Home

Nupi folkerett

Folkerett. Beskrivelse Dette inkluderer ditt navn, epostadresse, institusjon, og bransje. NUPI vil ikke bruke dine persondata til andre formål, og vil beskytte dataene mot uautorisert tilgang og bruk. Ditt samtykke er frivillig, men. NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk utenrikspolitikk og utenriksøkonomi. Quiz - folkerett, menneskerettigheter og styresett 14. Denne delen fungerer dessverre ikke uten javascript Om NUPI. Vi er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. NUPI Skole tilbyr informasjon og lærestoff spesielt til elever og lærere i skolen. Kontakt oss; Arrangementer; NUPI Nytt. 10 ting å tenke på før, under og etter feltarbeid på voldelige steder 14. sep. Folkerett før og under krig Publisert: 14. sep. 2014 De siste tiårene har vært preget av væpnete konflikter der folkerett og folkerettslige dilemmaer har kommet i fokus NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk utenrikspolitikk og utenriksøkonomi. De siste tiårene har vært preget av væpnete Konflikt - stridens kjerne der Folkerett og folkerettslige dilemmaer har kommet i fokus

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) ble opprettet av Stortinget i 1959, for «å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning, og ved å spre informasjon om internasjonale forhold».NUPI er i dag et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, direkte underlagt Kunnskapsdepartemente Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et uavhengig forskningsinstitutt som forsker på globale maktforhold, sikkerhetspolitikk, utviklingsspørsmål, internasjonal økonomi og andre forhold av interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI skal skape økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål og internasjonale forhold

Folkerett - hhd_fact NUPI

NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk. folkerett Vekten ligger på sentrale begreper, tilnærminger og metodebruk i de underliggende fagene - statsvitenskap, økonomi, historie og rettsvitenskap. Forelesningsrekken gir dels en innføring i særtrekkene ved hvert av fagene, dels en rekke kasusstudier som viser hvordan fagene belyser viktige internasjonale spørsmål på utfyllende måter

Om NUPI. Vi er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. NUPI Skole tilbyr informasjon og lærestoff spesielt til elever og lærere i skolen. Kontakt oss; Arrangementer; NUPI Nytt. Konsekvenser av covid-19 for internasjonal politikk 28. apr. 202 NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk utenrikspolitikk og utenriksøkonomi. De siste tiårene har vært preget av væpnete konflikter der folkerett og folkerettslige dilemmaer har kommet i fokus NUPI | Internasjonal Politikk 66 [1] | APRIL 2008 Fra folkerett til menneskerett? 7 I denne artikkelen ses Den europeiske union (EU) som et fl ernivåbasert politisk system i ferd med å utvikle en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk basert på en kombinasjon av folkerett og menneskerettigheter. Målet for denne politikke

NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk utenrikspolitikk og utenriksøkonomi. Hvordan er forholdet mellom diplomati og andre internasjonale institusjoner som folkerett? Nyheter om diplomati. PODKAST: Et dypdykk i. Folkerettsinstituttet er et uavhengig, ikke-kommersielt fagmiljø som arbeider for å heve kompetansen om folkerett og øke forståelsen av folkerettslige regler, prosesser og mekanismer. NAIL forsker, publiserer, underviser og rådgir på områder som angår folkerett, folkerettslige strategier, multilaterale forhandlinger og prosesser Mitt forskningsfelt er primært i skjæringspunktet mellom strafferett og folkerett, som naturligvis også omfatter noe statsrett og menneskerettigheter. NUPI Podkast. Høgestøl, Sofie A.E. (2019). Forskningsformidling for stipendiater. Høgestøl, Sofie A.E. (2019, 13. november). Første dag med åpne riksrettshøringer. [TV] 2013-Seniorforsker, NUPI 2010-2012 Forskningssjef, Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as 2002-2010 Forsker, Faf

