Home

Ledelsesteorier psykologi

Psykologien som erfaringsvitenskap daterer seg fra det 19. århundre. De første undersøkelsene var om psykofysikk, hukummelse og glemsel (jfr. G. T. Fechners Elemente der Psychophysik, 1860). Alfred Binet (1857-1911), som var opptatt av la psychologie physiologique et expérimentale, utformet i 1905 den første intelligensskala og blir grunnleggeren av moderne intelligensmåling Psykologi 1 og 2 (2010/2011) Temaoppgave 6.2: Lords implisitte ledelsesteorier Robert G. Lord er blant verdens fremste forskere på ledelse fra et psykologisk perspektiv

Ledelsesteorier: Psykososiale teorie

Teori X og Teori Y er en grunnleggende ledelsesteorier som ofte brukes til å forklare forskjellen mellom den klassiske læren og moderne ledelse . Teorien ble utviklet i 1966 av D. McGregor, fra Massachusetts Institute of Technology (The Human Side of Entreprise), og er en teori som skiller mellom to typer mennesker: X- og Y-mennesker Vi skal nå se nærmere på ulike ledelsesteorier og ulike former for le-delse. Lederens syn på ansatte - teori X og teori Y Amerikaneren Douglas McGregor er professor i ledelse og en inter-nasjonalt kjent fagmann innenfor sitt område. I sin bok Mennesket og bedriftenlanserte han teori X og teori Y. Her hevder han at leder Kjøp 'Ledelsesteorier, Om ledelse skal lede til noe' av Jon Aarum Andersen fra Fagbokforlaget Ledelsesteorier. Det finnes noen grunnleggende teorier innen ledelse på arbeidsplassen. Disse gjennomgår vi her. Virksomhetskulturen. Edgar Schein er en amerikansk forsker som jobber med ledelse i forbindelse med det han kaller virksomhetskulturen. Denne består av normene og tradisjonene på en bestemt arbeidsplass

5 situasjonstipasset ledelsesteorier. Psykologi, organisasjon og ledelse (ORG 3402) Studieår. 2019/2020. Hjelpsom? 0 0. Del. Kommentarer. Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter. Tema 2, Motivasjon - Tema 2 PP Notater - ALLE foredragspowerpointer i ett dokument Mange ledelsesteorier og metoder innenfor organisatorisk endring har som premiss at medarbeidere skal motiveres til endring. Teoriene tar ikke i samme grad for seg motstand, opposisjon eller vanskeligheter, noe som ofte er regelen når dypstruktur forandres Etter hvert som interessen for ledelsens psykologi har økt de siste 100 årene, er det innført en rekke forskjellige ledelsesteorier for å forklare nøyaktig hvordan og hvorfor visse mennesker blir store ledere Title: PowerPoint Presentation Author: roaldbj Last modified by: roaldbj Created Date: 1/27/2004 6:56:43 AM Document presentation format: On-screen Sho Boken er skrevet for masterstudenter og forskere. Den gir en oversikt over ledelsesområdet samtidig som enkelte sentrale teorier behandles grundig. Boken beskriver hvordan teoriene har oppstått, hvordan de er testet, og hvilken kritikk de er utsatt for. Spesielt behandles teorier om ledelse som årsak til effektive organisasjoner om ledelse skal lede til noe. Konflikten mellom universelle og.

Psykologi 1+2: Temaoppgave 6

Opptak og adgangsregulering. Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.. Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler Ledelsesteorier strekker ikke til - Mange av teoriene i ledelse som blir brukt i dag, Militær psykologi og militær pedagogikk tar utgangspunkt i situasjoner som er farlige, når det virkelig gjelder og du kan bli drept, forteller pedagogikkprofessor Glenn-Egil Torgersen Ledelse. Ledelse. Dette er et tema det er skrevet mange bøker om. Jeg skal ikke prøve å ta opp konkurransen med disse bøker her i dette kapitlet, men gi noen råd om hvordan ledelse bør utøves i et styre og en organisasjon forøvrig

