Home

Ikke materielle verdier

Ikke-materielle verdier Det som gjør meg glad. September 20, 2015 September 24, 2015 ~ Marlene ~ Leave a comment. Sist uke ble jeg utfordret av Siri til å si noe om hva som gjør meg glad. Den utfordringen passet meg bra. Store deler av uka ble tilbrakt under dyna Materielle verdier. Materielle verdier er penger, klær, bil, hus og andre ting vi omgir oss med. Slike ting kan gi en person status og føre til at andre ser opp til vedkommende. Men en person som har mange penger, er ikke mer verdifull som menneske enn andre. Åndelige verdier. Åndelige verdier er for eksempel god helse, trygghet, tillit. Men materielle verdier betyr egentlig lite for meg. Da hadde jeg ikke arbeidet som forsvarsadvokat og med barnevern i alle år og tjent en brøkdel av det mange andre advokater gjør. Drivkraften i min advokatgjerning har aldri vært penger Immaterielle verdier og rettigheter - definisjoner. Definisjonene er hentet fra Meld. St. 28 (2012-2013) Unike idear, store verdiar - om immaterielle verdiar og rettar, som ble lagt fram 12. april 2013 Immateriell er avledet fra et latinsk ord som betyr det samme som ikke-materiell, det vil si ulegemlig, åndelig. I bruk sammen med andre ord slik som verdier, kultur, rettigheter, mål, og lignende, blir det et eget uttrykk som gir meningen en egen identitet i språket.Immaterielle verdier er eksempelvis brukt om ideer og erfaringer til mennesker i form av tanker

Siv Jensen: - Dette er ikke en debatt om pinnekjøtt eller pils

Ikke-materielle verdier Grønne Jente

Jeg tenker litt på mine verdier. Foto tatt av Ketil B. Lunde. Alle har verdier, men de færreste av oss er bevisst på dem. Jeg har jobbet en del med mine egne verdier, og det har gjort meg mer bevisst på hva som er viktig for meg. Ikke minst gjør det meg tryggere på hvordan jeg skal bruke tiden min. Hva er personlige verdier Bedriftens immaterielle verdier kan være minst like høy som bedriftens fysiske verdier. Norske selskap bør bli flinkere til å beskytte og forvalte sine immaterielle verdier. Slik kan de gjøre det. IPR er forkortelsen for Intellectual Property Rights som på norsk kalles immaterielle rettigheter Immaterielle eiendeler er verdier i selskapet som ikke er fysiske gjenstander man kan ta på, som for eksempel forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter.. Immaterielle eiendeler handler altså om at det finnes verdier i en bedrift utenom konkrete fysiske ting man kan ta på som bygninger og maskiner Beskytte immaterielle verdier. En robust og helhetlig IPR-strategi som er godt integrert i forretningsplanen er kjennetegnet for bedrifter som lykkes i internasjonale markeder. Det er med andre ord ikke nok å søke om patent- og varemerkebeskyttelse uten å se IPR i et større perspektiv. Det finnes ulike metoder for å beskytte immaterielle.

Verdi er kvaliteten ved noe, det som er godt ved noe. En tings verdi sies gjerne å bestemme dens viktighet med hensyn til hvordan vi bør gjøre våre vurderinger og beslutninger. Verdi kan i utgangspunktet tillegges alle ting (personer, objekter, handlinger, tilstander), og en ting blir gjerne sagt å ha en større eller mindre grad av verdi Hvordan beskytter jeg mine immaterielle verdier? Westend61. En stor andel av verdiene i en bedrift er immaterielle (ikke-fysiske). Det å ha et bevisst forhold til hvordan du forvalter de immaterielle verdiene kan sikre bedriftens konkurransefortrinn og øke bedriftens verdi Begrepet er ikke kun avgrenset til de endelige konsekvensene av virksomheten i form av eksempelvis skade på eller tap av menneskers liv og helse, miljø og materielle verdier, men inkluderer også tilstander og hendelser som kan gi eller føre til denne typen konsekvenser Verditeori, også kalt aksiologi, er et studiefelt som undersøker spørsmål knyttet til verdi. Sentrale spørsmål er hva verdi er, hvilke ting som har verdi, samt hvorfor og hvordan ting har verdi. Begrepet blir også brukt i en annen betydning som en samlebetegnelse på alle områder av filosofien som er opptatt av å avgi evalueringer av sitt studieobjekt (deriblant etikk og estetikk) Forstå immaterielle og materielle eiendeler er viktig fordi det kan holde oversikt over egenskapene til et selskap. En av de viktigste forskjellene mellom en konkret eiendel og en immateriell eiendel er at en håndgripelig eiendel kan bli sett og følt mens immaterielle eiendeler ikke kan. et eksempel på en konkret eiendel er en datamaskin

