på få år blitt landets tredje største eksportnæring, og mange prognoser tilsier at dens betydning vil øke i framtiden. Samtidig viser den siste tidens nyhetsbilde et økende fokus på miljøpåvirkning og mulig manglende bærekraft i denne næringen

bærekraftig havbruksnæring, hvor det er trukket frem fem hovedutfordringer når det gjelder miljøpåvirkninger fra akvakultur. Regjeringens politiske mål er imidlertid at følgende utfordringer ikke skal utgjøre miljøproblemer i fremtiden:22 Rømming og påfølgende genetisk interaksjon med villfisk. I 2009 ble de bærekraftig vekst - både sosialt, økonomisk og miljømessig. I tråd med anbefalingene fra divisjonsstyret skal det nye programmet sikre et solid kunnskapsgrunnlag for havbruksnæring og - forvaltning, basert på forskning om bærekraft, fiskehelse og fiskevelferd, sunn og trygg sjømat Fiskeri- og kystdepartementet har hovedansvaret for forvaltningen av oppdrettsnæringen. I sin utredning «Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring», sier departementet at «ei bærekraftig havbruksnæring er ei næring som drives miljømessig forsvarlig, og er tilpasset hensynet til havmiljø og biologisk mangfold

Dette er en naturlig forutsetning for ei framtidsrettet og bærekraftig havbruksnæring, sier prosjektleder i SinkabergHansen, Eskil Laukvik, og FoU-koordinator Ragnar Sæternes i pressemeldingen. Tekfisk har tidligere omtalt det store byggeprosjektet på Marøya, da spaden gikk i jorda for første gang i 2019 bærekraftig vekst og utvikling i norsk havbruksnæring, og sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskning. Programmet er delt i fem forskningsområder med egne mål: 1 - Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked 2 - Fiskehelse 3 - Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk 4 - Produksjons- og foredlingsteknolog I juni 2013 vedtok Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks- aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013.Forskriften er hjemlet i akvakulturloven og har - i likhet med loven - som formål å medvirke til å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig havbruksnæring, som kan bidra til aktivitet og verdiskaping langs kysten oppfølging av regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Rapporten gjennomgår aktuell faglitteratur og munner ut i konkrete anbefalinger. Ville laksebestander er mer eller mindre reproduktivt isolerte og viser genetiske forskjeller mel-lom bestander og tilpasninger til sitt lokale miljø

Som fiskeripolitisk talsperson kommer jeg ikke til å slutte å stille kritiske spørsmål på vegne av naturen og en bærekraftig fiskeri og havbruksnæring. Om hydrogenperoksid, pengegaver, om rekedød, politisk samrøre, fusk i forskningen, enorme utslipp og om hvorfor næringen og myndighetene ikke gjør mer for å få fart på utviklingen av lukket teknologi I regjeringens Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring framgår det at myndighetene «vil oppfordre næringa til å utvikle manualer for beste praksis» i arbeidet mot lakselus. På denne bakgrunn utarbeider næringen nasjonale veiledere for å styrke kvaliteten på tiltak, rutiner og prosedyrer

Foto på forside: Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring, Havforskningsinstituttet . 5 Summary of the thesis This master thesis discusses regional differences in environmental sustainability between the salmon farming industry in two regions in Norway, namely the western part of Norway, an Samtidig som teknologien vil bidra til å løse miljø- og arealutfordringer og skape grunnlag for bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring. Salaks søkte i juli 2017 om 9 utviklingstillatelser for å utvikle FjordMAX Det er spesielt viktig å teste ut nye teknologikonsept for havbruk i mer vær- og bølgeeksponerte lokaliteter for å kunne utvikle en bærekraftig havbruksnæring i nye områder utenfor kysten av Norge. Seafarming Systems AS har søkt om utviklingstillatelse for sitt konsept Aquantum Leap Fortsatt vekst i norsk havbruksnæring avhenger blant annet av muligheten til å ta i bruk nytt areal. Alle snakker om at sjømatnasjonen Norge har et stort ansvar for å bidra til å dekke verdens økende etterspørsel etter sunn sjømat på en bærekraftig måte Regjeringas strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring ble presentert i Bodø i går. Hele 32 tiltak skal sikre at oppdrett drives uten uakseptable miljøvirkninger. Blant tiltakene.