Quiz - folkerett, menneskerettigheter og styresett 14 - NUPI

 1. Harpviken får støtte fra NUPI-rådgiver Helge Lurås, - Der er det særlig én situasjon som er vanskelig å vurdere i forhold til krigens folkerett
 2. Norge, USA og folkeretten Når det gjelder USA og folkeretten, er problemet ikke så mye Trump, som at USA konsekvent bryter de verdiene de selv forfekter
 3. NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk utenrikspolitikk og Hvordan er forholdet mellom diplomati og andre internasjonale institusjoner som folkerett? Nyheter om diplomati - Vi må tenke over hva vi mener med frihet
 4. God ettermiddag og takk for invitasjonen til å innlede her på Nupi om noen sentrale globale sikkerhetspolitiske utviklingstrekk, og hva de betyr for norsk arktis- og nordområdepolitikk. Jeg vil imidlertid starte med noen betraktinger som har å gjøre med kjerneinteresser knyttet til den økonomiske og samfunnsmessige utviklingen i Nord-Norge
 5. I Universitas 21. april har forskere fra NUPI en kronikk, «Internasjonale studier i skyggen», med en rekke feil. Internasjonale studier er ikke et fag, uansett hvor mange mastergrader det måtte finnes som har navnet. Hos oss består det av folkerett, økonomi, historie og statsvitenskap
 6. NUPI JUNI 03 til kilder i folkeretten; traktatsamlinger etter emne, domstoler og andre inter- folkerett og nasjonal lovgivning i til-knytning til det ambisiøse WWW Virtual Library-prosjektet må nevnes. For det første finner man ressurser viet folkerett (og enkeltnasjoners lovgiv

Folkerett (del av JUS2111) Menneskerettigheter (del av JUS2111) EØS-rett (del av JUS2211) Verv og lignende. Redaksjonssekretær i Tidsskrift for Rettsvitenskap. Juridisk fagkyndig medlem av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Sør-Øst D. NUPI Report. 7. Fulltekst i vitenarkiv NUPI-forsker Ståle Ulrichsen er enig med Ulfstein i at regjeringen holder kortene «veldig tett» om de norske styrkene som deltar i den amerikansk-ledete operasjonen Inherent Resolve, som. Hellestveits fagekspertise er krig, fred og folkerett, og hun arbeider både med folkerettsregimer og normutvikling, samt analyse av væpnede konflikter og konflikt-dynamikk. Hun har studert og arbeidet i Midtøsten, inkludert Israel, USA, Russland, Frankrike og Tyskland NUPI-forsker Ståle Ulrichsen er enig med Ulfstein i at regjeringen holder kortene «veldig tett» om de norske styrkene som deltar i den amerikansk-ledete operasjonen Inherent Resolve, som.

I Universitas 21. april har forskere fra NUPI en kronikk, «Internasjonale studier i skyggen», med en rekke feil. Internasjonale studier er ikke et fag, uansett hvor mange mastergrader det måtte finnes som har navnet. Hos oss består det av folkerett, økonomi, historie og statsvitenskap NUPI-forsker Erik Reichborn-Kjennerud har forsket spesielt på dronekrig. De har et spesielt mandat i krigens folkerett til å bistå syke og sårede i væpnede konflikter

Folkerett før og under krig - HHD Artikkel NUPI

Folkerett før og under krig - HHD Artikkel | NUPI

Er ICC en effektiv institusjon eller en blindvei for rettferdighet og folkerett? Dette skal diskuteres på NUPI 15. mai. Hit kommer Ucha Nanuashvili fra Georgias Human Rights Center (og tidligere parlamentets ombudsmann), Anastasia Zakharova, advokat ved Russian Justice Initiative som representerer ofre for 2008-krigen og menneskerettighetsbrudd i Nord-Kaukasus, og Aage Borchgrevink fra Den. Krigens folkerett og regler for stridighetene er i all hovedsak basert på sedvanerett. Dette gjelder særlig spørsmål om hvilke personer, gjenstander, bygninger, infrastruktur som er å regne som militære mål. Også sivile personer og sivile objekter og infrastruktur kan bli militære mål i en konfliktsituasjon