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Verdier - NDL

 1. Eksempel på verdier som ble vektlagt i disse ismene er konkurranse, søken etter selvrealisering og nytelse, individualisme, individuell ubegrenset frihet, kollektive rettigheter m.v. M.a.o. ble det her et større fokus på materielle verdier til fortrengsel for de mer åndelige og mentale verdier utviklet over hundreår og tusenår før
 2. Det betyr ikke at man bør svekke kravet om at den offentlige virksomheten må bli mer effektiv, men at man i dette arbeidet i større grad tar hensyn til menneskelige verdier. Det må være mulig å stimulere til effektivitet i arbeidslivet på en måte som samtidig bidrar til trivsel og trygghet på arbeidsplassene
 3. Utgangspunktet for regnskapsføring av immaterielle eiendeler er de generelle vurderingsregler for anleggsmidler i regnskapsloven (RL § 5-3). For utgifter til egen forskning og utvikling er det imidlertid gitt en unntaksregel ved at slike utgifter kan kostnadsføres når de påløper (RL § 5-6)

«Materielle verdier betyr egentlig lite for meg

Formål I konkurs gjennomfører bostyrer sikring og realisering av debitors eiendeler. I mange selskaper er verdiene ikke knyttet til summen av eiendelenes verdi, men derimot i virksomheten som sådan. En virksomhets verdi knytter seg i vesentlig grad til det immaterielle, herunder aktivitetssystemer, arbeidsprosesser, programvare, kundeopplysninger, navn, domene, og markedsposisjon Kristendemokrati er en heterogen politisk ideologi som oppstod i det 19. århundre, og særlig ble preget av pave Leo XIIIs encyklika Rerum Novarum og mer generelt av den katolske sosiallære.Kristendemokratiet har sine filosofiske røtter i Thomas Aquinas' tenkning og hans tanker om aristotelisk ontologi, og i kristen tradisjon, og legger sterk vekt på menneskeverdet

I 2008 intervjuet forskere i USA over 200 ungdommer om deres syn på moralske verdier. «Det som er nedslående, er hvor lite de tenker på og snakker om moralske spørsmål», sa David Brooks i The New York Times.De fleste mente at slike ekstreme ting som voldtekt og drap er galt, men utover det «var ikke moral inne i bildet, ikke engang når de tenkte på ting som fyllekjøring, juksing på. Ensidige religiøse verdier kan ha negative konsekvenser når noen forsøker å få full mental kontroll over de som bekjenner seg til religionen. Da mister man ideen om at åndsfrihet er viktig for oss, mener han. Verdisettet til innbyggere i en nasjon er ikke bare kollektivt drevet, det former og preger også individet Gjør ikke galt mot eller hat din neste, for det er ikke ham du gjør galt mot, men deg selv. Shawnee-indianerne (Nord-Amerika) Den gylne regel kan dermed sees på som noe allment og grunnleggende for mennesket. Den gylne regel kan brukes til å avlede verdier. Fellesmenneskelige verdier og norme Materielle verdier var ikke lenger noe mål for dem, men bare et middel til å fremme [] deres forkynnervirksomhet. jw2019 jw2019 . Vi forsøker [] å lære dem at det som betyr mest i livet, er åndelige og ikke materielle verdier. jw2019 jw2019 . Woolley oppdaget gravkamre med stiore materielle verdier Varige verdier, bærende ideer og vekkende kulturimpulser skapes ikke i statlige kommisjoner. Verdier som har makt over menneskene, Vi jager etter materielle verdier,.

