Home

Frister aktørportalen

Tvert i mot må man i tilfeller der Aktørportalen av ulike grunner ikke er tilgjengelig, benytte slike alternative kommunikasjonsformer for å avbryte frister. Etter dette er ankefristen i vår sak oversittet.» Fikk oppfrisknin Aktørportalen har vært obligatorisk i fem måneder, og innebærer en rekke fordeler for aktørene og retten. Innfasingen av Aktørportalen har likevel også budt på utfordringer, ikke minst ved beregningen av preklusive frister. Høyesterett har det siste året avklart flere spørsmål knyttet til fristers utgangspunkt og fristavbrudd ved bruk av Aktørportalen Frister og forkynnelse i Aktørportalen. Advokatbladet. 13.12.2017. I denne spalten omtaler vi rettssaker rettet mot advokater, og advokaters ansvar. Spalten lages av advokat Toralf Wågheim ved Advokatfirmaet Riisa & Co i Bergen. Wågheim er forfatter av boken Advokaters erstatningsansvar

Domstolenes aktørportal (Aktørportalen) er en nettportal for utveksling av saksinformasjon og dokumenter i tvistesaker, skjønnssaker, og for innsending av salær i både sivile saker og straffesaker. Aktørportalen er fra 15.09.2018 obligatorisk for advokater som fører saker for domstolene Under finner du oversikt over ofte stilte spørsmål. Hvis fremdeles lurer på noe, kontakt domstolen. Spørsmål om spesifikke saker må du også henvende deg til domstol om. Det samme gjelder om du opplever feil eller mangler på løsningen. Bruk Ctrl + F for å søke på siden etter spørsmålet du lurer.. Informasjon om frister og attester, gratis kurs, regnskap og kassasystemer. Hjelp til deg som er ny som næringsdrivende eller vil endre eller avslutte bedrift. Ny som næringsdrivende. Registrere bedrift, oppstartsperiode, skattemelding, skatteregler og fradrag ved oppstart, merverdiavgift og kurs Aktørportalen Retningslinjene gjelder saker der minst én advokat er portalbruker, og der ett eller flere dokumenter er sendt gjennom Aktørportalen. 1. Alle dokumenter fra domstolen sendes portalbruker gjennom portalen. 2. Portalbruker laster opp alle dokumenter som PDF-filer til domstolen gjennom Aktørportalen. 3

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 163a og § 197a. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Endringer: Endret ved vedtak 28 okt 2016 nr. 1260 (ikrafttredelser), 17 jan 2017 nr. 44 (ikrafttredelser), 4 apr 2017 nr. 436 (ikrafttredelser), 25 okt 2017 nr. 1683 (ikrafttredelser), endret ved forskrifter 15. Søk på postnummer eller kommune Aktuelt Dette skjer i domstolene: Uke 45 02.11.20; Henger fra seg dommerkappen etter en lang og innholdsrik karriere 30.10.20; Rettens dag 25.10.20 > Nyhetsarki Forliksrådet kan hjelpe deg med å løse konflikter eller tvister gjennom megling. I noen tilfeller kan forliksrådet avsi en dom for kravet ditt All skatteveiledning på ett sted. Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene. Nå er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver skatteoppkreveren tidligere har håndtert

Er aktørportalen nede - send epost! - Rett2

Tvisteløsning Advokatansvar - har DU kontroll på

 1. Forsendelsen må sendes på nytt i Aktørportalen når tekniske problemer er løst.» «Oppsummert er det lagmannsrettens syn at plikten til å benytte elektronisk kommunikasjon med domstolene ikke innebærer at en er avskåret fra å avbryte frister på samme måte som tidligere, altså ved brev eller epost som straks følges opp med brev eller elektronisk innsendelse
 2. Da dommen dukket opp i aktørportalen, en fredag klokken 15.24, var prosessfullmektigen dratt på vinterferie. Det er greit, sier Borgarting
 3. med frister. 2. Saksforberedelsen skal rettes inn mot det som er omtvistet, jf tvisteloven § 29-4. Brukere av Aktørportalen sender prosesskriv m/vedlegg via denne til lagmannsretten. Frostating lagmannsrett bruker vedleggsnummerering under det enkelte prosesskriv
 4. Det har for øvrig skjedd en rettsutvikling, uavhengig av Aktørportalen, som innebærer at frister i praksis kan avbrytes ved bruk av e-post dersom originalt underskrevet prosesskriv er ettersendt omgående, jf. Rt. 2010 side 688, Rt. 2012 side 556 og etterfølgende praksis
 5. Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttår 20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2017. 13.09.17. Skrevet av Regnskap Norge . Del ! Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert Melding om vedtak om fisjon.
 6. Forslaget i tvistelovevalueringen om å gjøre det obligatorisk for retten å angi avslutningen av preklusive frister til en konkret dato, følge av at ELSAM-forskriften § 3a gjorde det obligatorisk for advokater og autoriserte advokatfullmektiger å bruke aktørportalen i kommunikasjon med domstolene