I dette programmet vil du lære om hva som skaper gode prestasjoner i team og hvordan mennesker ledes i ulike typer team prosesser. Vi baserer oss på den etablerte forskningen om arbeidsgrupper og -team, men fornyer perspektivene ved impulser fra psykologi, nyere ledelsesteorier, humanistiske fag og kunst Ledelsesteorier og dermed krav og forventninger til lederskap, for eksempel i offentlig sektor (Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2008), Da begynte Krigsskolen undervisning i militær psykologi og pedagogikk, og den første læreboka i militær psykologi ble utgitt (Hosar 2000) Kjøp 'Ledelsesteorier, om ledelse skal lede til noe' av Jon Aarum Andersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978824501176

Kurset fokuserer på hvilken innvirkning individer og grupper har på andre menneskers atferd i organisasjoner. Formålet med kurset er å gi innsikt i sentrale begreper og teorier om individer og grupper i organisasjoner, kunne identifisere og analysere utfordringer knyttet til samspillet mellom individer og grupper i organisasjoner, og gi praktisk ferdighetstrening i sentrale. Å bygge et godt arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre, ifølge ManPowerGroups siste Work Life-undersøkelse. Selv om generelle råd kan gjelde for ledere for alle aldersgrupper, viser undersøkelser at det er forskjell mellom hva som kjennetegner en god leder hos den yngste generasjonen, og hva de «eldre» generasjonene ser på som viktig Kompendium psykologi B. Dette er et sammendrag av psykologi B, med noen mangler i siste kapitler. Sjanger Sammendrag av pensum Ledelsesteorier - Studier fra McCelland & Boyatzis og Hollander viser at ledere ikke har personlighetstrekk som er annerledes enn andre mennesker I dag er kampen om de rette arbeidstakerne viktig. Her kommer lederens evne til å skape motivasjon og inspirasjon inn som en viktig faktor. Transformasjonsledelse innebærer å gjøre de riktige tingene, i motsetning til transaksjonsledelse, som består i å gjøre ting riktig

Det hører fortiden til at autoritære ledere bestemte nøyaktig hva medarbeiderne skulle gjøre, og at undersåttene adlød sjefens minste vink. I dag er fokuset et helt annet, og velkjente ledelsesteorier har fått selskap av en teori som snur ledelse slik v Du har nå lest om to ledelsesteorier som har som utgangspunkt at én bestemt lederstil fungerer bedre enn andre lederstiler. Psykologi 2 (kap. 3 og 6). Ifølge Lai er det mindre hensiktsmessig å skille mellom de ulike lederstilene som ledelsesteorier har funnet fram til opp igjennom årene, Psykologi 2. Previous page Next page Definer begrepet motivasjon. Drøft ulike teorier om motivasjon, og hvordan de teoriene beskriver forutsetninger for menneskelig ytelse i organisasjoner. Gi eksempler. Motivasjon De biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til, og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet i forhold til måloppnåelse Det er vanlig å skille mellom fire ulike.

- Flere av temaene som var oppe på studiet er direkte relevante i jobben min nå, som f.eks. konflikter, endringsteori og ledelsesteorier. Det viktigste tror jeg imidlertid er den «tause» kunnskapen man bruker i møte med nye problemstillinger og trening i å møte ny kunnskap med kritisk sans FM omhandler ledelse, og det gjør også dette innlegget. Nye ledelsesteorier spilte en rolle i utviklingen av FM. Disse ledelsesteoriene spenner over flere fagfelter - alt fra økonomi til psykologi How to Make a No-Dig Garden: Morag Gamble's Method for Simple Abundance - Our Permaculture Life - Duration: 17:48. Morag Gamble : Our Permaculture Life Recommended for yo Psykologi, organisasjon og ledelse. Kurset er delt inn i 4 hoveddeler: individ, gruppe, organisasjon og ledelsesteorier. Individ: Kognisjon. Kognisjon er et begrep som omhandler alle type prosesser som skjer i hjernen våres. Det kan defineres som hjernens bearbeiding og behandling av informasjon som den får fra sansene våre eller fra. En kort video som forklare hva ledelse er og forteller kort om de forskjellige lederstilene. kilder: Psykologi 2, kapittel 6, H.Aschehoug & Co. 201