Vrake ny E8? Bare det å bestille en slik rapport er

Immaterielle verdier og rettigheter - definisjoner

Norske verdier var akkurat som vafler: Under press. Selv om brunost og vafler framstår som ganske konkrete ting, er det ingen tvil om at denne debatten handlet om immaterielle verdier Dette er ikke-materielle verdier som er viktige for oss alle. Disse gir liten miljøbelastning. Lykkeligere samfunn. Det er viktigere enn noen gang at vi makter å tenke på hvor vi vil med samfunnet på lengre sikt Den moderne samfunnsstruktur bygger i stor grad på økonomisk vekst. Faren er at et ensidig blikk på økonomi fortrenger verdier som kjærlighet, vennskap, familie, kultur, frihet og fred. Dette er ikke-materielle verdier som er viktige for oss alle. Disse gir liten miljøbelastning. Immaterielle verdier som sikkerhet for selskapet Med en IPR-forsikring i ryggen kan dine immaterielle rettigheter i større grad fungere som en sikkerhet for eiere, ledelse og investorer. Disse vil være trygge på at rettighetene ikke vil miste sin verdi på grunn av manglende håndhevelse, og IP kan i større grad regnes som en reell verdi og sikkerhet i selskapet Den immaterielle eiendelen kan da ikke føres opp i ligningsskjemaet RF-1084 Avskrivningsskjema for saldoavskrivninger og lineære avskrivninger, men må da føres opp direkte i RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier

I denne øvelsen skal elevene reflektere over hvilke verdier som er viktige for dem. Øvelsen kan gjøres i klasserommet og ledsages av samtale, eller gjøres som hjemmeoppgave. I klasserommet kan øvelsen innledes med en samtale om hva man legger i ordet verdier. En kan for eksempel skille mellom materielle og «åndelige» verdier Samfunnsforskere har gjerne tenkt seg at verdier er noe som utvikles når vi er ungdommer, og så drar vi disse verdiene med oss gjennom resten av livet uten at de forandres noe særlig. Kanskje er det likevel ikke helt slik. Muligens er verdier heller noe som hele tiden, sakte men sikkert, forandres den ene eller den andre veien Kjenn på dette uttrykket som Jesus bruker her: de virkelige verdier.Han sier at pengene våre - og med det mener han ikke bare pengene, men materielle verdier generelt - de hører ikke til livets virkelige verdier

Immateriell - Wikipedi

Dette omfatter vurderingen både av håndfaste ting, altså materielle verdier som utstyr, varelager og lokaler, i tillegg til mindre håndfaste ting, det vil si immaterielle eiendeler som for eksempel patenter og varemerker. Les også: Hva koster egentlig en ansatt din bedrift? Den andre kategorien gjelder verdsettelsen av det man ikke har. En virksomhets verdier kan være av både materiell eller ikke-materiell art. Én verdi kan være informasjon, eksempelvis i form av en bedriftshemmelighet, en investeringsplan, eller spesiell kunnskap og kompetanse som virksomheten besitter Bruk materielle verdier på en forstandig måte. DET er ikke penger i seg selv, men kjærlighet til penger som kan være skadelig. Bibelen er svært realistisk hva dette angår. Selv om den advarer mot kjærlighet til penger, sier den også: «For å more seg holder de gjestebud, og vinen legger glede over livet; alt sammen fås for penger.