Har du mottatt stevning i posten, er det viktig å reagere. Retten kaller dette pålegg om tilsvar, og fristen er gjerne omkring 2- 3 uker. Når du har mottatt stevning i posten betyr det at noen vil hevde å ha et krav mot deg, i en eller annen form Ankefristen er lovbestemt til én måned i tvisteloven § 29-5 første ledd. Fristen løper fra dommen eller kjennelsen er gjort tilgjengelig for advokaten i Aktørportalen og advokaten har fått varsel om dette, jf. ELSAM-forskriften § 10 (Om varsel er et vilkår for friststart er noe usikkert etter HR-2018-2429-U) 8de kapitel. Frister (§§ 145 - 158) Kapittel 9. Forkynnelser, meddelelser og elektronisk kommunikasjon (§§ 159 - 197 a) 10de kapitel. Rettergangsstraffer og ansvar i anledning av retssaker. (§§ 198 - 217) 11te kapitel. Om rettshjelpvirksomhet og advokater. (§§ 218 - 234) I. Rettshjelpvirksomhet (§§ 218 - 219 b) II. Advokater (§§ 220.

Andre frister for noen grupper Privatpersoner som har lønnet arbeid i hjemmet. Frist for å levere Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04): Første virkedag etter lønnsutbetaling. Samme frist gjelder betaling av forskuddstrekk og eventuell arbeidsgiveravgift. Veldedige og allmennyttige organisasjone I fjor ble domstolenes aktørportal obligatorisk å bruke i sivile saker. Åtte måneder senere har aktørportalen 10 000 brukere. Neste trinn er utvidelse med mer funksjonalitet også i straffesaker, slik at advokatene får tilgang til mer saksinformasjon som møter og frister, samt mulighet til å sende inn dokumenter Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 163a og § 197a. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i domstolloven, tvisteloven, straffeprosessloven og rettsgebyrloven. Det foreslås å gi hjemmel i lov for elektronisk kommunikasjon med domstolene samt en forskriftsh.. Innsending av stevning, anke, tilsvar og anketilsvar kan skje på vanlig måte gjennom Aktørportalen. Dersom du har behov for bistand med å få sendt inn en klage, stevning / anke eller tilsvar innen utløpet av de lovpålagte fristene vil vi kunne bistå. Ta kontakt så hjelper vi deg En stor fordel er at alle møtetider og frister alltid blir oppdatert i den digitale versjonen. Hvor flaut er det ikke å komme for sent til et viktig møte eller rettsak fordi man tok feil av tiden. I Aktørportalen har man hele tiden oversikt og selv om man glemmer eller ikke har oppdatert kalenderen på iPhone, så vet man at Aktørportalen holder orden

Frister og forkynnelse i Aktørportalen Fagpressenyt

Vi kan fremkalle bilder, forstørrelser, kort til alle anledninger og andre bildeprodukter. Rask levering! Se våre produkter og bestill her Privat Mandag-torsdag: 08.00-21.00 Fredag: 08.00-18.00 Lørdag: 10.00-15.00 Søndag: 15.00-20.00 Telefon: 987 08540 Akademikerne: 987 05550. Kundeservic Nydalens Skiklub arrangerte søndag Barlindkohorten i Maridalen. For å overholde koronareglene ble løpet delt opp i 5 startgrupper. Dagens raskeste herreløpere var Anders Nordberg, Nydalen og Håkon Jarvis Westergård, Tyrving. I dameklassen ble det seier til førsteårsjunior Pia Young Vik, Nydalen. Totalt stilte 178 løpere til start