Lær om norsk havbruksnæring! SalMar Salmon Center . Les mer om havbruksnæringa. Aktivitetsrom for barn. Opplevelser på land og til sjøs. På vårt opplevelsessenter vil du få innblikk i en moderne og bærekraftig næring. Vi tilbyr spennende og lærerike opplevelser både på land og til sjøs. • Interaktiv utstillin Det arbeides kontinuerlig med å følge opp de mål som blant annet er nedfelt i regjeringas Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Som all annen matproduksjon påvirker havbruk miljøet, og det er derfor viktig at det kommer klart til uttrykk hva som anses som en akseptabel påvirkning på miljøet

- Som en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring innfører jeg nå et tak på antall fisk per merd. Taket settes til maksimalt 200 000 fisk i én merd, og er satt for å begrense konsekvensene ved for eksempel totalhavari, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen 0» som visjon og mål. Dette er et viktig og riktig skritt for å sikre en bærekraftig havbruksnæring, og er det første veikartet som tidfester når visjonen og målene skal nås. Norsk Industri foreslår å innføre en avgift på lakselus fra 2022, samt at alle anlegg må være lusefrie innen 2027 Create View AS - ser det usynlige. Er det mulig å se om fisken i oppdrettsmerder er frisk og av god kvalitet? CreateView er en bedrift som utvikler teknologi for en bærekraftig havbruksnæring med fokus på fiskevelferd og miljø 3) Hvordan sikrer vi best en bærekraftig havbruksnæring og god fordeling av inntektene fra denne næringa? 4) Hvordan sikrer vi at inntektene fra de rike fiskeforekomstene i norske havområder kommer hele befolkningen til gode? 5) Hva er de største utfordringene for reindrifta i dag, og hvordan syns du a

En bærekraftig havbruksnæring forutsetter frisk fisk og det er et klart behov for forbedrede virusvaksiner. Vaksinene som er tillatt brukt i Norge trenger hjelpestoffer for å gi god beskyttelse. Hovedmålet for denne avhandlingen har vært å studere to slike hjelpesubstanser.Master i bioteknologi Hanna Leena Thim ved NFH forsvarte 1.12 offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen en miljømessig bærekraftig havbruksnæring fra 2009, der vi har lagt vekt på smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, samt utslipp av næringssalter, organisk materiale og legemidler. Vi har oppdatert kunnskapsstatus for disse problemområdene med hovedfokus på matfiskoppdrett av laks Teknas havbrukskonferanse med hovedfokus på biologi og teknologi. Norsk havbruksnæring er en stor og viktig næring i og for Norge, men man kan ikke fortrenge at det ligger risiko knyttet til produksjon av norsk laks Bakgrunn for uttalelsen Med basis i regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring har Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) utredet behovet for å innføre en øvre grense for størrelse av merder og/eller antall fisk i en merd, av hensyn til konsekvenser av rømming

Presenterte ny strategi for havbruksnæringa Intrafish

2.5 Bærekraftig havbruksnæring FHL/NSL anmoder Mattilsynet om å dokumentere og nyansere de ulike påstandene om lakseoppdrettet i konsekvensutredningen i lys av bærekraft-begrepet. 2.6 Brakkleggingssoner FHL/NSL anmoder Mattilsynet om å fremlegge det vitenskapelig materiale som danne Naturressurser er viktig for menneskeheten, og de må tas vare på for kommende generasjoner. Masterstudenter i biovitenskap vil tilegne seg kunnskap om levende organismer i marine og terrestriske miljø. Studiet har som mål å gi studentene avansert kunnskap i biovitenskap med spesialiseringer fra en av følgende områder: akvakultur, genomikk, marin økologi eller terrestrisk økologi og.