Balanseføring av immaterielle verdier Firmanytt Firmanyt

«Norske verdier» har hatt en sentral plass i sommerens start på valgkampen. Men hva er de viktigste verdiene for nordmenn? VG har spurt folket og en verdiprofessor Troen på verdier som toleranse, raushet, menneskerettigheter osv blir til syvende og sist ikke annet enn en tro på samtidens rett til å fylle dem med hva man vil. for det er ikke materielle krefter som får fedre til å ta livet av sine døtre, det handler om helt andre forhold Enhet mellom det materielle og det mentale. Den ultimate årsak må ned andre ord være et absolutt vesen med enhet mellom dets to aspekter [det indre og det ytre], som kan skape henholdsvis den mentale og materielle side ved alt. En verden med enhet på virkningsplan kan bare bli til fra en årsak preget av enhet. Det betyr at en tilstand med enhet på virkningsplan forutsetter et vesen.

NDL

Fagets relevans og sentrale verdier Kunst og håndverk (KHV01‑02) Delvis innført. kreativitet og refleksjon over visuell og materiell kultur. Gjennom å delta i estetiske prosesser skal elevene få erfaring med å forestille seg det som ennå ikke er,. Objektive moralske verdier. Mennesket er et avansert vesen bestående av kropp og sinn, og hvor verdier gjelder for begge disse sidene. Vi lever heller ikke fra øyeblikk til øyeblikk, men over mange tiår. Å leve riktig, å leve moralsk, er derfor ikke noe vi kan gjøre en gang iblant - det er noe vi må gjøre av prinsipp

Verdier reflekterer ens sosioøkonomiske miljø på den måten at man setter mest pris på goder man har begrenset tilgang til2 (Inglehart, 1977: 22-23). Kort forklart: Høy levestandard gjør at vi tar det materielle for gitt, og søker heller å realisere oss selv enn å sikre et minstemål av materiell levestandard Materielle verdier. Omfatter også verdier som ikke kan erstattes, som for eksempel kulturminner. 3.2 Få oversikt (kartlegging) Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter mm. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Jfr immaterielle verdier ikke resultere i identifiserbare immaterielle eiendeler. De verdier som skapes gjennom slike aktiviteter omtales ofte som internt generert goodwill. Utgifter som ikke forventes å resultere i en immateriell eiendel skal kostnadsføres løpende DRIFTSMIDLER (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL 1 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2017 Forskjeller/endringer i forskjeller = Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld ført i balansen ÷ BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke aktivert (balanseført Men innenfor en gruppe, kulturelle verdier er de viktigste prinsippene og ideal som hele samfunnet er. Eksempler på kulturelle verdier 1 - Kyr i India. I India praktiserer 80% av befolkningen den hinduistiske religionen. For troende på denne religionen er kuens figur gjenstanden for ærbødighet og bør ikke ofres

Jeg er så imot materielle ting. Skal jeg være sammen med en som kunne bare kjøpe og kjøpe? Man sier at folk endrer ikke seg, og at man må elske noen for hvem/hvordan den er, ikke for sitt potensiale (hvem/hvordan kunne bli, tror vi). Så jeg må glemme om at dette kunne bli noe bedre hvis det har ikke endret seg etter 3+ år Immaterielle rettigheter er verdier som ikke er fysiske, som for eksempel patent, varemerke, design eller et åndsverk. Ansvarsforsikringen kan dekke virksomhetens erstatningsansvar ved brudd på andres immaterielle rettigheter. Når kravet dekkes av forsikringen, behandler Gjensidige saken på virksomhetens vegne

I krisetider blir folk mer opptatt av materielle verdier. Men økonomiske problemer kan også skape ny solidaritet: - Kanskje vi trenger en bråstopp i hele systemet for å bli mer moralske, sier professor i sosialpsykologi Arnulf Kolstad ved NTNU Verdier som betydde mye for deg tidligere, virker nå å få mindre betydning. Det gjør det naturlig å gi slipp på materielle verdier eller oppgaver du ikke lenger ønsker å bruke tid og penger på. Å selge dyrekjøpte ting du ikke trenger, kan gi noen ekstra penger i kassen. Behovet for å presentere noe øker