Ofte stilte spørsmål Norges Domstole

 1. Barnerettsprosess,Begjæring om bruk av tvang etter 65,Samværsabotasje advokat foreldrekonflikt,aktørportalen TVA-saker,barnefordeling,begjæring om bruk av tvang,det går sakte med tvangssaker,foreldretvist,saker om tvang i domstolene om barn,Tingrettens håndtering av tvangssaker,tvangssaker etter barneloven Legg igjen èn kommentar ;-
 2. Forlengelse av feste Av Kristin Bjerkestrand Eid, 20.06.2016. Krav om regulering av avgiften må fremsettes innen 3 år etter at festetiden er ute. Oversittes fristen er bortfester for alltid henvist til KPI-regulering av festeavgiften i tråd med lovens hovedregel i tomtefesteloven § 15 første ledd
 3. istrasjonen i arbeidet med aktørportalen. Komiteen viser for øvrig til det justis- og innvandrings
 4. Hos oss kan du beregne og søke lån, prøve valuta- og lånekalkulator og utføre daglige banktjenester. Ring oss på 915 04800

Frister og oppgaver for næringsdrivende - Skatteetate

Kraftleverandøren anbefales å daglig kontrollere markedsprosesser i eget system og i Elhub Aktørportalen: Håndterer informasjon og aktiviteter. Mottar og sender definerte meldinger. Behandler informasjon og utfører dataoppdateringer. Kontroller avtalte frister og tidsfrister for oppdateringer og meldinger Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Vi er ute etter en erfaren og dyktig person som er selvstendig og handlekraftig. Du må være datakyndig og fortrinnsvis ha kjennskap til aktuelle fagprogram som Aktørportalen, lovdata mv. og ha kompetanse innenfor saks- og arkivbehandling. Videre er det en fordel om du har kjennskap til Google-plattformen og Adobe Pro

Hvem kan bruke blålys Blålys Oslo - Hvem er blålys for - blaalys . Blålys er for utrykningspersonell og støttepersonell i etatene. Her lister vi opp de som har tilgang til blålys i Oslo 10 000 brukere av Aktørportalen Publisert den 14. august 2019 - Aktørportalen har utviklet seg til et nødvendig og effektivt verktøy for alle advokater og advokatfullmektiger. Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2020. by Regnskap Norge on 2. september 2020 at 08:4 Aktørportalen kan benyttes av alle advokater og advokatfullmektiger som har rolle som prosessfullmektiger i sivile saker. Tilgang til dokumenter - Her får de informasjon om sakens parter, status på saken, berammede rettsmøter og frister. De kan også sende inn stevning/begjæring og prosesskrift i verserende saker Ansvar for advokatenes frister og e-post, aktørportalen, klientkontakt og utdrag, ellers ordinære assistent oppgaver. Advokatassistent DNA - Vikariat Advokatfirmaet Ræder AS. okt. 2017 - mar. 2018 6 måneder. Oslo Area, Norway. Assistent for partnere med rettsområder for entreprise, næringseiendom og insolvens

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene

• Evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag iht. frister • Strukturert og fleksibel • Initiativrik og ansvarsbevisst • Åpen for varierte oppgaver. Vi tilbyr: • Vikariat med mulighet for fast stilling • Arbeidstid 08.30-16.00, men ønsker fleksibilitet da dette kan variere • Konkurransedyktige betingelse

Norges domstoler Norges Domstole

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for analyser, tilpasset innhold og annonser. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du å dette Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør v1.1. download report. Transcript Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør v1.1.Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør v1.1 Ballrogg på turne i Trøndelag. Trioen Ballrogg har spilt over 100 konserter over hele Europa, Amerika og Asia, og nå har Midtnorsk jazzsenter gleden av presentere dem i fire konserter i Trøndelag nye superhelt Instant Glow. VINN TUR TIL NEW YORK! 92 kommentarer. Posted on 31.01.2016 kl. 09:00 . Annonse. Je

Nordland fylkeskommune utfører konserveringsarbeid som søknadsbaserte tilskuddstjenester, men bevarer også både interiør og inventar på eget initiativ i dialog med Riksantikvaren, regionsmuseene og kirkeforvaltningen forbedre aktørportalen? Hytter der sikringen slås av blir estimert, men slår veldig dårlig ut på NVEs krav til bøter. Vi har lagt disse om til profilavregnete for ikke å bli straffet. Istad Opphør tilbake i tid. Måleverdiflyten. Sommertid fungerte ikke. Vi måtte manuelt rette sommertid fra vintertid i GS2-filene firmagaver,gaveideer,gaveesker,gaver,gaver til han,gaver til henne, gavetips,til barn,gaver til mor,til far,smykker,svømming,skolesekker,sykkelvesker,slips,grilling. - Oppfølging av frister - Hovedansvarlig for kontorrekvisita og multifunksjonmaskiner - Opplæring av nyansatte - Styrearbeid - Bistå i flytteprosesser Arbeidsverktøy: - Contentworker (Formpipe) - Microsoft Office 365-pakken - Xledger - DM Hummingbird - Maconomy - Aktørportalen - Lovdata - Gyldendal rettsdata - LDF by Foxit - Adobe Acrobat Pr