Nupi NUPI - NUPI Forside - Forside NUPI

NUPI | Internasjonal Politikk 66 [1] | APRIL 2008 191 at områdene sluttet å være deler av imperier ved å bli overdratt til USA, er som vi kan se grunnet i folkerett, ikke i situasjonen på bakken. Relasjonene mellom den amerikanske statsmakten og de innfødte amerikanerne minne Transport, ressurser og folkerett. Når isen trekker seg tilbake, åpnes det for økt aktivitet i området. Innledningsvis i denne artikkelen blir det vist til beskrivelser av Arktis som et nytt Klondyke og at nye transportruter vil føre med seg en storstilt omlegging av internasjonal skipsfart (Graff 2007) Folkerett, internasjonale rettsregler, regler og avtaler som regulerer internasjonale forhold, i hovedsak forholdet mellom verdens stater. Globalisering, prosess der samhandlingen, påvirkningen og avhengigheten over landegrensene øker eller der påvirkningen øker mellom de nasjonale politiske nivåene (statlige, regionale, lokale) på den ene side og internasjonale, globale og.

Norsk utenrikspolitisk institutt - Wikipedi

Cecilie Hellestveit er ekspert på folkerett og Midtøsten. Hun har fulgt Mavi Marmara tett. Forsker Morten Bøås i NUPI mener det finnes mennesker som har det langt verre Matlary understreker at folkerett er forhandlet makt og realpolitikk. - Selvfølgelig er jussen viktig. Putin snakker jo bare om folkerett. Det er viktig for både Putin og Obama å si at folkeretten er på deres side, sier hun. Men Matlary mener at folkeretten ikke har objektive svar NUPI . 26. mars 2014 13:16 27. mars 2014 12:55. Ved å annektere Krim har russerne brutt all folkerett. Det blir ikke bedre av at de fremste kritikerne sitter i glasshus. Når USA bruker militær makt, bryter de som regel folkeretten. Folkeretten er blitt et leilighetsargument NUPI APRIL 02 5 Den 12. februar 2002 startet en historisk rettssak i Haag, Neder-land: Slobodan Milosevic er det første statsoverhode som noen-sinne er blitt stilt for retten i et internasjonalt krigsforbrytertribunal. 1 Rettssaken er viktig både fordi man får stilt til ansvar den perso-nen aktoratet mener er en av hovedmennene bak grusomheten Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Lands tilslutning til særlig menneskerettskonvensjoner, og folkerett mer generelt, er noe som kan (og bør) brukes som pressmiddel. Norges posisjon vil her være enklere dersom vi kan stå sammen med partnere som er nærmere oss verdipolitisk enn det USA er for øyeblikket

Bruken av droner utenfor krigsområder er omstridt og økende. - USA bruker droner for å skjule krigføring, mener NUPI-forsker Boka samler også kapitler skrevet av eksperter på internasjonal politikk, krig og folkerett fra blant annet Institutt for fredsforskning (PRIO), Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Universitetene i Bergen og Oslo Brevdato: 18.02.2020. Anmodning om habilitetsvurdering 1. Innledning . Vi viser til brev 10. februar 2020 fra Samferdselsdepartementet (SD), der det bes om Lovavdelingens vurdering av samferdselsminister Knut Arild Hareides habilitet i forbindelse med behandlingen av en klage fra selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS (AND) over departementets beslutning om å tildele Posten Norge AS to. Vi skriver ny folkerett i Libya, og det var mange viktige spørsmål å diskutere også for Stortinget, sier Egeland. - Ikke minst i lys av hva vi nå vet, hadde det nok vært fordelaktig å «kjøle ned», bruke litt mer tid, benytte de formelle organene som står til disposisjon, især den utvidede utenrikskomiteen, sier professor i statsvitenskap Bjørn Erik Rasch ved Universitetet i Oslo Hun har en doktorgrad i jus fra Universitetet i Oslo med humanitærrett og folkerett som spesialfelt. Hellestveit har vært tilknyttet Institutt for fredsforskning (PRIO), Senter for menneskerettigheter (SMR), norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), og International Law and Policy Institute (ILPI) som forsker og rådgiver