De understreker verdier basert på kristen nestekjærlighet og ansvaret samfunnet har dersom barn ikke får forsvarlige oppvekstforhold. De ser det beste for barn som å vokse opp med kristne verdier og moral, men også å vokse opp med gode helsetjenester, gode voksemodeller og under forsvarlige materielle forhold Norge og verden er i unntakstilstand pga korona-pandemien, fokus for alle er stort sett på denne situasjonen. En fare med dette bildet, er at viktige hendelser kan gå «under radaren». Rapporten fra Statens vegvesen sentralt om at ny E8 i Ramfjorden skal legges bort fordi den ikke når opp i nasjonal konkurranse om samfunnsmessig lønnsomhet, er en slik sak.Politisk kjøttvek Dersom de ikke blir enige kan hver av dem kreve at verdien på tannlegepraksisen fastsettes ved skiftetakst. Taksten skal som hovedregel svare til omsetningsverdien. # El § 69 . Verdien av en tannlegepraksis kan deles inn i materielle og immaterielle verdier/goodwill

Disse verdiene er nordmenn mest opptatt a

Sikring og forvaltning av immaterielle verdier/rettigheter er økonomisk og etisk viktig av to grunner. Det kan for det første være nødvendig for å etablere og ivareta verdiene disse rettighetene representerer; Det kan videre være nødvendig for at virksomheten skal etterleve lovgivning, og generelt leve opp til de forventninger samarbeidspartnere, kunder, leverandører og markedet stiller Moralske verdier som gjør livet rikere Våkn opp! - 2013 Se mer. Vakttårnet - forkynner av Jehovas rike - 2004. w04 15.10. s. 3-7. Materielle goder har sine ups and downs, noe gjør deg godt andre har du egnetlig ikke bruk for. Problemer i dag er jo at mange blir alt for nær disse ''godene'', og kan ikke rive seg løs fra dem. De blir heller hjemme enn gå en tur ut i skogen å oppleve alle den fine naturen som vår planet har å by på Materielle verdier. Han forteller at enkelte båteiere ikke tør å ha båten liggende i vannet når den ikke er i bruk, i frykt for materielle ødeleggelser. - Utstyr, båter og brygger blir jo slengt veggimellom, sier han. - Det er et tema hver dag man møter naboer. Enkelte vil ikke ha båten ha liggende ute, sier han Immaterielle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for blant annet patenter, varemerker, design og åndsverk. Slike rettigheter kan være avgjørende for suksessen til virksomheten din, fordi de kan holde konkurrentene på avstand eller på annen måte gi viktige konkurransefortrinn

Etikk, moral og normer - IPOs nettste

 1. Begrepet immaterielle verdier omfatter alle ikke-pengeposter uten fysisk substans som har en verdi for foretaket og er et videre begrep enn immaterielle eiendeler. Goodwill i regnskapet er en restpost som representerer differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet
 2. - Du velger ikke dine verdier avviser alle påstander om at Stavanger har fått en ny overklasse og at byen er blitt for preget av penger og materielle ting
 3. Problemstillingen henger ikke på greip. Materielle verdier. Meyer anket avgjørelsen og nå har Fylkesmannen i Trøndelag endelig avgjort saka. Byggegodkjennelsen fra Rauma kommune er opphevet

Det kan derfor være meget dumdristig å ikke beskytte disse verdiene best mulig. Seriøse selskaper har innsett dette, og det gir derfor også en viss forretningsmessig status å kunne benytte ® sammen med selskapets varemerke(r). Ofte er det heller ikke så kostbart å beskytte sine immaterielle verdier som man kanskje trodde Start studying 5 - Holdninger, verdier og menneskesyn. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Debatten angående aktiv dødshjelp lider av et av den moderne moralfilosofiens største skavanker, nemlig et manglende hierarki av verdier b) Den immaterielle eiendelen ble ikke anskaffet i en virksomhetssammenslutning som var en overtakelse (den var for eksempel innkjøpt separat eller utviklet internt). Den immaterielle eiendelen skal ikke innregnes. Overgangsbestemmelser - avskrivning av en immateriell eiendel balanseført i henhold til anbefalt metode: Faktiske forhold: Krav: 4