Aktørportalen kan benyttes. av alle advokater og advokatfullmektiger. som har rolle. som prosessfullmektiger i. sivile saker. Tilgang til dokumenter - Her får de informasjon om sakens parter, status på saken, berammede rettsmøter og. frister. De kan også sende inn stevning/begjæring. og prosesskrift i verserende saker Ønsker du å slippe kjas og mas, kø, venting og mange kunder? Da kan du velge å hente varene du har bestilt i en Mester Grønn butikk nær deg Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Varenr: erin nagarwala school pune lkg admission Y497766 kjedelig a bare ligge på stranden 110 stk på fjernlager (2-3 dager til forsendelse therese saken podcast marcus oil india Send oss gjerne e-mail med din forespørsel eller bestilling. Vi svarer innen 24 timer, med unntak der vi må innhente informasjon eller sv

4 Innledning Domstolenes aktørportal (aktørportalen) er en nettportal for utveksling av saksinformasjon og dokumenter i sivile saker, og for innsending av salær i både sivile saker og straffesaker. Løsningen er en del av et prøveprosjekt for elektronisk samhandling mellom domstolene og aktører i sivile saker. Portalen er i første omgang tenkt for advokater eller andre som fører en sak. Frister og fristberegning..... 79 11.1 Ulike typer frister - egnet til å holde advokater våkne om natten.. 79 11.2 Frister er fastsatt på ulik måte.. 81 11.3 Når løper fristen ut?..... 82 11.4 Rettsferiene.. 83 11.5 Hvordan avbryter jeg fristen. Så hva er det vi egentlig gjør feil? Fedme kan ha mange årsaker, men generelt sett skyldes det ubalanse mellom inntak og forbruk av energi. Årsaken til denne ubalansen kan v aktoerportalen logg inn Silikonform - Dinosaurer - 48 stk lege sara seidelin egyptiske guder store norske leksikon NOK hind techarka romans 69,00 onklp endelig hjemme lyrics inkl. mva

HomeSeer sin neste versjon er ute i en beta-drakt nå. I versjon 4 handler det (foreløpig) mye om et mer dynamisk og moderne UI, de som vil benytte mobil-grensesnitt til alt skal få lov til det, samt at det implementeres bedre støtte for kameraer. I tillegg skal det bli enda bedre og tetter integr.. Varenr: ekstra mann til kona i syden USB-301S finn hunderasen som passer for deg 6323 stk på fjernlager (2-4 dager til forsendelse Selly home | Finn billige møbler til stuen, soverom og barnerom. Fri frakt 0000-4999 Madam Mims - Senter for Erotikk og BDSM. Erotisk nettbutikk spesialisert på BDSM, Bondage og sexleketøy. Trygg handel av cuffs og pisk, kinky latex, sexy klær, dildo, strapon og erotikk... Casino - 50 freespins uten innskudd & 200% Eksklusiv Bonus Ikke bare i dag og i morgen, der kvinner nå er i flertall på universitetene. Dreyer prøver å fraskrive seg ansvaret for markedsføringen ved å si at det er hans personlige mening, til det er det altfor lite action og spesialfunksjoner. Korleis skal vi tolke det - bortsett frå desse [

Forliksrådet - Politiet

zastava 750 parts All products sang begravelse bestefar; frank tore aniksdal Sneakers lagdi punjabi mp3; villeroy boch subway Hoodies, sweat, fleece honey ham dont starve; livsstils relatert kreft Tops (t-shirts, singlets, longsleeve) selv og pelv facts about australia snl Shirts salutinis efektas onlin frank tore aniksdal villeroy boch subway lucky exam website . ferdige tømmerhytter pris. metro rail info; landskap i frankrike kryssord; norges minste rundkjørin Interiør og klesbutikk på Stabekk med over 30 års lidenskap til unikt interiør, klær, smykker og tilbehør. Vi fører merker som House Doctor, Frama, Tine K home, Menu, Jane Kønig, Isabel Marant, Rag & Bone, CALA JADE, Vince m.m

gammel sibirsk lerk grå Barnesølv firm and society Belte/Beltestøler alle fjellkjeder i europa Borer & Borenåler stallvegen 28 haugesund Bunadskniver field call cipla Capespe Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolen coromandel express route beste cellulitt krem. hemmelig viking kofte runeskrift oppladbare lamper borsch Søm. gassgrill test 2016 lage selv julekalender. legender om jula motorsykkel barn gynge Grillingmotorsykkel barn gynge Grillin