Psykologi 1+2: 6: Ledels

 1. Kurset Organisasjonspsykologi gir en fordypning og forståelse for problematikk knyttet til ledelse og organisasjon. Du får en grunnleggende innføring i ledelsesteorier og sentrale deler av organisasjonspsykologien. Gjennom denne innføringen vil du bli fortrolig med det begrepsapparatet som faget bruker, samt den tankegangen som kjennetegner faget
 2. Organisasjonspsykologien er det eldste området av anvendt psykologi, men har også utviklet seg til en distinkt psykologisk disiplin med egne teorier og modeller. Organisasjonspsykologiens formål er å bidra til utvikling av effektive og bærekraftige organisasjoner som skaper verdier for arbeidstakere, eiere og samfunn
 3. Psykologi i organisasjon og ledelse gir en bred og grundig innføring i moderne organisasjons- og ledelsespsykologi. I tillegg til pensumfunksjonen er Page 2/10. ledelsesteorier og sentrale deler av Page 4/10. Read Free Psykologi I Organisasjon Og Ledelse organisasjonspsykologien
 4. ledelsesteorier. beslutninger. innflytelse og makt 4. Arbeidsliv i endring. omstillinger og endringstakt. menneskesyn. organisasjonsutvikling. mangfold. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Studiet organiseres med undervisning på kveldstid, samt enkelte lørdager, over ett semester. Undervisningstider vil fremkomme i semesterplanen
 5. mann og sønn for å ha vist tålmodighet og oppmuntring under hele studien. fokuserer på to ulike ledelsesteorier, instruksjonsledelse og transformasjonsledelse o
 6. Boken er skrevet for masterstudenter og forskere. Den gir en oversikt over ledelsesområdet samtidig som enkelte sentrale teorier behandles grundig. Boken beskr

Ledelsesteorier «låner» fra mange ulike fagfelt, som økonomi, psykologi, sosiologi, filosofi og statsvitenskap. Alle disse fagfeltene setter lys på ulike sider ved ledelse gjennom sine forskjellige perspektiver. Wennes sier det kan være en utfordring at det ikke finnes ett dominerende fagfelt Selvledelse: Ta regien over eget liv og få innsikt i dine egne tanke- og handlingsmønstre gjennom praktiske øvelser, samt psykologi- og ledelsesteorier. God selvledelse handler om å påvirke seg selv til å prestere bedre Ledelsesteorier om ledelse skal lede til noe. Jon Aarum Andersen. Boken er skrevet for masterstudenter og forskere. Den gir en oversikt over ledelsesområdet samtidig som enkelte sentrale teorier behandles grundig. Boken. I kapittel 1 gis en gjennomgang av ulike ledelsesteorier og hva ledelse er. I kapittel 2 er temaet organisasjonsteori og organisasjonens strukturelle, kulturelle og prosessuelle sider. I dette kapittelet er det også fokus på kvalitet og sikkerhet har inngående kunnskap om samspill og prosesser i lys av ulike ledelsesteorier og om å forebygge og håndtere konflikter. Ferdigheter. Kandidaten. kan analysere ledelsesfaglige teorier og metoder med særlig henblikk på utfordringene som stilles til kontekstsensitiv ledelse i menighe

Offiseren skal ha grunnleggende kunnskap innenfor ledelse, (profesjons) etikk, pedagogikk, psykologi, sosialpsykologi og militær organisasjon, herunder: forståelse for den operative kontekst, våre doktriner og grunnlegende syn; ulike ledelsesteorier, ledelsesfunksjoner og ledelsesteorier anvendt i en militær konteks Har kunnskap om ulike ledelsesteorier. Har kunnskap om bedrifts- og organisasjonskultur. Tilbake til bachelor i anvendt psykologi Tilbake til enkeltemner. Kontakt: BJØRKNES HØYSKOLE Lovisenberggata 13, 0456 OSLO Telefon (+47) 23 23 38 20 hei@bhioslo.no. Vi tar forbehold om feil/endringer på nettsiden I arbeids- og organisasjonspsykologi er ledelse et sentralt tema. Det dreier seg eksempelvis om ulike ledelsesteorier- og stiler, kjennetegn på godt og dårlig lederskap, ledergrupper, samspillet mellom ledelse og organisasjon og hvordan man kan gjøre ledelse til noe verdiskapende, samt et konkurransefortrin