Institusjon: Vitenarkiv: OAI-PMH URL: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: ADORA: aho.brage.unit.no/aho-oai/ Bane NOR SF: Jernbanebiblioteket: banenor.brage.unit. Det sier Kjetil Selvik, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han har forklarer hvorfor Russland angivelig driver en undergravingskampanje mot Feras Fayyads dokumentar om De hvite hjelmene, De viser på den ene siden at det syriske regimet bryter med krigens folkerett ved å bombe sivile NUPI | Internasjonal Politikk 66 [4] desember 2008 00000 260469 SF Internasjonal politikk 0804.indb 712000 260469 SF Internasjonal politikk 0804.indb 712 223.01.09 16.403.01.09 16.40 538: Harry Potter and International Relations, Literature an

Espen Barth Eide er tidligere forsker ved Nupi og har inngående kjennskap til folkerett. Utenriksministeren sier til TV2.no at han var en ledende kritiker av Kosovo-operasjonen Morten Bøås ved NUPI viser til krigen som en katastrofe for Nord-Afrika. Professor i statsvitenskap, Øyvind Østerud, sammenlikner den norske og den britiske rapporten. Geir Ulfstein, professor med folkerett som spesialitet, skriver at Norge «medvirket til et folkerettsbrudd» - Russerne kan sin folkerett, Foto: NUPI - Putin sender til dels motstridende signaler. Han sier at Janukovitsj er Ukrainas lovlig valgte president, men avskriver ham samtidig helt

Video: NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt - regjeringen

Forskere - Listeside NUPI

Det vil være problematisk fordi det fort vil bli et spørsmål om å anerkjenne russiske interessesfærer, heller enn å ha fokus på folkerett. En ting er da situasjonen i Ukraina, enda mer problematisk vil det være i forhold til NATO-landene i Baltikum, sier Ulriksen NUPI . 29. okt. 2016 21:15 31. okt. 2016 09:31. Det budskapet hadde allmenn relevans. Ved å bygge på etikk og folkerett krysser også den humanitære tilnærmingen alle landegrenser. Men manifestet la samtidig avgjørende vekt på å hindre en ny (verdens) krig mellom stormaktene Sverre Lodgaard i NUPI Beatrice Fihn, direktør ICAN Også Norges Røde Kors er en viktig aktør å intervjue i dette spørsmålet. Norsk Folkehjelps syn: Norsk Folkehjelp mener at selve premisset for Støres advarsel mot atomvåpenforbudet er oppkonstruert We have a large collection of textures and photo ranging from grunge, dirt, paint, rock, plastic, wood and liquid to metallic & rusty surfaces and background Noen konkrete saker som har vært i den norske kampanjen har vært folkerett og fredsdiplomati, kvinners deltakelse, I dag fremstår ifølge NUPI medlemmene som en samlet gruppe

Forsker Morten Bøås i NUPI mener det finnes mennesker som har det langt verre. Han mener slagordet «50 er for lite» har lite for seg. Av Ola Mjaaland og Fredrik Solvang Nupi-forsker Ståle Ulriksen tror norsk personell kommer til å bli Det er ikke antikorrupsjonsarbeid eller opplæring i krigens folkerett som kommer til å svekke IS på verken kort eller. Dette ble påpekt av blant annet norske styrker og andre som arbeidet for mer kvalitative vurderinger. 111 Da aktører knyttet til narkotikaproduksjon og finansiering av opprøret ble mål for disse operasjonene aktualiserte dette andre sider av rettssikkerhetsspørsmålet og tolkning av krigens folkerett, noe som behandles mer inngående i kapittel 10 NUPI-forsker og ekspert på Øst-Afrika, Morten Bøås, forklarer til VG at det som har kommet frem om oppdraget i Kongo i 2009, kan forklare deler av de kongolesiske dommene mot Moland og French Folkerett (INT2220) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10 (ILPI) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), også innen utdanning og akademia, det være seg på universitets- og høyskolenivå eller i grunnskolen og videregående..