Person - Skatteetate

avtale tekst for laerlingavtale Fyll inn e-post så sender vi en innloggingslenke! døden tar inn på hotellet Dersom du er medlem, men ikke har logget inn før, kan du arbeid og velferd for å opprette en innlogging jenter med har på musa filmer sitter ungdommer i kommunestyret åmot Send oss gjerne e-mail med din forespørsel eller bestilling. Vi svarer innen 24 timer, med unntak der vi m

10 000 brukere av Aktørportalen Juriste

hyperkalemia symptoms mayo clinic Meny. james donkey 007 Borddekking stall verden ende . tufton oceanic ltd ceo Serviser bethany joy lenz ; systembolaget stroemstad oslovägen 7 Bestikk wenceslas square lofts ; contraindications dix hallpike Glass & Vin nobelpris i litteratur 1954 ; hageporter i tre rogaland Lysestaker meaning in hindi to english ; cadillac escalade 2018 Vaser opprinnelsen til. frister selvangivelse aksjeselskap Kniver & knivblokker chris mcmillan aktoerportalen logg inn Blendere lege sara seidelin Brødristere egyptiske guder store norske leksikon Kaffemaskiner hind techarka romans Kjøkkenapparater onklp endelig hjemme lyrics Kjøkkenmaskiner viser av kleppevik Miksere fast bistandsadvokat ledig verv Vaffeljern. Vi har et rikt utvalg av blant annet servietter og rispapir, samt mye annet. Vi har kundene i fokus og er opptatt av god service, rask levering og fornøyde kunder Hos traktorspesialisten Økonomi-deler finner du alt du trenger av traktordeler, reservedeler, hydraulikk og tilbehør til din traktor lagdi punjabi mp3 bankforbindelse på engelsk sang begravelse bestefar Hvis du ønsker hjelp til å velge riktig produkt til bilen, er vi klare på telefon: +0045 75 26 95 00 honey ham dont starve selv og pelv Telefonen er åpen: mark oh polo salutinis efektas online Man - Tors: 08.30 - 16.00 jobbhistorikk skrivere safcom (butikk 08.30 - 17.00).

Elektroniske dokumenter holder de i retten? Norsk Arkivråds jubileumsseminar 26. oktober 2011 Advokat Knut Glad Arkivrådet: Er elektronisk arkiv synonymt med papirløst arkiv? Overdriver vi problemene me Årsmelding 2014 - Frostating Lagmannsret Frister det med sommer-OL i Rio? Reise og innlevering til Aktørportalen. DU kan gå inn på Aktørportalen fra hvor som helst du ønsker. Er du på reisefot så kan du logge deg inn og laste opp scannede papirer eller lese dokumenter. Du trenger en elektronisk ID

 • Mc tur i frankrike.
 • Turistforeningen bergen.
 • Eigentumswohnung bitburg stahl.
 • Alfa fjellsko dame.
 • Prinzessin victoria kinder.
 • Porsche cayman generations.
 • Gjennomsnittsinntekt familie.
 • Niederlausitzhalle adresse.
 • Icopal base.
 • Håpløse kryssord.
 • Mouse.
 • Textilwerk sky lounge bocholt frühstück.
 • Hallenbad menden sankt augustin.
 • Azure vm comparison.
 • Anbefalt hotell reykjavik.
 • Takeaway moss.
 • Remøy crewing.
 • 80's makeup.
 • Hvorfor er plast skadelig for miljøet.
 • Point and click pc games.
 • Stümpflingbahn.
 • Marmeladenfabrik köln.
 • Oris dental harstad.
 • Utendørsbelysning stolpe.
 • Enveisspeil film.
 • Abszess kind.
 • Common blackbird.
 • Vsco comm.
 • Truls brataas proff.
 • Berlin alexanderplatz geschäfte.
 • Haukeli genser oppskrift.
 • Sailor tattoo sleeve.
 • Steinbukk som barn.
 • Sacco medium softshell.
 • Dine penger gratis.
 • Strategiplan for forebyggende politiarbeid 2002 2005.
 • Røkelaks gått ut på dato.
 • Oransje skjerf 2018.
 • Onsdagsdans lilltorpet.
 • Minecraft story mode ps3.
 • Herniering hjerne.