Hva er bærekraft? - Laksefakt

Bredt flertall for en mer bærekraftig havbruksnæring - Venstr

Nøkkeltall for norsk havbruksnæring - Fiskeridirektorate

Bærekraftig havbruk? - naturvernforbundet

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansierin

Arctic Offshore Farming er dimensjonert for værharde områder lengre fra kysten enn tradisjonelle anlegg. I tillegg er det nedsenkbart slik at vi unngår lakselus i stor grad. Dette industriprosjektet vil bidra til bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring og bidra til FAOs (FN) ambisiøse mål om vekst i akvakulturnæringen globalt Vi trenger en bærekraftig fiskerinæring og en bærekraftig havbruksnæring, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Han tror begge næringene i fremtiden drar.

Fra kystfiskerne til dagens høyteknologiske havbruksnæring. - Løvold Solution, dagens morselskap, ble etablert i 2009 etter et generasjonsskifte. Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Uten havet fungerer ikke jorda - Livet på jorden er avhengig av havet bærekraftig havbruksnæring og ressursgrunnlag sett i sammenheng med bruk av marine forråvarer miljøgifter og akkumulering av miljøgifter i ulike arter i næringskjeden forurensning av råstoffkilder Pensumlitteratur bestemmes av foreleser. Læringsutbytte. Læringsutbytte - Kunnskap Det er spesielt viktig å teste ut nye teknologikonsept for havbruk i mer vær- og bølgeeksponerte lokaliteter for å kunne utvikle en bærekraftig havbruksnæring i nye områder utenfor kysten av Norge. Utviklingen av flere konsepter innenfor lukket oppdrett i sjø er også sentralt for å styrke bærekraftig vekst i fjordene Sammen har de etablerte selskapet Ocean Forest, og håper å kunne bidra aktivt til å utvikle en ny bærekraftig havbruksnæring i Norge med produksjon av biomasse og energi langs norskekysten i stor skala. Publisert: Publisert: 16. januar 2017 19:36. Oppdatert: 17. januar 2017 15:10 Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylle Fiskeri- og kystdepartementets overordnede mål, som er å sikre rammebetingelsene for en lønnsom og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring samt.

380 millionar til havforskning | Journalen

En fortsatt innovativ og konkurransedyktig havbruksnæring vil skape attraktive arbeidsplasser og samtidig sikre verden tilgang på framtidig bærekraftig matproduksjon. Nå er tiden inne for en strategisk satsing på å bringe fram nye norske ideer og løsninger, og deretter ta disse ut i verden Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring og de målsettinger som der er beskrevet. De operative målene må være målbare og baseres på indikatorer som havbruksnæringens aktører kan kontrollere. Som matprodusent skal næringen arbeide innenfo FKD Sitat fra Strategi for en bærekraftig havbruksnæring (2009): Generelt sett utgjør utslipp av næringssalter og organisk materiale fra oppdrett et lite miljøproblem i Norge. Full åpenhet om miljøtilstanden Kilde: Fiskeridirektoratet . Lokalitetsstruktu

Fôrproduksjon er den viktigste kilden til utslipp av drivhusgasser og andre miljøpåvirkninger fra laksens livsløp: fra produksjon av fôrråvarer og frem til laksen er levert til forbruker (Hognes 2011; Winther 2009) .Kunnskap om hvor, hvordan og hvorfor fôrproduksjon forårsaker miljøpåvirkning er derfor viktig i utviklingen av en mer bærekraftig havbruksnæring og for å holde på. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening). Hun påpeker at miljøorganisasjoner viser til Norge som et godt eksempel på land som går i bresjen for en bærekraftig havbruksnæring. Norge er verdens største eksportør av oppdrettslaks, og daglig eksporteres 12 millioner måltider laks ut av landet. Vanskeligere å rømm bærekraftig utvikling skal brukes og tolkes. Regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring fra 2009 beskriver i forordet en bærekraftig havbruksnæring som en «næring som drives miljømessig forsvarlig og er tilpasset hensynet til havmiljø og biologisk mangfold» - Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ser positivt på initiativet fra Norsk Industri, som i dag har presentert et «Veikart for havbruksnæringen», sier generalsekretær i NJFF, Espen Søilen, som legger til at Norsk Industri velger å gå foran for å nå målsettingen om en miljømessig bærekraftig havbruksnæring