Mine topp syv verdier og verdien av dem, og hvorfor du bør

 1. - Jeg hadde en forestilling om at jødene visste hva som ventet dem, men at de var for opptatt av sine materielle verdier til å flykte I hele sitt liv har Lennart Isaksen (73) lurt på hvorfor ikke alle jødene i Trondheim gjorde som hans far og stakk mens det ennå var tid
 2. dre annet er avtalt. Dykking og/eller heving av materielle verdier omfattes ikke av medlemsfordelene. Det er opp til skipsfører på den lokale redningsskøyta om det er forsvarlig å berge materielle verdier
 3. ner, og legger derfor frem et forslag til lokal forskrift. Utover dette er det etter kommunedirektørens oppfatning ikke grunnlag for forbudssoner

og hvilke områder det erfaringsmessig vil oppstå fare for skade på liv, helse, miljø eller materielle verdier. Slike faremomenter vil være knyttet til enkeltområder i kommunene, og ikke kommunenes totalareal. Lokale forhold i områder hvor kommunene erfaringsmessig opplever store utfordringer, vil kunne vektlegges Immaterielle verdier er en samlebetegnelse for rettigheter som enten har en form for åndsinnsats bak seg, eller på annen måte ikke er håndfaste. Eksempler er opphavsrett, varemerker, patent, design og domenenavn. Å synliggjøre faktiske verdier i selskapet er av stor interesse for eiere, finansieringskilder og samarbeidspartnere Materielle verdier er gjenstander som hus, penger og klær, mens åndelige verdier for eksempel kan være tillit, likeverd og respekt. I etikken betegner verdier noe som har gunstige konsekvenser for individet Disse verdiene er nordmenn mest opptatt av. Vi nordmenn er ekstreme når det kommer til verdier

Et tredje moment knyttet til motivasjon fundert i materielle gevinster, er at disse verdiene ofte overkjører andre verdier som ærlighet, omsorg og medfølelse for andre. Når mennesker måler egen verdi ut i fra materiell status, og ikke ut i fra hvordan de faktisk behandler andre mennesker og lever sitt liv, er de ikke bare omkranset av overfladiske verdier, men de er ofte noen drittsekker. Immaterielle verdier spiller en stadig større rolle for verdiskapningen, men de er flyktige og vanskelige å måle. Det er forøvrig ikke bare i goodwill og immaterielle poster det kan finnes flyktige verdier. Goodwillen oppstår som nevnt som differansen mellom substansverdien i det oppkjøpte selskapet og kjøpesummen

Slik beskytter du bedriftens immaterielle verdier Bing

 1. Gjennom ytterligere argumentasjon skal firkløveret igjen begrense seks verdier til tre. Firkløveret går igjen sammen med et annet firkløver og gjentar i fellesskap øvelsen med å dele og velge verdier. Deltagerne har nå kommet frem til tre felles verdier for god trivsel
 2. status ligger ikke så høyt i noens øyne. Jeg har ikke makt, og har heller aldri hatt noe ønske om det. Men
 3. Ordet verdier kommer fra det latinske valere som betyr å være sterk. Dette ordet refererer til alle de prinsippene som lar mennesker gjennom sin oppførsel realisere seg selv som bedre mennesker; det vil si at det er de egenskapene og troene som er knyttet til egenskapene til hvert enkelt individ og som hjelper dem til å oppføre seg på en bestemt måte
 4. Handler ofte om personlige eller kulturelle verdier man vil sloss for, hva er riktig og hva er galt, hva kan man gjøre og hva kan man ikke gjøre. Tradisjoner, overbevisninger, religion, politikk. Eksempler på dette er konflikter mellom forskjellige faggrupper og mellom for eksempel unge og gamle medarbeidere
“Ingen mennesker er født frie” – liberalismen vil heller«Materielle verdier betyr egentlig lite for meg»Chaffeys blogg: Ekstremvær og navn