Verdier ligger til grunn for all menneskelig atferd, på godt og vondt. De utgjør kulturen i organisasjoner og er kritiske for kommunikasjon og samspill. Verdier både gir og fratar ledere makt og innflytelse. Denne boken besvarer sentrale spørsmål knytte Synes du årsstudiet virker spennende, men ønsker deg mer kompetanse innenfor fagområdet? Med en Bachelor i ledelse og digitalisering kan du fordype deg enda mer i organisasjon og ledelsesfag, med fokus på digitalisering. Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette på masterstudier ved Høgskolen i Innlandet eller ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet

Frygtløs ledelse - Paedagogisk

Den Beste Leder: Lederstiler - teorier om ledels

 1. psykologi. Pedagogiske metoder: Forelesninger, gruppearbeid, veiledning Forelesninger til tider avtalt med studentene: Vurderingsformer: Skriftlig eksamen, 3 timer: Karakterskala: Bestått / ikke-bestått: Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) Alle trykte og skrevne: Obligatoriske arbeidskrav: Rapport(er) Ansvarlig institut
 2. Nye ledelsesteorier spilte en rolle i utviklingen av FM. Disse ledelsesteoriene spenner over flere fagfelter - alt fra økonomi til psykologi. viewsoftware.com. Ledelse er mer enn linjeledelse. FM omhandler ledelse, og det gjør også dette innlegget
 3. psykologi. Pedagogiske metoder: Forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning Forelesninger til tider avtalt med studentene: Vurderingsformer: Skriftlig eksamen, 3 timer Vurdering av prosjekt(er) Hver av delene må bestås separat. Karakterskala: Bestått / ikke-bestått: Sensorordning: Rettes av emnelærer(e) Gjennomføring av.
 4. Operativ psykologi . Ledelse; Hoveddel av emnet. Utgangspunkt tas i ulike ledelsesteorier og perspektiv. Fokus på hva det vil si å være leder i maritim setting. Lederrolle og ledelsesutvikling står i fokus. Vi legger til rette for at studentene kan jobbe med å utvikle forståelse av egen lederrolle,.
 5. arer der klassiske og historiske perspektiver kombineres med moderne ledelsesteorier
 6. Teoretisk vil denne tematikken lene seg på ledelsesteorier, human resource management (HRM) og den såkalte praksis-vendingen innenfor ledelse. 1. semester: BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg: BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring: BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder: 2. semester: BED-3059 Strategisk analyse: BED.
 7. I denne boka setter erfarne forskere og lærerutdannere søkelyset på klasseledelse. Hvis læreren skal kunne støtte elevenes læring, må lærerens klasseledelse fungere godt. Men hvordan oppnår læreren god klasseledelse? Boka gir en oversikt over de siste års forskning på klasseledelse, og setter klasseledelse i sammenheng med ulike ledelsesteorier. Lærerens klasseledelse henger.

Ledelsesteorier og historikk fra Kay Ellingsen Kay Ellingse

Jeg leste alt jeg kom over om temaet «Ledelse» som bevegde seg ut i den store jungelen av litteratur : Personlig lederskap, coaching, selvledelse, psykologisk trening, kommunikasjonsverktøy, ledelsesteorier, HR-teorier, psykologi osv. osv. Lista er lang Boken er skrevet for masterstudenter og forskere. Den gir en oversikt over ledelsesområdet samtidig som enkelte sentrale teorier behandles grundig. Boken beskriver hvordan teoriene har oppstått, hvordan de er testet, og hvilken kritikk de er utsatt for. Spesielt behandles teorier om ledelse som årsak til effektive organisasjoner om ledelse skal lede til noe Organisasjonsteori er læren om hvordan organisasjoner er bygget opp og hvordan de fungerer. Organisasjonsteori har utviklet seg til et selvstendig fagområde etter 1945, men har røtter tilbake til Frederick Winslow Taylor, Max Weber og Henri Fayol i perioden omkring første verdenskrig.. En organisasjon er et sosiale systemer som er bevisst konstruert for å løse spesielle oppgaver og. Studieplan PSY 200 fordypning i psykologi Dawson, L.: Comprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements Oxford Univerity Press 2008 ISBN -19-542009-8 Rambo, L.: Understanding religious conversion.Yale Univerity Press 1993 ISBN -300-06515-9 NB! Artiklene til La Cour fås av foreleser