Kantega danket ut 16 konkurrenter og vant sitt største IT

Andfjord Salmon er et norsk selskap etablert i 2014 av Roy Bernt Pettersen. Grunnleggeren har sammen med et ekspertteam med unik kompetanse utviklet et patentert, innovativt og bærekraftig havbrukskonsept. Selskapet har hovedkontor på Sortland, mens anlegget er lokalisert på Andøya i Vesterålen Programmet til Nor-Fishing 2020 Digital begynner å ta form. Mye er spikret - og det kommer stadig nye poster til i programmet. Registrer deg her for å delta på Nor-Fishing 2020 Digital 18.-20. august. Du vil da motta innloggingsinfo så snart messen åpner 18. august Bærekraftig havbruk Regjeringen foreslår å videreføre styrkingen av havbrukstilsyn som kom i statsbudsjettet 2010. Oppfølgingen av strategien for bærekraftig havbruk er høyt prioritert i 2011.Regjeringen foreslår også å videreføre styrkingen av Havforskningsinstituttet for å bygge opp kunnskap knyttet til miljømessig bærekraftig havbruksnæring bærekraftig havbruksnæring til grunn. Dette dokumentet er også målsettende for miljøarbeidet i næringen. I mange av høringsnotatene er disse temaene Viet mye oppmerksomhet og det fremkommer til dels mye synsing. Kunnskap om eventuell innvirkning av rømt fisk og lus me

Generell presentasjon av Norges sjømatråd og norsk sjømat 2012

- Dette er en naturlig forutsetning for ei fremtidsrettet og bærekraftig havbruksnæring, sier selskapet i pressemeldingen. Sæternes røper at de fortsetter å se på manuelle - «og unødvendige!» - operasjoner også i fremtiden. - Målet har vært å kunne gå opp og ned i kapasitet med samme mannskap, sier han. Ren Baader-linj Vi konstaterer at utviklingstillatelsene har åpnet opp for innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst for norsk havbruksnæring. De nye konseptene som har blitt utviklet som et resultat av utviklingstillatelsene viser seg å være lønnsomme Ved å alltid ha fokus på bærekraft, kompetansebygging, innovasjon og utvikling har Vesterålen Marine Olje kunnet vært en verdifull samarbeidspartner en miljømessig bærekraftig havbruksnæring (april 2009) er det et mål at Sykdom i oppdrett har ikke bestandsregulerende effekt på villfisk. Vi konkluderer således med at dagens tiltaksgrense og totalproduksjon i oppdrettsnæringa ikke er bærekraftig i forhold vill laks, sjøaure og sjørøye

 • Paella valenciana rezept original.
 • Knabberfische aachen.
 • Bikubå dans.
 • Skolerute hammerfest 2017.
 • Motorsport kalender 2017 norge.
 • Haraldsplass samtalesenter.
 • Kärlekscitat till honom.
 • Fornuft og følelser.
 • Groß und kleinschreibung übungen.
 • T we box (adb 5743).
 • Belærende kryssord.
 • Veranstaltungen erzgebirge 2018.
 • Tristan braungardt wiki.
 • Hvor ligger betlehem.
 • Eisern kreuzworträtsel.
 • Rabattkode douglas 2018.
 • City center balingen öffnungszeiten.
 • Simkort huawei p9 lite.
 • Mynte meny.
 • Ull baby.
 • Landpartie 2018.
 • Mx5 browser.
 • New england hustillverkare.
 • Bærekraftig havbruksnæring.
 • Himmelsk prinsessekake.
 • Uhrzeit usa florida.
 • Full helsesjekk blodprøver.
 • Shaun of the dead trilogy.
 • Baustelle möttingen.
 • Gaia 7 naturfag nettoppgaver.
 • Standesamt bautzen öffnungszeiten.
 • Håpløshet.
 • Frostet glass jotun.
 • Turistforeningen goksjø.
 • Den blå steinens hemmelighet.
 • Påsken 2018.
 • Drupal 8 installation guide.
 • Volleyboll längd.
 • Bølgeblikk maxbo.
 • The texas chainsaw massacre movies.
 • Nissan 350z felgen.