Konsekvens Betegnelse Personer Miljø Materielle verdier / økonomiske tap 1 . Ubetydelig Ubetydelig personskade. Ubetydelig ytremiljøskade : Ubetydelige skader på materiell. Skader under Lite sannsynlig Vil mest sannsynlig ikke skje. Har aldri hørt om. 2. Mindre sannsynlig Vil mest sannsynlig ikke skje Rammeavtalen gir fratredende lege rett til å selge praksisen til lege som har fått tildelt hjemmelen. Formålet med reglene om overdragelse er å sikre forutsigbare og stabile rammer for drift av fastlegepraksis Med dette menes at lederens forfektede og praktiserte verdier samsvarer (Bush, 2012; Schein, 1987), videre at personlige verdier samsvarer med virksomhetens verdier, og at leder har høy etisk standard (Bush, 2012). I denne studien skal vi se at lederne ikke bare brukte organisasjonens verdier, men tok med seg sine personlige verdier inn i rollen Ikke alt er til salgs. Denne mostanden gjør oss mer støttende overfor personer som deler våre verdier. På samme måte er hellige verdier tidløse. De er alltid viktige, uavhengige av hendelser som skjedde for tusenvis av år siden. Derfor opprettholder vi hengivelsen til den verdien sammen med andre folk som deler våre hellige verdier immaterielle verdiene som saken omfattet kan i hovedsak deles inn i følgende to hovedgrupper, hhv. 1) patenter/teknologi, kildekoder, manualer etc. og 2) know-how/goodwill. Det norske datterselskapet (A) mente at det var en ren tjenesteleverandør som ikke eide verdifulle immaterielle verdier. Det ble anført at de immaterielle verdiene Økonomi/tap av materielle verdier: Materielle skadekostnader som resultat av en uønsket hendelse. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens. En hendelses risikonivå er gitt av sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe og konsekvensen dersom den inntreffer, jf NS 5814:2008 Krav til risikoanalyser: Risiko = sannsynlighet x konsekven

 • Ikea pall.
 • Aloe vera på tatovering.
 • Lierbunad hårbånd.
 • Gudbrandsgard hotell proff.
 • Piste party güstrow 2018.
 • Tannverk hjerteinfarkt.
 • Hva spiser lemen.
 • Mcburney.
 • Oschatz platsch.
 • Kærester film.
 • Teller and penn magic.
 • Temperatur arguineguin.
 • Hva lønner det seg å handle i sverige 2018.
 • Conquistador 1519.
 • Brødboks obs.
 • Bistro 2 go.
 • Zupperia bergen stengt.
 • Add baggage united airlines.
 • Klänningar dam fest.
 • Beamer kaufberatung forum.
 • Zoologi webbkryss.
 • Malcolm x steckbrief englisch.
 • Lenovo l460 specs.
 • Genbrug viborg.
 • Dahls arena trondheim.
 • Vaktskifte slottet 2017.
 • Hvordan måle bilbatteri.
 • Dps vestfold.
 • Måtte.
 • Zara skinnjakke.
 • Johann wolfgang von goethe bildung.
 • Shooter season 2 episode 9 watch online.
 • Quooker hygiene.
 • Asus docking station.
 • Bibisbeautypalace 2018.
 • Hvor lenge er en hest brunstig.
 • Gelegenheitsjobs frankfurt.
 • Verrugas genitales tratamiento.
 • Unfall b29 heute aktuell.
 • Gode lavkarbo rundstykker.
 • Eu medlemsländer.