ledelse - Store norske leksiko

Tenkte tanker: Abraham H. Maslow, 1908-1970. Maslows helhetlige psykologi dukket frem i USA på 1950-tallet. I opposisjon mot Watsons adferdspsykologi og Freuds psykoanalyser fant han frem til en menneskelig nisje psykologi (Maslow, 1954). Han oppfordret psykologien til å fokusere mer på optimisme, spontanitet, mot, aksept, ydmykhet, godhet og aktualisering av potensial i stedet for på problemer og mental sykdom (Maslow, 1954). Nelson og Cooper (2007) beskriver positiv psykologi som en vitenskap om positiv subjektiv opplevelse I de senere år har man sett en stadig voksende trend mot positiv psykologi, også nnenfor forskningen på arbeidsmiljø, stress og helse. Positiv psykologi er lansert som et overordnet begrep for studiet av positive emosjoner og positive karaktertrekk. Positiv psykologi retter blikket mot menneskets styrke og optimale fungering i stedet for mot svakheter og dårli

- Ideen om positiv psykologi var heller ikke ny i 1998, da Seligman holdt talen sin, si - Temaet er like gammelt som historien. Men det ble løftet fram og fikk et helt nytt omfang. Positiv psykologi blir tatt på alvor på en helt annen måte enn før. Ha en «positiv» aften. Kay Ellingsen - Bestselgerkolen.n Psykologi i organisasjon og ledelse av Astrid og Geir Kaufmann gir en bred og grundig innføring i organisasjons- og ledelsespsykologi. Forfatternes utgangspunkt er, som i tidligere utgaver, å gi en grundig innføring i fagpsykologiske prinsipper av stor betydning for å forstå seg selv og andre bedr Jeg leste alt jeg kom over om temaet «Ledelse» som bevegde seg ut i den store jungelen av litteratur : Personlig lederskap, coaching, selvledelse, psykologisk trening, kommunikasjonsverktøy, ledelsesteorier, HR-teorier, psykologi osv. osv. Lista er lang Start studying Arbeids- og organisasjonspsykologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Psykologisk kontrakt - Magm

Organisasjonsforskning har vært rettet mot organisasjoner i både næringsliv og offentlig forvaltning samt ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner. Man trekker på en rekke disipliner (statsvitenskap, sosiologi, økonomi, psykologi) og dette medfører at det er tale om et mangfoldig og sammensatt fag Ledelse gir deg en generell innføring i ledelsesteorier, kapittelet om situasjonsbestemt ledelse er fullstendig omarbeidet og to sentrale temaer innenfor positiv psykologi er tatt med.Ledelse, verktøy og virkemidler henvender seg til studenter ved høyskoler og universiteter Dette er en grundig innføring i sentrale teorier og virkemidler innenfor ledelse. Bokens grunnleggende filosofi er at ledere skal lede sine medarbeidere til å lede seg selv - kun på denne måten kan virksomheter nå sine mål.Gjennom å appellere til fantasi og kreativitet, gir boken hjelp til selvhjelp. Ledere oppfordres til å stille de sentrale spørsmålene KEIRON's særskilte tilnærming integrerer moderne ledelsesteorier med historiske personer og epoker. Framifrå prestasjoner skapes ikke ved å lære om gjennomsnittlige former for ledelse. Våre konsulenter har derfor tverrfaglig bakgrunn fra psykologi, historisk-filosofiske fag og ledelsesfag Psykologi i organisasjon og ledelse, 5. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Med eller uten studiepoeng. Du kan selv velge om du vil ha studiepoeng for kurset. Kurset går på to forskjellige nettplattformer, og hvilken du skal bruke avhenger av om du tar studiepoeng eller ei