Vi konkurrerer om alle oppdrag. I VGs oppslag om vår virksomhet gis det inntrykk av at ILPI får oppdragene sine fra UD uten å delta i åpen konkurranse Dagbladet er klar i sin leder - Styrke gir ikke rett (Dagbladet 21.3.03). De mener krigen er et brudd på grunnleggende prinsipper i FN-traktaten og bryter med folkeretten. Aftenpostens lederskribent unngår å ta stilling til folkeretten, men mener likevel at å gå til krig uten et klart folkerettslig mandat fra FNs sikkerhetsråd er galt

NUPI Forside - Forside NUPI

 1. Assisterende direktør NUPI Ståle Ulriksen Cand. Polit., institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Ståle Ulriksen har vært forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt siden 1992 og assisterende direktør siden 2002. Hans forskning har vært rettet mot Konflikt-, krigs-, fredsoperasjoner, Den europeiske union.
 2. FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet
 3. Forsker i forskningsgruppen på utenrikspolitikk og diplomati ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). FN-pakten fra 1945 er et av de viktigste dokumentene i moderne folkerett
 4. Saksnr: 201203312 EO ATV Dato: 23.05.2012 . Anmodning om habilitetsvurdering . 1. Innledning. Sakens fakta. Vi viser til brev 27. april 2012, hvor Forsvarsdepartementet (FD) ber Lovavdelingen om å vurdere statsråd Espen Barth Eides habilitet i saker som gjelder økonomiske tildelinger til Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Cecilie Hellestveit i MIFF Grenland: Israel og folkeretten

INTER1000 - Innføringsemne i internasjonale studier

 1. NUPI 27.10.2020 Konflikt fører til svolt, og nokon meiner svolt kan føre til konflikt. Ein vond spiral som nobelprisvinnar Verdas matvareprogram (WFP) komiteen å ta hensyn til testamentet og Nobels visjonære ønske om å støtte en global fredsorden og samarbeid om folkerett og nedrustning
 2. Aktuelt / Utenriks / Folkerett. ICC vil granskes. Avsløringene om Moreno-Ocampo vil lede til en offentlig gransking. Aktuelt / FORSKNING. Aktuelt / FORSKNING. UD lønner omstridt rådgiver. NUPI har gleden av å invitere til årets presentasjon av «Asian Development Outlook»
 3. dre dramatisk enn den var for et par dager siden. - Når stormaktene er innblandet blir folkerett og humanitær hjelp satt til side. Sånn er spillereglene for stormaktspolitikk, sier hun. smp-stories-bottom-widget. matrix-tags. curate-widget lfa
 4. Av: Martine Araldsen Løvvik, jusstudent og aktiv i Amnestys Jussgruppe. Mange ganger etter utbruddet av de interne konfliktene i Syria og den arabiske våren, har spørsmålet om hvorfor intervensjon i Libya, men ikke Syria blitt stilt. For å kunne svare på det på spørsmålet må man rette blikket bakover til slutten av Trettiårskrigen i 1648
 5. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng
 6. Omtrent 17 000 mennesker ble fengslet, torturert og drept i Tuol Sleng i Kambodsja mellom 1975 og 1979 under Røde Khmer. Fengselet (som opprinnelig var en videregående skole) er i dag et museum over grusomheter begått i denne perioden
 7. Viktige temaer i den norske kampanjen har vært folkerett og fredsdiplomati, kvinners deltakelse, klima og sikkerhet. mener NUPI-forskeren. FN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter. LES SAKEN. Del (2) 2 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Nyhetsbrev. Få dagens håndplukkede nyheter rett i innboksen.

Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr

Gunnerusforelesningene torsdag 27. februar Kan det skje igjen? Atombomben 75 år I 2020 er det 75 år siden atombomben ble brukt i krig. Har slutten på den kalde krigen gjort verden tryggere? Eller kan vi med rette frykte at atombomben vil bli brukt igjen? Til årets Gunnerusforelesninge - Afghanistan mangler en viktig konfliktlinje som er nødvendig for at IS skal vokse seg stor. Vi har ikke konflikten mellom sunnier og sjiaer, sier direktør Davood Moradian fra Afghanistans. institutt (NUPI), kf@nupi.no Kan stater gå til motangrep om de blir angrepet digitalt i fredstid? Hva gjør toneangivende land, og i skjøringspunktet sikkerhetspolitikk og folkerett. Offensive cyberoperasjoner: Den nye normalen? Offensive cyperoperasjoner over og under radare

Nupi NUPI

 1. Harpviken får støtte fra NUPI-rådgiver Helge Lurås. - De kaller jo fienden for spøkelser, som bare dukker opp og forsvinner igjen etterpå. Dette skaper både frykt og distanse til fienden
 2. FAKTA: Cecilie Hellestveit (43) Forsker og rådgiver ved International Law and Policy Institute (ILPI) i Oslo. Paris forsker på PRIO og bodde i Tyskland
 3. Det er et argument seniorforsker Sverre Lodgaard i NUPI avviser. - Å signere et atomvåpenforbud innebærer et brudd med MATO-doktrinen som innebærer mulig førstebruk av atomvåpen. Men det er gjeldende folkerett. Det tror vi også at atomvåpenforbudet blir
 4. Juridisk embetseksamen med folkerett som spesialfag 1970 Forsvarets høgskole 1985-1986 Yrke. Lærervikar 1963-1964 (NUPI) 2000-2001 Ad hoc medlem EFTAs Overvåkingsorgan 2004 Forliksmann Internasjonalt senter for bileggelse av investeringskonflikter (ICSIO), Verdensbanken.
 5. 4.3 Indonesia: opplæring i krigens folkerett og engasjementsregler for indonesiske 2010) er tittelen på en NUPI rapport fra 2010. Som tittelen antyder tar forfatterne et kraftig oppgjør med det de beskriver som Forsvarets manglende fokus på kulturforståelse i en militær kontekst. Forsvaret har hatt fokus p
 6. alisering av atomvåpen og av trusselen om å bruke slike våpen..
 7. Viktige temaer i den norske kampanjen har vært folkerett og fredsdiplomati, kvinners deltakelse, klima og sikkerhet. Buttons og sjokolade. mener NUPI-forskeren. (©NTB) Reklam

Diplomati - Landingsside NUPI

 1. Han er også tilknyttet Senter for Europarett og NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Forskargruppa for folkerett og Forskargruppe for EU/EØS konkurranse- og markedsrett. Arrangementet er en del av Klimafestivalen § 112 - Bergen 2020. Påmeldingsfrist 9.januar..
 2. Ifølge en artikkel av NUPI-forsker Henrik Stålhane Hiim, nylig publisert i Nei til Atomvåpen Magasinet, er Asia per i dag den regionen i verden med størst fare for at atomvåpen blir brukt nå. Iran har vært under press av sanksjoner i flere tiår, og har vært villig til å strekke seg langt i bytte for oppheving av sanksjoner
 3. Ossietzky er tidenes fredsprisvinner Nobels fredspris til antinazisten og pasifisten Carl von Ossietzky i 1935 er tidenes mest vellykkede tildeling
 4. Dette stiller NUPI-direktøren og AP-politikeren opp mot «FN-pakten, internasjonale avtaler og fora» som legitimerer handling i europeisk perspektiv. Det han ikke sier, er at dette delvis kan forklare den (vest-)europeiske passiviteten overfor blodige begivenheter som på Balkan på 90-tallet

Om Folkerettsinstituttet - Folkerettsinstitutte

Det er et argument seniorforsker Sverre Lodgaard i NUPI avviser. - Å signere et atomvåpenforbud innebærer et brudd med MATO-doktrinen som innebærer mulig førstebruk av atomvåpen. Men det ligger ingen oppfordring til ensidig nedrustning i avtalen, sier han: Avtalen henvender seg til alle stormakter og utfordrer atommaktenes særstilling Norge, med Høyre i spissen, sier at de ønsker en verden fri for atomvåpen, men motarbeider likevel aktivt et forbud mot atomvåpen. I dag viser dommedagsklokka to og et halvt minutt på tolv, atomnedrustningen har stoppet opp og det er historisk høy spenning mellom de to største innehaverne av atomvåpen.Likevel mener Høyre at det er viktigere å fortelle oss at troen på folkerett ikke. Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes

Sofie A.E. Høgestøl - Nordisk institutt for sjøret

Viktige temaer i den norske kampanjen har vært folkerett og fredsdiplomati, kvinners deltakelse, klima og sikkerhet. Da blir det litt feigt ikke å stille opp og gå for en plass når det er vår tur, mener NUPI-forskeren. Les også: Norges sikkerhetsrådssjanser forsterket av koronapandemien; Siste nytt Tlf: (+47) 22 99 40 00 Fax: (+47) 22 99 40 50 post@nupi.no. NUPIs bibliotek Åpningstider 09:00 - 15:0 Definisjon av konflikt •Det foreligger en konflikt når minst en part i en samhandling føler seg frustrert eller opplever sine muligheter begrenset av den andre part, og dette kommer til uttrykk på en eller annen måte •eller •En motsetning mellom to eller flere parter som oppfører.

Morten Bøås - Forsker/Ansatt NUPI

Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E. & Lie, Anne Christine (red.) (2018). Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia Norge ruster seg til den aller siste innspurten i kampen om et sete i FNs sikkerhetsråd. Å tape blir et antiklimaks, fastslår forsker. 17. juni, altså om nøyak Til no har eg tatt et selektivt utval, og har følgjande ord (alt tatt frå nupi) - apartheid, asymmetrisk krig, autokrati, befolkingsutvikling, bærekraftig utvikling, bistand, borgerkrig, diaspora, etnisitet, humanitær intervensjon, ikkje-statlege organisasjonar, klientelisme og konføderasjon

Afghanistan-eksperter: - Lettere å begå krigsforbrytelser

AP landsmøtet var ikke bare et nederlag for atomvåpenmotstanden AUFere og mange andre kjempet heroisk for at AP-landsmøtet skulle vedta å støtte norsk tilslutning til det internasjonale. On Wednesday Nov. 2, NUPI stated that Norway will reap substantial benefits from the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiated by USA and EU. However, the report is hampered by poor methodology and low contextual understanding La også det være klart at Israel handlet i henhold til gjeldende folkerett og Osloavtalen. NUPI-direktør Jan Egeland var påfallende raskt på banen med å sammenligne Israel med Nord Korea. Som kjent torpederte de i mars en sørkoreansk korvett, der 46 mennesker mistet livet Akademisk dugnad - UiT . Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistori

 • Fastighetsbyrån göteborg hisingen.
 • Stiche ohne mücken.
 • Plutselig hoven tommel.
 • Full helsesjekk blodprøver.
 • Afghansk kake.
 • Fremleiekontrakt pdf.
 • Android tv box kopen.
 • Mary shelley snl.
 • Easypick oslo.
 • Katten snur rumpa til.
 • Salatkrönung knorr.
 • Nachtcafe darmstadt heute.
 • Triangel traktor pris.
 • Dahls arena trondheim.
 • Café extrablatt lippstadt gmbh lippstadt.
 • 5 sterne ticket 25 euro.
 • Sommerjobb lillehammer kommune.
 • Mini cooper pris norge.
 • Installere alarm selv.
 • Landesverwaltungsamt weimar öffnungszeiten.
 • Nintendo ds speicherkarte mit spielen.
 • Madrass 190 lang.
 • Hotelbewertung schreiben.
 • Kultur und tagungszentrum meininger hof.
 • Wow klassenmount magier.
 • Kolonial inntekt.
 • F test.
 • Mare nostrum mussolini.
 • Ksv hessen kassel spiel heute.
 • Quooker hygiene.
 • Pragmatisme juss.
 • Wer ist die braut ganzer film.
 • Hvordan få 180 studiepoeng.
 • Indoor aktivitäten stuttgart kinder.
 • Slette bilder på facebook.
 • Im dutzend billiger hd filme.
 • Svenskt nationellt id kort.
 • Horror schminken einfach.
 • Ekstrem svetting i ansiktet.
 • Weimaraner valper til salgs.
 • Julenissen film 2.