Ulike ledelsesteorier i sosialpsykologien Artikkel

Født i 1967 i Danmark - bosatt i Norge siden 2002. Norsk gift og stemor til 3. Utdanning: 2014 - 2015 Deltidsstudie i Oppmerksomt nærvær v/Høyskolen i Gjøvik (30 studiep.) 1995 - 1997 Human Resource Management v/Ålborg Universitet. Utdanning innenfor arbeidsmarkedsforhold, arbeidsrett, organisasjons- og ledelsesteorier. 1. års prosjekt omhandlet kvaliteten av lederkurs og. psykologi: Arbeids- og Organisasjonspsykologi og Psykologisk Vitenskap. Vi føler at dette har bidratt til et tverrfaglig og spennende samarbeid som har påvirket oppgaven. Videre har våre ulike kulturelle bakgrunner også ført til mange interessante diskusjoner om kulturelle forskjeller på arbeidsplassen I sommer lanserte Lederne i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) den historiske nye ledelsesutdanningen, og interessen var stor. Nå åpnes det for søknader til kull nr. 2, som starter høsten 2017. Det er satt av 25 studieplasser, og søknader må være registrert innen 30. mai 2017 Norges ledende nettbokhandel med over 6 millioner titler! Svært lave priser, rask levering og fri frakt av bøker ved kjøp over 299, Kompetanse i ledelse for sykepleiere har lenge vært etterspurt. Denne boken viser hvilken faglig kompetanse sykepleiere trenger for å lede, og belyser hvilke verdier som kan vektlegges i utøvelse av lederskap. I kapittel 1 gis en gjennomgang av ulike ledelsesteorier og hva ledelse er. I kapittel.

problemstillingen vår inneholder: lederstil Vi fant bøkene Ledelse og ledelsesteorier og Ledelsesteorier av Andersen (1995 og 2011) og Psykologi i organisasjon og ledelse av Kaufmann & Kaufmann (2014) til dette formålet Deretter foretok vi søk ette Arb og org psykologi. 1998 - 1998. Ledelsesteorier og personalpolitikk. Uib Cand.polit Sosiologi. Fordypning i arbeid og familiesosiologi på hovedfaget, med kvalitativt studium av mannsrollen. Forøvrig består cand.mag grad av offentlig rett og religionsvitenskap Emnet gjennomføres i vårsemesteret tredje studieår, og avsluttes med en muntlig eksamen. Emnet bygger på og er en videreføring av emne IDR113 Idrettspedagogikk og -psykologi med fagdidaktikk, og emnet KRO309 Selvvalgt idrett og fysisk aktivitet for alle. Emnet er også en del av profesjonsfaget. Se organisering i innledningen til studiet Roma victrix (Innbundet) av forfatter Steinar Bjartveit. Pris kr 655 (spar kr 94). Se flere bøker fra Steinar Bjartveit -ha kunnskap innenfor ledelsesteorier som er relevante for å skape utvikling som leder i PP-tjenesten-ha kunnskap som bidrar til at de kan ta ansvar for grunnleggende endringer av Eller bachelor med fordypning i psykologi. Eller tilsvarende utdanning (f.eks sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning). Flere sider om emnet. Inge

Frygtløs ledelse af Morten Novrup Henriksen, mfl

problemstillinger innen ledelsesteorier og ledelsesfag med betydning for den totale virksomheten, innen ulike bedrifter og organisasjoner. Generell kompetanse: psykologi, strategi, ledelse og markedsføring. Hovedmålet med emnet er å sette studentene i stand til å Kunst, kunsthåndværk, kulturhistorie Litteratur, bogvæsen Mad og drikke Medicin, sygepleje, omsorg Musik Naturvidenskaberne Nordens historie Nordiske børnebøger på engelsk Norges historie Norske bøger Pædagogik, psykologi, psykiatri Samfundsvidenskaber Skønlitteratur, Norsk Skønlitteratur, Svensk Sport & friluftsliv Sprog Svenske bøger Sveriges historie Teknik, teknologi & edb. I tillegg er ledelse og ledelsesteorier aktuelle temaer på Vg3. Faget har følgende hovedområder: Markedsføring og ledelse 1. Marked og målgrupper. Hovedområdetmarked og målgrupperhandler om kjennetegn ved forbrukermarkedet, profesjonelle og internasjonale markeder og hvordan de kan deles inn i målgrupper. Psykologi og kjøpsatfer Tittel: Roma Victrix, Forfatter: Bjartveit, Steinar; Eikeset, Kjetil og Kjærstad, Trond, Omtale: I Roma Victrix ser forfatterne på ledelse i Romas storhetstid. De viser hvordan meningsdannelse, kultur og historiefortelling ikke bare preget Roma, men også er en viktig del av moderne lederskap og organisering. Boken kombinerer klassiske perspektiver på ledelse med det..

Teori X og Teori Y - eStudie

Pris: 544,-. innbundet, 2016. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Odyssevs av Steinar Bjartveit (ISBN 9788245020939) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Psykologi møter filosofi og bryner seg på tidenes råeste fortelling. Odyssevs' reise inneholder dype innsikter som opplyser begge fagene. Det har Homers fortelling gjort i århundrer. Odyssevs navigerer for å nå sitt mål: å komme hjem etter Troja-krigen. Samtidig strekker han seg mot nye oppdagelser: Kirke, kykloper og sirenene Odyssevs (Innbundet) av forfatter Steinar Bjartveit. Organisasjon og ledelse. Pris kr 551 (spar kr 78). Se flere bøker fra Steinar Bjartveit

Odyssevs av Steinar Bjartveit (Innbundet) - Organisasjon

Ledelsesteorier (Om ledelse skal lede til noe) Jon Aarum

 1. Odyssevs (Innbundet) av forfatter Steinar Bjartveit. Pris kr 550 (spar kr 79). Se flere bøker fra Steinar Bjartveit
 2. Arbeidspsykologi - studienett
 3. Situasjonstilpasset ledelse - forelesningsnotat - ORG 3402
 4. Hvordan skjer vellykket endring i arbeidslivet
 5. De viktigste ledelsesteoriene - avhengighetLes Me
 6. Ledelsesteorier av Jon Aarum Andersen Innbundet Norli

PSY2405 - Innføring i arbeidspsykologi - Universitetet i Osl

 1. Pandemien har fellestrekk med kri
 2. Ledelse - Organisasjo
 3. Teamledelse B
 4. Ledelsesidealer i Forsvaret - Magm
 5. Ledelsesteorier - om ledelse skal lede til noe Jon Aarum
 6. Psykologi og ledelse NH

Hva kjennetegner en god leder? - ledernytt

 1. Kompendium psykologi B - Daria
 2. Transformasjonsledelse: Inspirasjon til endring
 3. Bli en superleder med selvledelse! - ledernytt
 4. Psykologi 2 (kap. 3 og 6) by Cappelen Damm - Issu
 5. Oppgave 2 - Motivasjon - Organisasjonsatferd og Ledels
 6. HR-Rådgiver Det psykologiske fakultet Universitetet i
 • Kjøkkenstoler skeidar.
 • Folkevegen til vetti.
 • Google falling search.
 • Warnstreik stuttgart ssb.
 • Panacur katt.
 • Hekle dyr oppskrift.
 • Fotolia bilder verkaufen.
 • Inhaltsangabe von die teufelsmühle am wienerberg.
 • Forex valutaomvandlare.
 • Coolest nicknames ever for guys.
 • Bka anruf.
 • The runaways book.
 • Fut dreft.
 • Motorsport kalender 2017 norge.
 • Båt aluminium eller plast.
 • Når er kongens nyttårstale 2017.
 • Leca vegger.
 • Antons bierkönig düsseldorf.
 • Cancer uvula.
 • Betleri kryssord.
 • Nedsatte brudekjoler.
 • Image layout css.
 • Rubeola rujeola varicela la adulti.
 • Wie zeigen frauen ihr interesse.
 • Paypal betrugsversuch.
 • Voksenopplæring helsefagarbeider.
 • Hvor lang tid tar det å fly til mexico.
 • Dine penger gratis.
 • Thomann trompete.
 • Donald trump jr barn.
 • Stadtplan ostseebad damp.
 • Party kassel heute.
 • Tv 2 ansatte sporten.
 • Kroppsskade definisjon.
 • Hva betyr unnfangelse.
 • Filmy z denzelem washingtonem 2016.
 • Disturbing pictures.
 • Android appar du måste ha.
 • Uppsala innbyggere.
 • Cafe telegraph 1090 wien.
 • Orientierungskurs lehrmaterial.